Ma­dens jer­n­ta­ep­pe

Delt Eu­ro­pa. Kend­te pro­du­cen­ter sa­el­ger in­fe­ri­ø­re fø­de­va­rer i den gam­le Østblok, vi­ser un­der­sø­gel­ser, og EU-Kom­mis­sio­nen vil nu ha­ve sam­men­lig­ne­lig fø­de­va­re­kon­trol. For øst­eu­ro­pa­e­er­ne er det blot en af fle­re sa­ger, der na­e­rer den vok­sen­de skep­sis mod EU.

Weekendavisen - - Udland - Af MET­TE DAHLGAARD

BRUXEL­LES – Da Østblok­ken kol­lap­se­de, tog sti­mer af fat­ti­ge øst­eu­ro­pa­e­e­re på søn­dags­tur til østrig­ske su­per­mar­ke­der for at gran­ske de va­rer, man kun kend­te fra ve­st­li­ge film. Si­den er brands som Tulip, Nu­tel­la og Pepsi i stor stil ryk­ket ind på hyl­der­ne i su­per­mar­ke­der i Tjek­ki­et, Un­garn og Slovaki­et. Men strøm­men af øst­eu­ro­pa­ei­ske bor­ge­re, der ta­ger over gra­en­sen for at kø­be de vel­kend­te ma­er­ke­va­rer, fort­sa­et­ter, og i gra­en­se­by­er­ne i det øst­li­ge Tys­kland er pris­skil­te­ne fort­sat på bå­de tjek­kisk og tysk. Hvor­for? Er gra­es­set vir­ke­lig grøn­ne­re og Nu­tel­la’en me­re vels­ma­gen­de på den an­den si­de af det gam­le Jer­n­ta­ep­pe, selv om al­le lan­de­ne nu er med­lem­mer af EU, og va­rer­ne be­va­e­ger sig frit over gra­en­ser­ne? Ja, vi­ser en ra­ek­ke un­der­sø­gel­ser fi­nan­si­e­ret af re­ge­rin­ger­ne i Tjek­ki­et, Slovaki­et og Bul­ga­ri­en. Mul­ti­na­tio­na­le brands put­ter for­skel­ligt ind­hold i kend­te pro­duk­ter, og tit er dag­lig­va­rer­ne af en an­den og dår­li­ge­re kva­li­tet, hvis de kø­bes i den gam­le Østblok. Her er smør of­te­re er­stat­tet med pal­me­o­lie i bag­va­erk, der er fa­er­re ak­ti­ve stof­fer i va­ske­pul­ver, og kød- og fi­ske­pro­duk­ter er et ka­pi­tel for sig. Ek­sem­pel­vis er so­da­vand­spro­duk­ter som Spri­te og Pepsi sø­det med fruk­to­se-gluko­sesirup, hvis de kø­bes i tjek­ki­ske for­ret­nin­ger, mens de ty­ske pro­duk­ter frem­stil­les på suk­ker. En stikprø­ve af bør­ne­ret­ten fi­ske­fin­gre fra pro­du­cen­ten Ig­lo vi­ste, at ind­hol­det af fisk er 50,2 pro­cent i den slo­vaki­ske ver­sion, mens den østrig­ske ud­ga­ve møn­stre­de 63,8 pro­cent fisk. De så­kald­te fi­ske­fin­gre er la­vet på den sam­me ty­ske fa­brik. Li­sten over pro­duk­ter, der for­hand­les med mindst to kva­li­te­ter, er lang: Cho­ko­la­de­pa­stil­ler­ne M&M’s, va­ske­pul­ve­ret Per­sil na­ev­nes, og det sam­me gør dan­ske Tulip, der pro­du­ce­rer et kød­pro­dukt, som vi ven­der til­ba­ge til.

Eu­ro­pas skral­des­pand?

