Lov og lat­in

Utrygt. Po­li­ti­ker­ne sag­de, at den nye tig­ger­lov var må­l­ret­tet »ut­ryg­heds­ska­ben­de« tig­ge­ri. Det var for­kert. Hen over som­me­ren er fre­de­li­ge og pas­si­ve tig­ge­re ble­vet idømt to ugers fa­engsel. Selv­føl­ge­lig – for det står der i loven, at de skal.

Weekendavisen - - Samfund - Af ASGER JUHL

Den 2. au­gust mel­lem klok­ken 13.14 og 13.21 iagt­ta­ger en el­ler fle­re be­tjen­te fra Østjyl­lands Po­li­ti den slo­vaki­ske stats­bor­ger Al­bert Bol­di. Han sid­der i al­le syv mi­nut­ter på knae på et styk­ke pap, mens han ra­ek­ker sin ka­sket frem for at tig­ge pen­ge af de for­bi­pas­se­ren­de på gå­ga­den i År­hus. Iføl­ge dom­bo­gen si­ger han ik­ke no­get til de folk, der spad­se­rer for­bi. Den 53-åri­ge øst­eu­ro­pa­e­er bli­ver an­holdt, va­re­ta­egts­fa­engs­let og stil­let for en dom­mer na­e­ste dag. Han til­står at ha­ve tig­get og straf­fes med 14 da­ges ube­tin­get fa­engsel. To må­ne­der tid­li­ge­re er stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i sit es, da han hol­der sin sto­re ta­le un­der Fol­ke­tin­gets af­slut­nings­de­bat. »Dan­mark står bomsta­er­kt,« si­ger han. Ci­ta­tet går igen i fle­re me­di­er kort tid ef­ter. Stats­mi­ni­ste­ren har og­så en lil­le ka­nin med i hat­ten. En ny tig­ger­lov, som skal gø­re li­vet ek­stra surt for de ro­ma­er, der den se­ne­ste tid er ble­vet be­teg­net som en pla­ge i fle­re dan­ske by­er – isa­er i Kø­ben­havn. Det er den lov, der to må­ne­der se­ne­re sen­der Al­bert Bol­di i fa­engsel. »Og nu frem­sa­et­ter vi det alt­så i en form, hvor vi har kva­li­fi­ce­ret for­måls­be­stem­mel­sen, så­dan at det ik­ke er en hvil­ken som helst dansk hjem­løs, der stik­ker hån­den frem, som prin­ci­pi­elt ri­si­ke­rer 14 da­ges ube­tin­get fa­engsel, men det er må­l­ret­tet det, man kan kal­de ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri,« si­ger stats­mi­ni­ste­ren fra ta­ler­sto­len. Her fra lan­dets for­nem­ste ta­ler­stol be­gyn­der hi­sto­ri­en om po­li­ti­ker­nes for­drej­nin­ger og spin om lov 215: »Ska­er­pel­se af straf­fen for ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri«.

Ram­mer fre­de­li­ge tig­ge­re

Mens Lars Løk­ke står på ta­ler­sto­len, er øst­eu­ro­pa­ei­ske tig­ge­re i gang med at for­be­re­de sig til som­mer­sa­e­so­nen. Ro­ma­er­ne fyl­der al­le­re­de godt i de dan­ske by­er – og den of­fent­li­ge de­bat. BT skri­ver for ek­sem­pel: »Ro­ma­lejr cho­ke­rer: ’De bru­ger Run­detårn som et toilet og skra­em­mer al­le va­ek’«. Kø­ben­havns over­borg­me­ster be­der i slut­nin­gen af maj re­ge­rin­gen om at ta­ge af­fa­e­re. Der­ef­ter frem­sa­et­ter Løk­ke re­ge­rin­gens for­slag om at ska­er­pe straf­fen for ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri. Frem­over skal det ko­ste to uger i brum­men uden ad­var­sel. Tid­li­ge­re var straf­fen en uges be­tin­get fa­engsel ef­ter den før­ste ad­var­sel. En be­ty­de­lig ska­er­pel­se. For­sla­get ha­ste­be­hand­les og ved­ta­ges af blå blok og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Kort ef­ter be­gyn­der po­li­ti­et at an­hol­de uden­land­ske tig­ge­re, til­ta­ler ud­for­mes hos an­kla­ge­myn­dig­he­der­ne, og dom­me­ne fal­der i de dan­ske by­ret­ter: To ugers ube­tin­get fa­engsel for bet­le­ri i Aar­hus’ gå­ga­de, ved Hun­di­ge Sta­tion, ved Dybbøls­bro, på Strø­get i Kø­ben­havn, for­an Ti­vo­li ... Mindst 18 dom­me i alt, langt de fle­ste i Kø­ben­havn. Fle­re er ak­tu­elt på vej gen­nem rets­sy­ste­met. Og­så en dansk tig­ger er i skri­ven­de stund sig­tet ef­ter den nye lov. Men der er no­get galt. Dom­sto­le­ne døm­mer helt fre­de­li­ge tig­ge­re til to ugers ube­tin­get fa­engsel. I en en­kelt dom fra Kø­ben­havns By­ret, hvor en fre­de­lig og pas­siv tig­ger idøm­mes to ugers ube­tin­get fa­engsel, står der end­da, at dom­me­ren med vil­je ik­ke har ske­let til, om tig­ge­ren »tog ver­bal kon­takt til de for­bi­pas­se­ren­de«. Hvor­for sen­der dom­me­re fre­de­li­ge tig­ge­re to uger i fa­engsel, når loven skul­le va­e­re må­l­ret­tet »ut­ryg­heds­ska­ben­de« tig­ge­ri? Sva­ret er sim­pelt. Po­li­ti­et og dom­mer­ne har fak­tisk la­est loven. Og den er nem­lig ik­ke må­l­ret­tet ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri. Den ly­der me­get sim­pelt, at tig­ge­ri ved gå­ga­der, su­per­mar­ke­der, ba­ne­går­de og i of­fent­li­ge trans­port­mid­ler straf­fes med to ugers ube­tin­get fa­engsel uden ad­var­sel. Det står end­da di­rek­te i loven, at tig­ge­ri­et er straf­bart, »uan­set om tig­ge­ri­et i det kon­kre­te til­fa­el­de har skabt ut­ryg­hed«.

