Ski­be i nat­ten

Weekendavisen - - Samfund - Af JØR­GEN GRØNNEGÅRD CHRISTENSEN

»HVOR­DAN får vi ver­dens bed­ste sund­heds­va­e­sen?« Det er tit­len på pro­fes­sor Li­se­lot­te Høj­gaards lil­le bog om sy­ge­hu­se­nes san­de til­stand. Det står ik­ke godt til. Di­ag­no­sen er, at sy­ge­hu­se­ne er tra­engt på øko­no­mi­en. Det ha­en­ger sam­men med kra­vet om kon­stan­te pro­duk­tions­for­ø­gel­ser (det be­røm­te to pro­cents­krav). Det ha­en­ger og­så sam­men med, at sy­ge­hu­se­ne nok har få­et til­ført stør­re be­vil­lin­ger, men ik­ke nok til at fi­nan­si­e­re den sti­gen­de pro­duk­tion og de ud­gif­ter, der føl­ger med ny me­di­cin og ny tek­no­lo­gi. En­de­lig ha­en­ger det, iføl­ge Høj­gaard, sam­men med, at fag­lig­he­den er fortra­engt af djøf’er­ne. Det er sket på det øver­ste sty­rings­ni­veau, hvor Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og re­gio­ner­ne i fa­el­les­skab har skabt en sta­erk over­sty­ring. Det er til­li­ge sket i den dag­li­ge drift ude på sy­ge­hu­se­ne. Det er ik­ke som i de go­de gam­le da­ge over­la­e­ger, der i kol­le­gi­al tur­nus le­der sy­ge­hu­set. »Mag­ten til at sty­re og le­de over­ord­net lig­ger i høj grad hos djøf’ere, hvor man­ge er uden sund­heds­fag­lig og forsk­nings­ma­es­sig kun­nen.« Og si­ger man djøf’ere, si­ger man og­så New Public Ma­na­ge­ment. Høj­gaard vil ik­ke kun stil­le di­ag­no­sen. Hun vil og­så »ini­ti­e­re en de­bat om løs­nin­ger«. Det er vel at ma­er­ke løs­nin­ger, som ik­ke nød­ven­dig­vis ko­ster fle­re pen­ge. Løs­nin­gen er en an­den og bed­re le­del­ses- og or­ga­ni­sa­tions­form på sy­ge­hu­se­ne. Der skal fag­lig­he­den (la­es over­la­e­ger­ne) til­ba­ge i de le­den­de po­si­tio­ner. Gør man det, får man ik­ke ba­re en sund­heds­fag­ligt fun­de­ret le­del­se, som i sid­ste en­de bun­der i det kald, som mo­ti­ve­rer hvert og et af stan­dens med­lem­mer. Man får og­så mu­lig­he­den for at skrot­te det alt­forta­e­ren­de lag af for­val­te­re og kon­trol­lan­ter, som su­ger ener­gi og fag­lig­hed ud af de kli­ni­ske af­de­lin­ger. Det kan man nem­lig godt, som de an­der­le­des vel­fun­ge­ren­de sy­ge­hus­va­e­se­ner i Hol­land, Schweiz og Tys­kland vi­ser. Høj­gaard møn­strer to an­gi­ve­li­ge for­bil­le­der. Det ene er Am­ster­dam Me­di­cal Cen­ter, det an­det Ro­bert Bosch Kran­ken­haus i Stutt­g­art. På det hol­land­ske uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har man af­skaf­fet bu­reau­kra­ti­et, ja, in­tet min­dre. Di­rek­tø­ren er over­la­e­ge og pro­fes­sor og mag­ter og­så at gå stu­e­gang, be­hand­le pa­tien­ter og for­ske. Evi­dens­ba­se­ring er kra­vet til alt, hvad man fo­re­ta­ger sig. I Stutt­g­art lig­ger le­del­sen hos en che­fla­e­ge, der i lig­hed med sin hol­land­ske kol­le­ga kla­rer bå­de den ene, den an­den og den tred­je kra­e­ven­de op­ga­ve. Der er blot en ha­ge ved Høj­gaards ek­semp­ler: De for­teg­ner vir­ke­lig­he­den. For tjek­ker man de to sy­ge­hu­ses hjem­mesi­der om or­ga­ni­sa­tion, le­del­se og for­valt­ning, så ser det alt­så gan­ske an­der­le­des ud. Man har beg­ge ste­der en sy­ge­hus­le­del­se, som er man­ge­ho­ve­det, og som om­fat­ter så­vel la­e­ge­fag­lig som ple­je­fag­lig eks­per­ti­se, og som