For­skel­le­ne har vakt vre­de hos øst­eu­ro­pa­ei­ske top­po­li­ti­ke­re. »En rest af apart­heid,« si­ger Bul­ga­ri­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Bo­j­ko Bo­risov. Tjek­ki­ets fø­de­va­re­mi­ni­ster, Ma­ri­an Ju­recka, har ud­talt, at folk i Cen­tral- og Øst­eu­ro­pa ik­ke la­en­ge­re vil fin­de sig i at va­e­re »Eu­ro­pas skral­des­pand«. Slovaki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster, Ro­bert Fi­co, sag­de i juli, at for­skel­s­be­hand­lin­gen »ska­der Eu­ro­pa«. I Tjek­ki­et hå­ber den so­ci­al­de­mo­kra­tisk-le­de­de re­ge­ring at hø­ste stem­mer til val­get i ok­to­ber ved at love va­el­ger­ne, at man vil be­ka­em­pe an­den­rangs-dag­lig­va­rer. Ol­ga Se­h­na­lová, so­ci­al­de­mo­kra­tisk EU-par­la­men­ta­ri­ker fra Tjek­ki­et, har si­den 2011 ka­em­pet for at få un­der­søgt det, der i EU-sprog kal­des du­al stan­dard. I be­gyn­del­sen var mi­stan­ken kun ret­tet mod mad, men un­der­sø­gel­ser fra Tjek­ki­ets na­bo­lan­de har vist, at der og­så er for­skel på kos­me­tik og va­ske­pul­ver. Den tjek­ki­ske po­li­ti­ker tror, at vi kun har set top­pen af is­b­jer­get. »Pro­duk­ter­ne lig­ner hin­an­den og bli­ver mar­keds­ført som det sam­me. Det kan godt va­e­re, at va­rer­nes ind­hold er op­gjort kor­rekt på va­re­de­kla­ra­tio­ner­ne, men helt ae­r­ligt, hvem har tid til at la­e­se dem, når de hand­ler? Vi sy­nes, at for­skel­s­be­hand­ling er uhyr­lig, og som tjek­ke fø­ler man sig rin­ge­ag­tet,« si­ger Se­h­na­lová til We­e­ken­da­vi­sen. I 2015 rej­ste Ol­ga Se­h­na­lová pen­ge til en un­der­sø­gel­se, som Det Ke­mi­ske og Tek­no­lo­gi­ske Uni­ver­si­tet i Prag stod for. Den vi­ste, at ud af 23 pro­duk­ter var en tred­je­del af­gø­ren­de for­an­dret i smags­sam­men­sa­et­ning og tek­s­tur. I 2017 lå nye te­stre­sul­ta­ter klar. Den­ne gang var na­e­sten halv­de­len af pro­duk­ter­ne af­gø­ren­de an­der­le­des sam­men­sat, hed det.

Tulip

De tjek­ki­ske re­sear­che­re un­der­søg­te blandt an­det kon­ser­ve­spro­duk­ter fra dan­ske Tulip – i så­vel 2015 som 2017. Det ene pro­dukt i sam­men­lig­nin­gen blev købt i Tys­kland og var ho­ved­sa­ge­lig la­vet af gri­se­kød. Det an­det er købt i Tjek­ki­et og la­vet på me­ka­nisk ud­vun­det fjer­kra­e­re­ster. Em­bal­la­gen på de to pro­duk­ter er stort set ens: En tal­ler­ken med blegt kød, flan­ke­ret af lidt sa­lat og en over­skå­ret to­mat, pry­der for­si­den af då­sen, der og­så er ram­met ind af Tulips logo og de vel­kend­te blå og gu­le far­ver. Lun­cheon Me­at hed­der det tjek­ki­ske pro­dukt, Frühstück­s­flei­sch det ty­ske. Men de tjek­ki­ske re­sear­che­re er gå­et galt i by­en her, sva­rer Tulip: »De har ta­get to for­skel­li­ge pro­duk­ter, som er pra­e­cist de­kla­re­ret, og har sam­men­lig­net dem én til én. Pro­duk­ter­ne lig­ner godt nok hin­an­den, hvad an­går då­sens de­sign og stør­rel­se, men de er for­skel­li­ge. Vi fø­ler, at der er ta­le om en un­fair sam­men­lig­ning, for der er ik­ke ta­le om du­al stan­dard,« si­ger Tulips kom­mu­ni­ka­tions­chef Mi­cha­el Ravn. – Den tjek­ki­ske un­der­sø­gel­se gør op­ma­er­k­som på, at va­re­de­kla­ra­tio­nen forta­el­ler, at der er ta­le om hen­holds­vis kyl­ling og gris. Men tjek­ker­nes an­ke er, at de to då­ser lig­ner hin­an­den så me­get, at for­bru­ger­ne bli­ver vild­ledt. »Sa­gen får os til at over­ve­je, om vi skal aen­dre på lay­ou­tet, for det har al­drig va­e­ret in­ten­tio­nen at for­vir­re tjek­ki­ske kun­der. Vi sa­el­ger kon­ser­ve­spro­duk­ter i 120 for­skel­li­ge lan­de, og op­skrif­ten er for­skel­lig fra mar­ked til mar­ked. Nog­le vil helst ha­ve kyl­lin­ge­kød, an­dre gri­se­kød. Når vi lan­ce­rer et nyt pro­dukt, bli­ver der ud­vik­let en op­skrift i sam­ar­bej­de med lo­ka­le di­stri­butø­rer og fo­kus­grup­per, hvor man ta­ger høj­de for smags- og pris­pra­e­fe­ren­cer,« ud­dy­ber Mi­cha­el Ravn. Der­med la­eg­ger Tulip sig op ad den for­kla­ring, mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber som of­test gi­ver, hver gang en un­der­sø­gel­se har sat fo­kus på pro­blem­stil­lin­gen: Al­le va­rer er pra­e­cist de­kla­re­ret, for­skel­lig­he­der hand­ler om smags­pra­e­fe­ren­cer og i nog­le til­fa­el­de kø­be­kraf­ten i lan­det. Og så la­en­ge man be­skri­ver ind­hol­det på pro­duk­tet kor­rekt, må pro­duk­ter, der sa­el­ges og mar­keds­fø­res i iden­tisk em­bal­la­ge, godt va­e­re la­vet ef­ter for­skel­li­ge op­skrif­ter. In­gen EU-reg­ler er brudt, hed­der det.

