VLA­DI­MIR PETKOVIC

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Vla­di­mir Novak

Hvad tænk­te du, da du hør­te lod­træk­nin­gen?

”Det er efter min me­ning godt, at vi mø­der Brasilien i den før­ste kamp. Brasilien er ik­ke kun fa­vo­rit i grup­pen, men også til Vm-tit­len. Brasilien vil al­tid væ­re en meget svær mod­stan­der, men når vi har spil­let den kamp, er Brasilien ude af vo­res ho­ve­d­er, og så kan vi bed­re fo­ku­se­re på vo­res to an­dre mod­stan­de­re, der også er svæ­re.”

Hvad mener du om FIFA'S be­slut­ning om at in­tro­du­ce­re VAR?

”Jeg er til­hæn­ger af at bru­ge de til­gæn­ge­li­ge tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der, når de bli­ver brugt for­nuf­tigt som støt­te for dom­mer­ne og de­res as­si­sten­ter, når de skal træf­fe de­res valg. Det er meget svært, næ­sten umu­ligt, at få øje på og vur­de­re al­le si­tu­a­tio­ner.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.