Fe­sten for­bi II

Weekendavisen - - Samfund - ppj

Det blev Aka­de­misk Råd på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der ri­b­be­de tid­li­ge­re hjer­ne­for­sker Mi­le­na Pen­kowa for den sid­ste fjer, hun hav­de i sin aka­de­mi­ske hat. Ef­ter af­slø­rin­gen af vi­den­ska­be­lig ure­de­lig­hed mi­ste­de hun i 2011 sin pro­fes­sor­stil­ling, snart ef­ter røg Eli­te­forskpri­sen, sid­ste år fik hun Østre Lands­rets ord for, at hun hav­de fu­sket med si­ne rot­te­for­søg – om end hun på grund af fora­el­del­se ik­ke kun­ne døm­mes – og i den­ne uge med­del­te uni­ver­si­te­tet så, at dok­tor­gra­den, som hun op­nå­e­de i 2004, er truk­ket til­ba­ge. Dis­putat­sen, som gjor­de hen­de til dok­tor, var hen­des an­det for­søg, ef­ter at den før­ste dis­putats var ble­vet un­der­kendt af be­døm­mer­ne. Med do­ku­ment­falsk lyk­ke­des det hen­de el­lers den­gang at over­be­vi­se uni­ver­si­te­tets le­del­se om, at hun rent fak­tisk hav­de ud­ført de op imod tu­sind rot­te­for­søg, som be­døm­mer­ne tviv­le­de på. Al­li­ge­vel valg­te hun at ind­le­ve­re en helt ny dis­putats uden de om­strid­te rot­te­for­søg, og så var dok­tor­gra­den hjem­me. Den blev fejret med en fest, hvori delt­og blandt an­dre Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets tid­li­ge­re rek­tor Ralf Hem­m­ings­en, som hav­de un­der­søgt hen­des før­ste dis­putats. Nu er fe­sten for­bi, og det er kun an­den gang i Dan­marks­hi­sto­ri­en, at en dok­tor­grad bli­ver truk­ket til­ba­ge. Rå­dets be­grun­del­se er, at hvis uni­ver­si­te­tet den­gang hav­de vidst, at der var fusk i den før­ste dis­putats, hav­de hun al­drig få­et lov til at ind­le­ve­re num­mer to.

FOTO: SCANPIX

Mi­le­na Pen­kowa er ik­ke la­en­ge­re dok­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.