Øst-vest skel

Men for­kla­rin­gen da­em­per ik­ke den øst­eu­ro­pa­ei­ske vre­de. Blandt øst­eu­ro­pa­e­er­ne er det fort­sat en ud­bredt for­nem­mel­se, at de be­hand­les som »an­den­rangs­bor­ge­re« i en uni­on, der el­lers skul­le for­e­ne kon­ti­nen­tet på tva­ers af gam­le øst-vest skel. Stri­den om du­al stan­dards kom­mer oven i de kon­flik­ter, der i den se­ne­ste tid har ka­rak­te­ri­se­ret for­hol­det mel­lem de gam­le og de nye EU-med­lem­slan­de. I Cen­tral- og Øst­eu­ro­pa er der stor skep­sis over for for­sø­ge­ne - se­ne­st fra den fran­ske pra­esi­dent Ma­cron - på at gri­be ind over for den så­kaldt ud­sta­tio­ne­re­de ar­bejds­kraft fra øst, li­ge­som der i fle­re af lan­de­ne er mod­stand mod at ac­cep­te­re EUs krav om flygt­nin­ge­kvo­ter. Alt sam­men har det hen over for­å­ret øget pres­set på Bruxel­les. Og ons­dag i sin Sta­te-oft­he-Uni­on-ta­le sag­de EU-kom­mis­sions­for­mand Je­an-Clau­de Jun­ck­er, at han be­stemt hel­ler ik­ke kun­ne li­de tan­ken om, at der i en li­ge­va­er­dig uni­on skul­le va­e­re an­den­rangs-for­bru­ge­re. »Jeg vil ik­ke ac­cep­te­re, at folk i Cen­tral- og Øst­eu­ro­pa til­by­des pro­duk­ter af dår­li­ge­re kva­li­tet end dem, der bli­ver solgt i an­dre lan­de. En slo­vak fortje­ner at få li­ge så me­get fisk i fi­ske­fin­gre­ne, som al­le an­dre. En un­ga­rer skal ha­ve li­ge så me­get kød i kød­ret­ter, som al­le an­dre. Og tjek­ker skal ha­ve li­ge så me­get ka­kao i de­res cho­ko­la­de som al­le an­dre.« Jun­ck­er sat­te hand­ling bag or­de­ne: En mil­li­on eu­ro be­vil­ges over de na­e­ste 12 må­ne­der med det for­mål at sik­re, at de na­tio­na­le fø­de­va­re­myn­dig­he­der gi­ver de­res test-me­to­dik et løft og gør re­sul­ta­ter­ne sam­men­lig­ne­li­ge. Må­let er, at man i sid­ste en­de skal kun­ne pres­se de mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber til at drop­pe de in­fe­ri­ø­re pro­duk­ter. Mens vi ven­ter på re­sul­ta­ter­ne af EU-blåstemp­le­de un­der­sø­gel­ser, har fif­fi­ge tjek­ker reg­net den ud. On­li­ne-for­ret­nin­ger mar­keds­fø­rer Co­ca-Co­la, fi­ske­fin­gre og kiks ind­købt i Tys­kland. Og så er der an­dre be­vid­ste for­bru­ge­re som dan­ske Las­se Ber­ner Ne­der­gaard Ni­el­sen, der bor i Ostra­va, Tjek­ki­et, og er phd.-stu­de­ren­de i fi­lo­so­fi. Han og hans tjek­ki­ske ko­ne er hop­pet på en ny bøl­ge, hvor man kø­ber ma­den di­rek­te fra land­man­den selv. Det gør de for at va­e­re no­gen­lun­de sik­re på, at et pro­dukt er, hvad det gi­ver sig ud for. Han på­pe­ger dog, at mad­kul­tur og øko­no­misk rå­de­rum for man­ge tjek­ker ha­en­ger sam­men. »Her er sta­dig man­ge, der be­vidst går ef­ter di­sco­unt. Hvis pri­ser­ne aen­drer sig, for­di pro­duk­ter­ne skal va­e­re som i Tys­kland, bli­ver de nok util­fred­se. De har ik­ke stor vi­den om el­ler in­ter­es­se for, hvad der er us­undt at spi­se, el­ler om frem­stil­lin­gen af ma­den ska­der regnsko­ven. De­res før­ste­pri­o­ri­tet er, at pri­ser­ne ik­ke aen­drer sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.