Na­tio­nal­sta­ter­ne slår igen

Ter­ror og gra­en­se­kon­trol. Det skal va­e­re let­te­re at ind­fø­re og for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol. Gra­en­se­pa­e­le­ne ser ud til at bli­ve de fa­cto per­ma­nen­te. Eu­ro­pas sva­er­va­eg­te­re vil selv be­stem­me.

Weekendavisen - - Samfund - Af JEPPE MATZEN

DET skal va­e­re let­te­re for Schen­gen­lan­de, at ind­fø­re og op­ret­hol­de en mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol. Så­dan ly­der es­sen­sen af en nyt for­slag fra ju­stits- og in­den­rigs­mi­ni­stre­ne i Tys­kland, Frank­rig, Østrig, Dan­mark og Nor­ge, som godt nok står uden for EU, men er med i Schen­gen. Frem­over skal Schen­gen-lan­de­ne, iføl­ge for­sla­get som blev frem­sat i Bruxel­les tors­dag, kun­ne ind­fø­re gra­en­se­kon­trol i helt op til fi­re år ved at hen­vi­se til en be­grun­det ri­si­ko for ter­ror. I dag kan lan­de­ne kun ind­fø­re gra­en­se­kon­trol i seks må­ne­der ad gan­gen og for­la­en­ge den i en pe­ri­o­de på op til to år. De fem for­slags­stil­le­re fo­re­slår og­så, at Schen­gen-reg­ler­ne for god­ken­del­se af gra­en­se­kon­trol­len aen­dres. Når Schen­gen-lan­de i dag ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol i seks må­ne­der, skal de be­grun­de det over for EU-Kom­mis­sio­nen. Ef­ter de seks må­ne­der er gå­et, er det op til Kom­mis­sio­nen og ik­ke med­lem­slan­de­ne at be­slut­te, om der skal frem­sa­et­tes for­slag om for­la­en­gel­se af gra­en­se­kon­trol­len. Gør EU-Kom­mis­sio­nen det, skal for­sla­get ef­ter­føl­gen­de god­ken­des af de øv­ri­ge Schen­gen­lan­de. Med det nye for­slag skal lan­de­ne selv kun­ne be­slut­te at for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol­len. Her­ef­ter skal EU-Kom­mis­sio­nen, hvis den er ue­nig, så be­grun­de, at der ik­ke er ri­si­ko for ter­ror. For­sla­get flyt­ter alt­så »be­vis­byr­den« til EU. I re­a­li­te­ten over­fø­rer for­sla­get be­slut­nings­kraft fra EU-Kom­mis­sio­nen til Schen­gen­lan­de­ne, og der­med tip­per magt­ba­lan­cen i na­tio­nal­sta­ter­ne favør. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke EU-Kom­mis­sio­nens liv­ret, men frem for at sa­et­te hårdt mod hårdt mod ma­eg­ti­ge EU-lan­de som Frank­rig og Tys­kland har Kom­mis­sio­nen valgt at imø­de­kom­me for­slags­stil­ler­ne, i hvert fald del­vist. EU-Kom­mis­sio­nen har så­le­des selv ar­bej­det på et for­slag – der for­ven­tes frem­sat sidst i sep­tem­ber – om en aen­dring af Schen­gen-reg­ler­ne, så ri­si­ko for ter­ror in­klu­de­res som en spe­ci­fik be­grun­del­se for at ind­fø­re og for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol. Ter­r­o­ris­me om­ta­les i dag kun vagt i reg­ler­ne på trods af de se­ne­re års man­ge ter­r­or­an­greb og den kon­stan­te ter­r­ortrus­sel i lan­de som for ek­sem­pel Frank­rig. Iføl­ge net­me­di­et EUob­ser­ver skal for­sla­get rå­de bod på det­te mis­for­hold ved at gø­re ri­si­ko for ter­r­o­ris­me til en brug­bar be­grun­del­se for lan­de, der måt­te øn­ske gra­en­se­kon­trol på la­en­ge­re sigt og uden den to­åri­ge bag­kant. EU-Kom­mis­sio­nen vil i sin ud­form­ning af for­sla­get for­sø­ge at und­gå, at der i prin­cip­pet åb­nes op for ube­gra­en­set gra­en­se­kon­trol. Det vil va­e­re et skridt i ret­ning af ge­nind­fø­rel­se af gra­en­se­kon­trol­len i EU, hvil­ket vil va­e­re yderst føl­somt i for­hold til Schen­gen-sam­ar­bej­det og det in­dre mar­keds frie be­va­e­ge­lig­hed. Kom­mis­sio­nen ar­bej­der der­for med for­skel­li­ge mo­del­ler til at gø­re gra­en­se­kon­trol­len me­re flek­si­bel: stikprø­ve­kon­trol, en sy­ste­ma­tisk gra­en­se­kon­trol el­ler elek­tro­nisk over­våg­ning. »Pro­ble­met med de her for­slag er, at det er lidt som at sa­el­ge ela­stik i me­ter­mål. Hvis for­sla­ge­ne bli­ver så bredt de­fi­ne­ret, som jeg for­nem­mer, be­ty­der det, at et land blot kan hen­vi­se til en ge­ne­rel høj ter­r­ortrus­sel for at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol. I så fald ri­si­ke­rer for­sla­get at for­styr­re den frie be­va­e­ge­lig­hed,« si­ger Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen, EU-par­la­men­ta­ri­ker for Det Ra­di­ka­le Ven­stre og med­lem af Par­la­men­tets ny­dan­ne­de ter­r­or­ud­valg.

