Fi­re år me­re og fri­ka­del­ler til af­ten

Nor­ge. Stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg be­holdt sit fler­tal og fort­sa­et­ter, selv om al­le par­ti­er bag re­ge­rin­gen gik til­ba­ge.

Weekendavisen - - Udland - Af HANS MORTENSEN

Da­gen ef­ter det nor­ske valg til Stor­tin­get fejre­de lan­dets stats­mi­ni­ster sit gen­valg med hjem­mela­ve­de fri­ka­del­ler ef­ter sin ol­de­mors op­skrift. Det var avi­sen VG, der fandt kon­ser­va­ti­ve Er­na Sol­berg i Coop-su­per­mar­ke­det ved Bis­lett i Oslo, hvor hun fyld­te kur­ven med blandt an­det fars, broc­co­li, gu­le­rød­der og ma­elk til det før­ste hjem­mela­ve­de må­l­tid i fle­re uger. Mens én avis fulg­te Sol­berg rundt i Coop, hvor hun blev gra­tu­le­ret af folk i kas­se­kø­en, drog en an­den avis, Af­ten­po­sten, til Fre­de­riks­tad for at be­sø­ge det jern­stø­be­ri, der pro­du­ce­rer de be­røm­te Jøtul-ov­ne. Det er nem­lig den virk­som­hed, der har grund­lagt den ta­ben­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­der Jo­nas Ga­hr Stø­res ar­ve­de for­mue på 60-70 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner. »Jeg har ik­ke for­stå­et, hvad Ar­bei­der­par­ti­et er gå­et til valg på. Hvad vil man ka­em­pe for? Hø­je­re skat­ter? Det ly­der ik­ke godt i folks ører,« si­ger le­de­ren af den fag­li­ge klub på stø­be­ri­et, An­net­te Jo­han­sen, til Af­ten­po­sten. Kan­di­da­ter­nes bag­vend­te klas­se­til­hørs­for­hold er ble­vet en del af for­kla­rings­mo­del­len på val­gre­sul­ta­tet, der gav Sol­bergs re­ge­ring sej­ren, selv om op­po­si­tio­nen så sent som før som­mer­fe­ri­en før­te kom­forta­belt i al­le må­lin­ger. Men det er kun en min­dre del af for­kla­rin­gen. Det lyk­ke­des al­drig Jo­nas Ga­hr Stø­re at forta­el­le, hvor­for han skul­le va­e­re stats­mi­ni­ster i ste­det for Er­na Sol­berg, der i fi­re år har sty­ret en re­ge­ring, hvor det tid­li­ge­re pro­test­par­ti Frem­skrittspar­ti­et er ble­vet for­vand­let til magt­par­ti. Der­til en re­ge­ring, der har sty­ret gen­nem en øko­no­misk kri­se ef­ter det sto­re olie­pris­fald i 2015, og som des­u­den med bred po­li­tisk op­bak­ning har stram­met ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken ef­ter flygt­nin­ge­kri­sen. Det er dog ik­ke no­gen let po­li­tisk frem­tid, der ven­ter Sol­berg, når fri­ka­del­ler­ne og val­gre­sul­ta­tet er for­dø­jet. Bå­de hen­des eget par­ti, Høy­re, og re­ge­rings­part­ne­ren Frem­skrittspar­ti­et gik til­ba­ge. Det sam­me gjor­de re­ge­rin­gens to støt­te­par­ti­er, Ven­stre og Kri­ste­lig Fol­ke­par­ti. Det er med an­dre ord en sva­ge­re re­ge­ring end før val­get. De to støt­te­par­ti­er kom kun med det yder­ste af neg­le­ne over spa­er­re­gra­en­sen på fi­re pro­cent. De vil frem­over få et stør­re pro­fi­le­rings­be­hov, hvil­ket de ser ud til at hånd­te­re på vidt for­skel­lig må­de.

