Min­del­ser om Wei­mar

Weekendavisen - - Udland - Af JESPER VIND

ERLIN – Hvis en re­ge­rings­le­der har sty­ret et de­mo­kra­tisk land i 12 år, ple­jer va­el­ger­ne at si­ge »nok er nok«. Så­dan er det ik­ke med An­gela Mer­kel fra det bor­ger­li­ge CDU. De ty­ske book­ma­ke­re vur­de­rer, at det er over 90 pro­cent sik­kert, at hun knu­ser Mar­tin Schulz fra det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske SPD og gen­va­el­ges som for­bund­skans­ler den 24. sep­tem­ber. Men hi­sto­ri­en om Mer­kels sand­syn­li­ge gen­valg er nok så me­get hi­sto­ri­en om so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes svag­hed. De­res le­de­re be­gej­strer sta­dig fa­er­re, og SPD står iføl­ge fle­re må­lin­ger til sit va­er­ste val­gre­sul­tat si­den For­bunds­re­pu­blik­kens grund­la­eg­gel­se i 1949 – det vil si­ge un­der 23 pro­cent. Det va­el­ter in­gen kans­ler, når ens mu­li­ge støt­ter, De Grøn­ne og ven­stre­par­ti­et Die Lin­ke, til­sam­men står til 17-18 pro­cent. Et kva­li­fi­ce­ret bud på, hvor­for det står så­dan til, kan man få hos en af Tys­klands frem­me­ste ven­stre­in­tel­lek­tu­el­le, Al­bre­cht von Lucke, der er for­fat­ter til den an­mel­der­ro­ste bog om ven­stre­flø­jens kri­se, Die Schwarze Re­pu­blik und das Ver­sa­gen der deut­schen Lin­ken (Den sor­te re­pu­blik og ven­stre­flø­jens svigt). Her re­de­gør von Lucke for, at den ty­ske ven­stre­fløj be­fin­der sig i sin va­er­ste kri­se i 60 år, for­di man har over­ladt det til høj­re­fløj­en og po­puli­ster­ne at va­e­re dem, der lyt­ter til de so­ci­alt ud­sat­tes be­kym­rin­ger. Det er et fa­eno­men, som og­så ken­des fra an­dre lan­de, men i Tys­kland har ven­stre­fløj­en yder­li­ge­re det pro­blem, at den er ramt af »en stor selvø­de­la­eg­gel­ses­kraft«, som von Lucke for­mu­le­rer det, da We­e­ken­da­vi­sen mø­der ham i Ber­lin. »Isa­er mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og ven­stre­par­ti­et Die Lin­ke er der et me­get sta­er­kt had,« si­ger den 50-åri­ge for­fat­ter. »Det går 15-20 år til­ba­ge, til den­gang Ger­hard Schrö­der og Oskar La­fon­tai­ne ud­gjor­de magt­duo­en i SPD. De blev fjen­der, og La­fon­tai­ne dan­ne­de så Die Lin­ke med re­ster­ne af det øst­ty­ske kom­mu­ni­st­par­ti. Si­den har der va­e­ret et bit­tert fjend­skab mel­lem de to par­ti­er, et for­hold, som min­der om det fjend­skab mel­lem so­ci­al­de­mo­kra­ter og kom­mu­ni­ster i Wei­mar­re­pu­blik­ken, der var med til at ba­ne vej­en for na­zi­ster­ne.« Von Lucke forta­el­ler, at det i dag ik­ke mindst er Die Lin­ke, der fø­rer en ben­hård ide­o­lo­gisk kamp mod so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. »De si­ger, at SPD er for­ra­e­de­re imod ar­bej­der­klas­sen, når man sam­ar­bej­der med An­gela Mer­kel el­ler gen­nem­fø­rer ar­bejds­mar­keds­re­for­mer. Fjend­ska­bet be­ty­der, at ven­stre­fløj­en i dag ik­ke sam­ar­bej­der om cen­tra­le pro­ble­mer som ter­r­o­ris­me, ban­de­kri­mi­na­li­tet, flyg­nin­ge­strøm­me el­ler for­fal­det i man­ge by­er. I ste­det får høj­re­fløj­en, isa­er høj­re­po­puli­ster­ne i Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland, lov til at va­e­re dem, der kom­mer med sva­re­ne. Det er så igen med til at styr­ke fø­lel­sen af ’Wei­mar’, og­så for­di AfD er et re­gu­la­ert høj­re­ek­stremt par­ti, der vil depor­te­re uøn­ske­de men­ne­sker til Den tred­je Ver­den.«