In­gen kom­men­ta­rer

Loven si­ger alt­så ud­tryk­ke­ligt no­get an­det end stats­mi­ni­ste­ren. Det står sort på hvidt i lov­be­ma­er­k­nin­ger­ne. Og al­li­ge­vel lod po­li­ti­ker­ne, som om det ik­ke stod der. Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Marcus Knuth, og So­ci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer, Tri­ne Bram­sen, fik til op­ga­ve at forta­el­le dan­sker­ne, hvor­for de vil­le stem­me for loven. De to ord­fø­re­re sag­de, at loven kun vil­le ram­me det ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri. Det var for­kert, men det fik loven til at se me­re hu­man ud. For ek­sem­pel for­søg­te Tri­ne Bram­sen un­der første­be­hand­lin­gen i Fol­ke­tin­get at for­kla­re, hvem loven vil ram­me. »De­fi­ni­tio­nen af det ut­ryg­heds­ska­ben­de er jo den sam­me, som vi en gang har be­hand­let i for­hold til det her med lej­re, alt­så når de har en ag­gres­siv ad­fa­erd, når der er no­gen, der fø­ler sig ge­ne­ret af det, når der fo­re­kom­mer an­mel­del­ser, og man vur­de­rer ka­rak­te­ren af, hvor­dan bet­le­ri­et er fo­re­gå­et, og det vil jo selv­føl­ge­lig al­tid i sid­ste en­de va­e­re dom­sto­le­nes vur­de­ring med en be­skri­vel­se af for­hol­de­ne. Men der står alt­så me­get klart, at det er den ut­ryg­heds­ska­ben­de og der­med ik­ke den pas­si­ve form for bet­le­ri.« Kan man ty­de ci­ta­tet fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer, vil man kon­sta­te­re, at det me­ste er for­kert. Iføl­ge loven skal dom­sto­le­ne nem­lig ik­ke vur­de­re, om tig­ge­ri­et i det kon­kre­te til­fa­el­de har skabt ut­ryg­hed. Det skal dom­mer­ne slet ik­ke ta­ge hen­syn til. Har Tri­ne Bram­sen ik­ke la­est loven? Har hun ik­ke for­stå­et den? El­ler va­el­ger hun at si­ge no­get, der skal få den til at gli­de ned hos de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske va­el­ge­re, der har sva­ert ved at se, hvor­for al­le fre­de­li­ge tig­ge­re po­ten­ti­elt skal to uger i fa­engsel? På spørgs­må­let om hen­des be­va­eg­grun­de, sva­rer hun i en sms, at hun sto­le­de på stats­mi­ni­ste­rens for­sik­ring fra ta­ler­sto­len ved åb­nings­de­bat­ten. Det alt­så til trods for, at det kun­ne la­e­ses i lovens be­ma­er­k­nin­ger, at det ik­ke var kor­rekt. Hun af­vi­ser at ud­dy­be yder­li­ge­re i et in­ter­view. Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Marcus Knuth, sag­de no­get lig­nen­de i et in­ter­view med Ra­dio24­syv fi­re da­ge ef­ter, loven blev en­de­ligt ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Her blev ord­fø­re­ren spurgt, hvor­når tig­ge­ri er ut­ryg­heds­ska­ben­de. »Ja­men som sagt, det er jo po­li­ti­et, der la­ver den vur­de­ring. Men nu gav jeg ek­semp­let før, hvor jeg tog et tog, hvor der kom en grup­pe un­ge ma­end, som jeg tror er ru­ma­e­ne­re, hen og så­dan na­er­mest om­rin­ge­de mig og sag­de »gi­ve us mo­ney, gi­ve us mo­ney«, hvor man vir­ke­lig bli­ver ban­ge. Og det tror jeg, der er man­ge dan­ske­re, der gør. Folk er ban­ge, og det er der­for, vi mar­kant ha­e­ver straf­ram­men,« ud­tal­te han. Han gen­tog den­ne – for­ker­te – po­in­te igen til Kri­ste­ligt Dag­blad den 15. juli – en må­ned ef­ter loven blev ved­ta­get: »Det er rent juri­disk po­li­ti­et, der be­stem­mer, hvor­når no­get er ut­ryg­heds­ska­ben­de.« Knuth vil i dag hel­ler ik­ke ud­ta­le sig yder­li­ge­re. Li­be­ral Al­li­an­ce stem­te og­så for loven, men vil nu hel­ler ik­ke ud­ta­le sig om som­me­rens dom­me mod fre­de­li­ge tig­ge­re. Det til trods for, at par­ti­et, in­den det kom i re­ge­ring, var imod en ska­er­pel­se af straf­fen for »den lil­le for­hut­le­de mand, der står ne­de på ga­den og be­der om en fem­mer«.

