Mil­li­o­nind­kom­ster

Weekendavisen - - Samfund - fv

To­pind­kom­ster­ne spil­ler en stor rol­le i den skat­tepo­li­ti­ske de­bat. Så hvor man­ge er der? I 2016 var der 80.100 per­so­ner med en ind­komst før skat på over én mil­li­on kro­ner, har Dan­marks Sta­ti­stik net­op op­gjort. Her­af hav­de 16.900 per­so­ner en ind­komst før skat på over to mil­li­o­ner kro­ner. Tal­let om­fat­ter al­le for­mer for ind­komst. For per­so­ner med en ind­komst over to mil­li­o­ner stam­mer 33 pro­cent af ind­kom­sten fra for­mu­e­af­kast, mens gen­nem­snit­tet for he­le be­folk­nin­gen blot er fi­re pro­cent. Det er og­så i grup­pen med en ind­komst på over to mil­li­o­ner, at man fin­der den stør­ste an­del af ind­komst fra selv­sta­en­dig er­hvervsvirk­som­hed. Ta­et ved halv­de­len af er­hvervsind­kom­sten for den­ne grup­pe er over­skud af egen virk­som­hed. Hvor man­ge be­tal­te så top­skat sid­ste år? Top­skat­te­gra­en­sen før fradrag af ar­bejds­mar­keds­bi­drag var cir­ka 507.000 kro­ner, og Dan­marks Sta­ti­stik op­gør, at der ud­over de 80.100 med en ind­komst over en mil­li­on, var 513.200 per­so­ner med en ind­komst mel­lem 500.000 og en mil­li­on kro­ner. Det vil si­ge, at der var cir­ka 580.000 per­so­ner, der over­skred gra­en­sen for at be­ta­le top­skat i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.