BSlut på Sankt Mar­tin

Vi sid­der i re­dak­tions­lo­ka­ler­ne i Tor­stras­se, hvor von Lucke til dag­lig ar­bej­der som re­dak­tør for tids­skrif­tet Blät­ter für deut­sche und in­ter­na­tio­na­le Po­li­tik. Her er re­o­ler fyldt med sam­funds­lit­te­ra­tur, kre­a­tivt rod i lan­ge ba­ner, og pla­ka­ter, der op­ly­ser om Blät­ters man­ge fored­rags­ga­e­ster: Tho­mas Pi­ket­ty, Na­o­mi Kle­in, Paul Ma­son og an­dre cen­trum-ven­stre-kory­fa­e­er. Jeg be­der Al­bre­cht von Lucke forta­el­le, hvad der egent­lig ske­te, da Mar­tin Schulz i for­å­ret blev kå­ret som so­ci­al­de­mo­kra­tisk for­mand med 100 pro­cent af de de­le­ge­re­des stem­mer. Den­gang kald­te avi­ser­ne ham »Sankt Mar­tin«, og han var plud­se­lig me­re po­pu­la­er end Mer­kel. »Det er jo en ret forun­der­lig hi­sto­rie om, hvor­dan Schulz gjor­de det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ker­ne­te­ma, so­ci­al ret­fa­er­dig­hed, til en fol­kesag, men tab­te det he­le på gul­vet,« si­ger von Lucke. »Mar­tin Schulz kom jo di­rek­te fra Bruxel­les som for­mand for EU-par­la­men­tet, men før­te sig frem som ’po­li­ti­man­dens søn fra provins­by­en Wür­se­len’. Han hav­de man­ge ta­le­ga­ver og blev til­lagt man­ge vi­sio­ner. Når han tal­te om so­ci­al ret­fa­er­dig­hed, min­de­de hans ka­ris­ma om Wil­ly Brandts, det sto­re ikon for den ty­ske ven­stre­fløj. Schulz kun­ne vir­ke­lig be­gej­stre folk, for­di han per­so­ni­fi­ce­re­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske drøm om go­de, gam­le Brandt,« for­kla­rer re­dak­tø­ren. Ti­m­in­gen var og­så per­fekt, for­di der i be­gyn­del­sen af året var en ud­bredt Mer­kel-tra­et­hed hos ty­sker­ne – sam­ti­dig med, at kans­le­ren vir­ke­de ud­bra­endt. »Men Schulz var en pro­jek­tions­fi­gur, der ik­ke le­ve­re­de, da det gjaldt. Han hav­de sva­ert ved at hol­de dam­pen op­pe, hvad an­går ret­fa­er­dig­heds­te­ma­et. Han blev ud­sat for bens­pa­end fra Die Lin­ke, og så ske­te der det, at Nor­dr­he­in-West­fa­lens so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­der, Han­nel­o­re Kraft, fik Schulz til at hol­de sig va­ek fra den sto­re del­stats valg i maj, for­di hun ik­ke vil­le ha­ve na­tio­nal po­li­tik blan­det ind i valg­kam­pen. Det var ab­surd, for det var Schulz’ egen del­stat. Kun­ne man fo­re­stil­le sig, at en Wil­ly Brandt hav­de holdt sig va­ek? Al­drig.« Al­bre­cht von Lucke fast­slår, at Schulz ik­ke ud­nyt­te­de »det hi­sto­ri­ske vin­due«, der ek­si­ste­re­de for SPD i nog­le må­ne­der. Han blev selv ban­ge – hvil­ket man og­så har set un­der den ak­tu­el­le valg­kamp. »Un­der kans­ler­du­el­len for­le­den an­greb han na­e­sten ik­ke Mer­kel på spørgs­mål om vel­fa­er­den. Han prø­ve­de at ly­de som en eu­ro­pa­ei­sk stats­mand og un­der­stre­ge­de, at han vil­le kun­ne kla­re Er­do­gan, men han glem­te at ta­le om so­ci­al ret­fa­er­dig­hed.« – Schulz var hel­ler ik­ke just hel­dig med, at na­e­sten al­le de spørgs­mål, som jour­na­li­ster­ne stil­le­de, hand­le­de om kri­mi­na­li­tet, in­te­gra­tion og flygt­nin­ge... »Jo, men de em­ner kun­ne han ha­ve dre­jet over til at hand­le om so­ci­al ret­fa­er­dig­hed. Han eg­ne­de sig ik­ke til den sto­re du­el med Mer­kel. Han var ik­ke i øjen­høj­de med hen­de. Det tragi­ske for SPD er, at det er lyk­ke­des for Die Lin­ke at gø­re so­ci­al ret­fa­er­dig­hed til de­res sag. De vin­der nu frem på det.«