Cy­kel­pa­trul­je i Hun­di­ge

37 da­ge ef­ter ved­ta­gel­sen af loven er po­li­ti­as­si­stent Kas­per Ni­el­sen på cy­kel­pa­trul­je ved Hun­di­ge Sta­tion syd for Kø­ben­havn. Han ser en mand sid­de på for­to­vet. Det er 59-åri­ge Fi­lip Mi­hay­lov, som iføl­ge Roskil­de By­rets dom­bog har en kop på sin ven­stre si­de på det­te tids­punkt. Po­li­ti­as­si­sten­ten iagt­ta­ger sce­nen i et par mi­nut­ter og ser en for­bi­pas­se­ren­de la­eg­ge nog­le pen­ge i kop­pen. Fi­lip Mi­hay­lov for­hol­der sig pas­sivt og si­ger ik­ke no­get til no­gen, men nik­ker og smi­ler »som for at si­ge tak«. Så­le­des er sa­gens enk­le om­sta­en­dig­he­der. Dom­men er li­ge så en­kel: to ugers ube­tin­get fa­engsel som føl­ge af loven om »ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri«. I øv­rigt in­de­hol­der kop­pen 18 dan­ske kro­ner og 5 sven­ske, som og­så bli­ver kon­fi­ske­ret på ste­det. Til li­sten af pro­mi­nen­te po­li­ti­ke­re, som har vrøv­let om lov num­mer 215, fin­der man og­så So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen. Den dag, Lars Løk­ke Ras­mus­sen hev ka­ni­nen op af hat­ten og lan­ce­re­de loven, sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i Fol­ke­tin­get: »Jeg har va­e­ret imod en lova­en­dring, der vil­le be­ty­de, at en dansk hjem­løs, der stik­ker kop­pen el­ler hån­den frem for at tje­ne en mønt til at kun­ne kø­be en kop kaf­fe, vil­le bli­ve kri­mi­na­li­se­ret. Hvis vi kan und­gå det, så er der selv­føl­ge­lig op­bak­ning fra vo­res si­de.« Der end­te med at va­e­re op­bak­ning fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, selv­om Fre­de­rik­sen ik­ke fik sin ga­ran­ti op­fyldt. Men i prak­sis har hun – ind­til vi­de­re – få­et ret. End­nu er in­gen dan­ske­re dømt ef­ter lovska­er­pel­sen. Al­le 18 døm­te er ud­la­en­din­ge. Men da loven ik­ke diskri­mi­ne­rer mel­lem dan­ske­re og ud­la­en­din­ge, kan det va­e­re et spørgs­mål om tid, før en fre­de­lig dansk tig­ger må ryk­ke di­rek­te i fa­engsel i to uger. El­lers må det jo va­e­re, for­di po­li­ti­et for­tol­ker loven så­dan, at uden­land­ske tig­ge­re som så­dan ska­ber ut­ryg­hed – uan­set om de sid­der fre­de­ligt med en kop på et styk­ke pap. Kø­ben­havns Po­li­ti si­ger, at de ik­ke gør for­skel på dan­ske­re og ud­la­en­din­ge. Der­for un­drer det ju­rapro­fes­sor Sten Schaum­burg-Mül­ler fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, at al­le 16 døm­te i Kø­ben­havns by­ret er ud­la­en­din­ge, sam­ti­dig med at Kø­ben­havns Kom­mu­nes hjem­lø­se­en­hed vur­de­rer, at halv­de­len af al­le tig­ge­re i ho­ved­sta­den er dan­ske. »Min for­nem­mel­se er, at man på den ene si­de ger­ne har vil­let forta­el­le no­get om ut­ryg­heds­ska­ben­de tig­ge­ri. Det ly­der må­ske godt. Og så har man på den an­den si­de la­vet en lov, som alt­så så ik­ke helt pas­ser med den salgs­re­k­la­me, el­ler hvad vi nu skal kal­de det, der er gjort for loven.«

Asger Juhl er jour­na­list og stu­di­e­va­ert på Ra­dio24­syv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.