og­så har et med­lem med for­valt­nings­ma­es­sig bag­grund. Sam­ti­dig er det sva­ert at se, at bu­reau­kra­ti­et, som det hed­der hos Høj­gaard, skul­le va­e­re af­skaf­fet, for der er beg­ge ste­der en in­tern sy­ge­hus­ad­mi­ni­stra­tion. Den er (i Stutt­g­art) kom­bi­ne­ret med en la­e­ge­lig selv­for­valt­ning, som til for­veks­ling min­der om, hvad dan­ske sy­ge­hu­se for­lod i de tid­li­ge 90ere. Men bå­de i Am­ster­dam og Stutt­g­art har man af­de­lin­ger og kli­nik­ker med in­tern ad­mi­ni­stra­tion og med sy­geple­jens del­ta­gel­se i le­del­sen. Det er re­le­vant at fø­je til, at Høj­gaards me­get ge­ne­rel­le på­stand om de alt­op­slu­gen­de ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger ik­ke har me­get på sig, i hvert fald ik­ke, når man sam­men­lig­ner med an­dre ve­st­li­ge lan­de. OECD of­fent­lig­gjor­de så­le­des tid­li­ge­re i år en rap­port om wa­ste­ful spen­ding på sund­heds­om­rå­det, alt­så bl.a. ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter. Den vi­ser et Dan­mark med om­kost­nin­ger un­der OECD-gen­nem­snit­tet og langt un­der Hol­land og Tys­kland. Høj­gaard hyl­der så­le­des i lig­hed med stands­fa­el­ler­ne evi­dens­kra­vet, men le­ver ik­ke op til det, når hun be­va­e­ger sig va­ek fra sit eget fag­om­rå­de. Det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at hun ik­ke har no­get at by­de på. Hun har en­dog go­de po­in­ter, når hun kri­ti­se­rer den nu­va­e­ren­de sty­rings- og le­del­ses­prak­sis på sy­ge­hu­s­om­rå­det. No­get er bag­ud­ret­tet, men ik­ke de­sto min­dre symp­to­ma­tisk. For hvor­for skul­le man par­tout byg­ge al­le su­per­sy­ge­hu­se­ne på én gang, i ste­det for at gø­re det sy­ge­hus for sy­ge­hus, så man kun­ne prø­ve sig frem? An­det er nu­tids­ret­tet: Det ga­el­der den me­get kom­pli­ce­re­de øko­no­mi­ske sty­ring, som er fulgt med – ik­ke så me­get fi­nan­si­e­rings­for­men, men med den må­de, man ud­mønt­er den på na­tio­nalt, i re­gio­ner­ne og på sy­ge­hu­se­ne. Det er sva­ert at gen­nem­skue, og det har ført til om­fat­ten­de spe­ku­la­tion og kort­sig­tet kas­se­ta­enk­ning på al­le ni­veau­er i va­e­se­net. Sam­me an­sats til en skarp nu­tidsi­agt­ta­gel­se knyt­ter sig til Høj­gaards kausti­ske kon­sta­te­ring af, hvor­dan for­bed­rings­af­de­lin­gens kon­su­len­ter og sy­ge­hu­sets prak­ti­ke­re gli­der for­bi hin­an­den som »ski­be i nat­ten«. Det dre­jer sig om to ting. Den ene er, at op­findsom­he­den er umå­de­lig i le­del­ses­og sty­ring­s­la­get. Det in­de­ba­e­rer ide­ligt skif­ten­de fo­re­stil­lin­ger om, hvor­dan man le­der og dri­ver et sy­ge­hus. Det er kon­cep­ter, hvis var­me luft kan op­var­me et su­per­sy­ge­hus, og dér har Høj­gaard i dob­belt for­stand ret. De sav­ner et mini­mum af em­pi­risk be­la­eg (evi­dens), og de er desva­er­re na­e­ret af djøf’ere med en gan­ske svag fag­lig­hed. Den an­den ting er re­gio­ner­nes og sy­ge­hu­se­nes tyr­ker­tro på re­or­ga­ni­se­rin­ger i det sto­re og det små. De ska­ber kon­stant usik­ker­hed, og med den vi­den, vi har, for­bli­ver ge­vin­ster­ne fug­le på ta­get. Det kra­e­ver sund for­nuft og ik­ke en ny kom­mis­sion at ret­te op på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.