Fransk og tysk pres

Dan­mark ind­før­te gra­en­se­kon­trol i ja­nu­ar 2016 med net­op den be­grun­del­se, at hen­sy­net til den of­fent­li­ge or­den og in­dre sik­ker­hed var ud­for­dret af strøm­men af il­le­ga­le im­mi­gran­ter. Tys­kland, Østrig, Sve­ri­ge og Nor­ge brug­te sam­me ar­gu­men­ta­tion over for EU-Kom­mis­sio­nen, da de ind­før­te – og si­den i fle­re om­gan­ge har få­et for­la­en­get – mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol. Da EU-kom­mis­sa­er for mi­gra­tion, Di­mi­tris Avramopoulos i maj i år gav grønt lys til, at Dan­mark og de an­dre lan­de kun­ne for­la­en­ge de­res gra­en­se­kon­trol i end­nu seks må­ne­der, un­der­stre­ge­de han, at det blev »den sid­ste for­la­en­gel­se«. Det re­a­ge­re­de den dan­ske re­ge­rings ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster, In­ger Støj­berg (V), den­gang trod­sigt på: Dan­mark vil­le ha­ve »gra­en­se­kon­trol, li­ge så la­en­ge det var nød­ven­digt,« sag­de hun. Si­den er og­så Tys­klands kans­ler, An­gela Mer­kel, gå­et imod Kom­mis­sio­nens pla­ner, da hun sidst i au­gust sag­de, at hun vil­le ha­ve gra­en­se­kon­trol ud over novem­ber. EUs an­den sva­er­va­eg­ter, Frank­rigs pra­esi­dent, Em­ma­nu­el Ma­cron, har og­så lagt pres på, idet han gen­tag­ne gan­ge har gjort det klart, at Schen­gen ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt. Frank­rig har i dag gra­en­se­kon­trol, som føl­ge af lan­dets und­ta­gel­ses­til­stand, men da Ma­cron har er­kla­e­ret at vil­le op­ha­e­ve und­ta­gel­ses­til­stan­den med ud­gan­gen af året, har han brug for at Schen­gen-reg­ler­ne re­vi­de­res, så Frank­rig kan for­sa­et­te med gra­en­se­kon­trol i EU-re­gi. An­tal­let af il­le­ga­le mi­gran­ter, der strøm­mer ind og rundt i Schen­gen-om­rå­det, er af­ta­get kraf­tigt, si­den gra­en­se­kon­trol­len blev for­la­en­get i maj. Der­for har Frank­rig, men og­så Tys­kland, Østrig, Dan­mark og Nor­ge, få­et sva­e­re­re ved at bru­ge den be­grun­del­se til en yder­li­ge­re for­la­en­gel­se. Ri­si­ko for ter­r­o­ris­me er der­for til­sy­ne­la­den­de ble­vet det nye ar­gu­ment, som Kom­mis­sio­nen nu selv er gå­et i gang med at få ind i Schen­gen-reg­ler­ne. Med tors­da­gens for­slag har de fem lan­de lagt yder­li­ge­re pres på EU-Kom­mis­sio­nen. Dens op­ga­ve be­står nu i at kom­me med sit eget for­slag, der er spi­se­ligt for de fem lan­de, uden at sa­el­ge for me­get ud af Schen­gen-reg­ler­ne. Kun ved at nå til enig­hed med de fem for­slags­stil­le­re om en spi­se­lig re­vi­de­ring af reg­ler­ne, kan Kom­mis­sio­nen vi­de sig sik­ker på at und­gå det pin­li­ge po­li­ti­ske slags­mål, der vil­le op­stå til novem­ber, hvis lan­de som Tys­kland blot va­el­ger at ig­no­re­re Kom­mis­sio­nens an­vis­ning om at op­ha­e­ve gra­en­se­kon­trol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.