Støt­te­par­ti­er­ne

Beg­ge par­ti­er så ger­ne en bor­ger­lig re­ge­ring uden Frem­skrittspar­ti­et. Kri­ste­lig Fol­ke­par­ti har det isa­er sva­ert med den mar­kan­te mi­ni­ster for ind­van­dring og in­te­gra­tion, Syl­vi List­haug, der i valg­kam­pen skru­e­de kraf­tigt op for den ind­van­drings­kri­ti­ske re­to­rik. Det sam­me har Ven­stre, der er søster­par­ti til vo­res hjem­li­ge ra­di­ka­le. Ven­stres le­del­se er min­dre kri­tisk end Kri­ste­lig Fol­ke­par­tis. Til gen­ga­eld hø­rer Ven­stres va­el­ge­re til dem, der har det van­ske­ligst med Frem­skrittspar­ti­et. Det fo­re­kom­mer dog us­and­syn­ligt, at Frem­skrittspar­ti­et for­la­der re­ge­rin­gen, hvor par­ti­le­der Siv Jen­sen har va­e­ret en respek­te­ret fi­nans­mi­ni­ster. Hel­ler ik­ke for­sø­get på at pres­se Syl­vi List­haug va­ek fra sin mi­ni­ster­post vil lyk­kes, vur­de­rer Af­ten­po­stens po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Ha­rald Stang­hel­le i sin val­g­a­na­ly­se. Det vil ef­ter hans vur­de­ring gi­ve me­re bal­la­de med Frem­skrittspar­tiets po­pulist­fløj, end Er­na Sol­berg og Siv Jen­sen har lyst til at hånd­te­re, skri­ver han. Selv om det alt­så ser ud til, at bå­de Frem­skrittspar­ti­et og List­haug fort­sa­et­ter på mi­ni­sterta­bu­ret­ter­ne, har Ven­stres le­der, Tri­ne Skei Gran­de, ef­ter val­get luf­tet mu­lig­he­den for, at hen­des par­ti kan tra­e­de ind i re­ge­rin­gen. Det til­bud sag­de Ven­stre nej til ef­ter sid­ste valg. Mod­sa­et­nings­vis har Kri­ste­lig Fol­ke­par­ti ska­er­pet to­nen over for re­ge­rin­gen. Par­ti­le­der Knut Arild Ha­rei­de del­ta­ger i for­hand­lin­ger­ne mel­lem de fi­re par­ti­er bag re­ge­rin­gen, men sam­ti­dig har med­lem­mer af par­ti­le­del­sen ud­talt, at hans par­ti »går i op­po­si­tion« og er pa­rat til at la­ve po­li­tik til beg­ge si­der. I hvert fald vil Kri­ste­lig Fol­ke­par­ti, som det står nu, ik­ke ind­gå en for­mel sam­ar­bejds­af­ta­le som den, der har va­e­ret ga­el­den­de i den sid­ste valg­pe­ri­o­de. Ha­rei­de har end­da ik­ke ude­luk­ket mu­lig­he­den for at va­el­te re­ge­rin­gen i valg­pe­ri­o­den, hvil­ket an­ta­ge­lig vil gø­re Ar­bei­der­par­tiets le­der, hvem det så måt­te va­e­re til den tid, til stats­mi­ni­ster, da man i Nor­ge har fa­ste valg­pe­ri­o­der og ik­ke kan ud­skri­ve valg i uti­de. Pro­ble­met for Ha­rei­de er, at hans va­el­ge­re er kon­ser­va­ti­ve og fo­re­tra­ek­ker Er­na Sol­berg som stats­mi­ni­ster. Der­for vil han na­ep­pe skif­te si­de her og nu, selv om op­po­si­tio­nen har det from­me håb og selv om le­del­ses­med­lem­mer i hans eget par­ti over for det stats­li­ge TV, NRK, har ud­talt, at Kri­ste­lig Fol­ke­par­ti vil få me­re ud af et sam­ar­bej­de med Ar­bei­der­par­ti­et, når det ek­sem­pel­vis ga­el­der so­ci­al­po­li­tik, skat­tepo­li­tik og land­brugs­po­li­tik. Stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg er til­sy­ne­la­den­de fuldt be­vidst om re­ge­rin­gens sva­ek­ke­de po­si­tion. På sit før­ste pres­se­mø­de gjor­de hun me­get ud af at forta­el­le, at re­ge­rings­pro­jek­tet om­fat­ter al­le fi­re par­ti­er, og at al­le fi­re skal ha­ve plads og ind­fly­del­se. Der­u­d­over ad­va­re­de hun dem på bor­ger­lig si­de, der måt­te gå rundt med lyst til at va­el­te re­ge­rin­gen. »Der er en om­kost­ning ved at fa­el­de en re­ge­ring. Nog­le af os ved det fra tid­li­ge­re. Man må ta­en­ke igen­nem, hvil­ken sag man vil gø­re det på, og hvad man fø­rer lan­det ind i,« sag­de hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.