Skidt­fisk

Kom­men­tar. DR la­ver fa­ke news om fi­ske­kvo­ter. Er der ik­ke en re­dak­tør til ste­de?

Weekendavisen - - Samfund - Af FREDE VESTERGAARD

TV-AVI­SEN sid­ste søn­dag – 21 Søn­dag – kun­ne forta­el­le, at en hånd­fuld sven­ske fi­ske­re har købt 23 pro­cent af Dan­marks kvo­ter til fi­ske­ri af in­du­stri­fisk, sild og ma­k­rel. Fi­re-fem af de me­get om­tal­te kvo­te­kon­ger er alt­så sven­ske­re. Der er ta­le om de så­kald­te IOK-kvo­ter – i mod­sa­et­ning til FKA-kvo­ter­ne, der ga­el­der konsum­fisk som f.eks. torsk og røds­pa­et­ter. Det var et indslag af en ka­rak­ter, som jour­na­li­ster i Dan­marks Ra­dios nyheds- og ak­tu­a­li­tets­ud­sen­del­ser i TV og Ra­dio i an­dre sam­men­ha­en­ge vil­le va­e­re hur­ti­ge til at kal­de po­puli­stisk og na­tio­na­li­stisk. Indsla­get gjor­de det til no­get me­get odi­øst, at sven­ske fi­ske­re har købt dan­ske fi­ske­kvo­ter for en mil­li­ard kro­ner – iføl­ge en op­gø­rel­se fra mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce – selv om det sker helt ef­ter ga­el­den­de reg­ler med ski­be un­der dansk flag, med pligt til at le­ve­re de fan­ge­de fisk i dansk havn og med ad­mi­ni­stra­tions­kon­tor i Dan­mark. Odi­øs var og­så to­nen i det op­føl­gen­de in­ter­view med fi­ske­ri­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann i mor­gen­ra­dio­a­vi­sen man­dag og i Ori­en­te­rings be­hand­ling af det fa­e­rø­ske kvo­te­sy­stem sam­me dag. DR glem­te at forta­el­le, at dan­ske fi­ske­re og­så har købt fi­ske­kvo­ter i ud­lan­det, bl.a. i Tys­kland, og dér sej­ler med tysk flag. Man glem­te og­så at forta­el­le, at me­re end halv­de­len af den fisk, som dan­ske (in­klu­si­ve de om­tal­te sven­ske) fi­ske­re lan­der i Dan­mark, kom­mer fra an­dre lan­des ter­ri­to­ri­er, isa­er Stor­bri­tan­ni­ens, hvor­fra om­kring 40 pro­cent af al­le fisk, der lan­des i Dan­mark, kom­mer. Dan­ske kvo­ter bru­ges nem­lig ik­ke nød­ven­dig­vis på dansk ter­ri­to­ri­um, men og­så på an­dre lan­des ter­ri­to­ri­er, hvor Dan­mark i hen­hold til EUs fi­ske­ripo­li­tik har fi­ske­ret­tig­he­der. Men det blev frem­stil­let, som om det er en dansk na­turre­s­sour­ce, sven­sker­ne for­gri­ber sig på. I DRs per­spek­tiv er der åben­bart ik­ke no­get galt i, at dan­ske fi­ske­re fi­sker på uden­land­sk ter­ri­to­ri­um, mens det er helt galt, at uden­land­ske fi­ske­re fi­sker på dan­ske kvo­ter. For­ar­gel­sen i 21 Søn­dag hand­le­de ik­ke kun om, at sven­ske­re ejer 23 pro­cent af kvo­ten for in­du­stri­fisk. Det blev og­så fle­re gan­ge na­evnt i tv-indsla­get, at de sven­ske fi­ske­re fø­rer over­skud­det fra de­res dan­ske fi­ske­ri til­ba­ge til Sve­ri­ge, som om det er no­get an­gri­be­ligt. Me­ner DRs nyheds­re­dak­tion og­så, at det er et pro­blem, at f.eks. No­vo og Lund­becks dat­ter­sel­ska­ber i USA tje­ner en mas­se pen­ge og sen­der mil­li­ar­d­over­skud til­ba­ge til Dan­mark? I de­res iver ef­ter at gø­re sven­sker­nes fi­ske­kvo­ter odi­ø­se, glem­te jour­na­li­ster­ne at na­ev­ne, at de sven­ske fi­ske­re fak­tisk bru­ger en be­ty­de­lig del af de­res over­skud til at in­ve­ste­re i nye fi­ske­ski­be, som byg­ges på dansk va­erft. Om­kring en tred­je­del af or­dre­be­hold­nin­gen på Kar­sten­sens skibsva­ert i Ska­gen står sven­ske fi­ske­re bag. Va­erf­tet hav­de 100 års ju­bila­e­um i sid­ste uge, og var der­for i TV-avi­sen. Men i TV-avi­sen 21 Søn­dag et par da­ge se­ne­re var der ik­ke et ord om de man­ge ar­bejds­plad­ser, som sven­ske fi­ske­re ska­ber på va­erf­tet. Indsla­get ap­pel­le­re­de ik­ke ba­re til en fjend­sk hold­ning til sven­ske fi­ske­re. Det var og­så di­rek­te ma­ni­p­u­le­ren­de. DR stil­le­de de sven­ske fi­ske­res kvo­ter med ret til fi­ske­ri af in­du­stri­fisk, sild og ma­k­rel over for en kyst­fi­sker på stran­den i Thorup, som men­te, at kvo­te­sy­ste­met var for­kert. Det blev så­le­des na­evnt, at de sven­ske ski­be kun­ne lan­de 600 ton (in­du­stri­fisk) på én gang, mens den dan­ske fi­sker kun lan­de­de tre ton torsk og røds­pa­et­ter. Det er en falsk sam­men­lig­ning. Thorup­fi­ske­ren fi­sker ef­ter konsum­fisk. Om så al­le in­du­stri­fi­ske­kvo­ter kun kun­ne ejes af et­nisk dan­ske fi­ske­re, vil­le det over­ho­ve­det ik­ke gø­re no­gen for­skel for Thorup-fi­ske­ren: Kyst­fi­ske­re fi­sker jo ik­ke ef­ter in­du­stri­fisk. DRs jour­na­li­ster kan umu­ligt ha­ve va­e­ret uvi­den­de om, at Thorup-fi­sker­ne og de sven­ske fi­ske­re slet ik­ke spil­ler på sam­me ba­ne. Det var gan­ske en­kelt fa­ke news. Er der over­ho­ve­det en re­dak­tør til ste­de i DRs nyheds­af­de­ling?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.