De Grøn­nes re­ge­rings­drøm­me

Men det er ik­ke kun SPD, som det er gå­et jam­mer­ligt for. Og­så De Grøn­ne har haft umå­de­lig sva­ert ved at ta­le om de­res ma­er­kesa­ger og går til­ba­ge i må­lin­ger­ne. Det er na­er­mest gro­tesk, at mil­jø­par­ti­et ik­ke har ud­nyt­tet, at to af årets helt sto­re em­ner har va­e­ret kli­mapro­ble­mer­ne i ver­den og mil­jøsvin­de­len i den ty­ske bi­lin­du­stri. »De Grøn­ne kun­ne ik­ke ha­ve øn­sket sig bed­re val­gem­ner, men de­res pro­blem har va­e­ret, at par­ti­et har mi­ni­ster­pra­esi­dent­po­sten i Ba­den-Würt­tem­berg, hvor bå­de Daim­ler- og Pors­che­fa­brik­ker­ne lig­ger. Og mi­ni­ster­pra­esi­den­ten har stand­s­et en del af kri­tik­ken af bi­lin­du­stri­en. Men par­tiets mang­len­de hand­le­kraft ha­en­ger og­så sam­men med de to spids­kan­di­da­ter, Ka­trin Göring-Eck­ardt og Cem Öz­de­mir, som ik­ke bra­en­der igen­nem, for­di de hver­ken er spe­ci­elt ven­stre­o­ri­en­te­re­de el­ler er sta­er­kt for­bun­det med den øko­lo­gi­ske be­va­e­gel­se. Det er to re­al­po­li­ti­ke­re, der ta­en­ker i magtstra­te­gi­er,« me­ner Al­bre­cht von Lucke. Han for­kla­rer, at De Grøn­ne re­elt er ved at om­pri­o­ri­te­re de­res po­li­ti­ske stra­te­gi. »Til­ba­ge i 2013 fo­re­slog de skat­testig­nin­ger, der skul­le fi­nan­si­e­re me­re vel­fa­erd. Men det er ov­re. De har er­kendt, at SPD er så sva­ge, at hvis De Grøn­ne skal i re­ge­ring igen, kan det kun la­de sig gø­re som støt­te­par­ti for Mer­kels CDU. Der­for ori­en­te­re­rer man sig i ret­ning af bor­ger­lig re­al­po­li­tik.« – Er der nog­le sta­er­ke­re per­son­lig­he­der i na­e­ste ge­led, der bed­re kan mat­che høj­re­fløj­en? »Der er ik­ke de sto­re po­li­ti­ske be­ga­vel­ser i det na­e­ste le­del­ses­lag. Der er man­ge mid­del­må­dig­he­der, der lig­ner hin­an­den.

FOTO: AFP PHOTO/THO­MAS KIENZLE/AL­TER­NA­TI­VE CROP

Mar­tin Schulz, SPDs le­der, »ud­nyt­te­de ik­ke det hi­sto­ri­ske vin­due«, han hav­de i nog­le må­ne­der i for­å­ret, me­ner Al­bre­cht von Lucke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.