Men­ne­ske­ret­tig­he­der

Weekendavisen - - Opinion -

DE­BAT

To­bi­as Sta­dar­feld Jen­sen, ad­vo­kat og tid­li­ge­re prak­ti­kant ved Eu­ro­pa­rå­det Claus von Bar­ne­kow, med­lem af Se­kre­ta­ri­a­tet for Den dan­ske Hels­inki-Ko­mité for Men­ne­ske­ret­tig­he­der

Den 11. ok­to­ber af­hol­der Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg en hø­ring om Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stols (EMD) prak­sis i ly­set af, at Dan­mark 15. novem­ber og 6 må­ne­der frem sa­et­ter sig i sto­len som for­mand for mi­ni­ster­ko­mi­te­en i Eu­ro­pa­rå­det, hvorun­der EMD hen­hø­rer. For­u­den en ra­ek­ke eks­per­ter i men­ne­ske­ret har ud­val­get ind­kaldt ju­rapro­fes­sor Mads Bry­de An­der­sen. Bry­de An­der­sen, der er pro­fes­sor i for­mu­e­ret, har blandt an­det i en kro­nik i Ber­ling­s­ke 11. juli gi­vet sit juri­di­ske be­syv med i an­led­ning af det frem­ti­di­ge dan­ske for­mand­skab for Eu­ro­pa­rå­det. Bry­de teg­ner over­ord­net et forvra­en­get og dystert bil­le­de af ind­virk­nin­ger­ne af EMD’s rets­prak­sis. I kro­nik­ken ulej­li­ger han sig med at frem­sa­et­te fle­re kon­kre­te løs­nings­for­slag, så Dan­mark kan slip­pe uden om de af­gø­rel­ser fra EMD, som vi ik­ke bry­der os om. Iføl­ge Bry­de An­der­sen kan Dan­mark ek­sem­pel­vis op­si­ge Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion (EMRK) og i ste­det til­ken­de­gi­ve, at man fort­sat vil an­ven­de be­stem­mel­ser­ne i EMRK på na­tio­nalt ni­veau, men uden at va­e­re un­der­lagt EMD’s juris­dik­tion. Bry­de An­der­sen ar­gu­men­te­rer i den for­bin­del­se for, at Dan­mark fort­sat kan va­e­re med­lem af Eu­ro­pa­rå­det, idet Lon­don-trak­ta­ten, der er Eu­ro­pa­rå­dets grund­la­eg­gen­de retsakt (den så­kald­te sta­tut), ik­ke op­stil­ler som krav, at en med­lem­s­stat skal ac­cep­te­re EMD’s juris­dik­tion. En så­dan ud­la­eg­ning ig­no­re­rer imid­ler­tid fuld­sta­en­dig den ret­ligt bin­den­de sa­ed­va­ne, der har ud­vik­let sig si­den Eu­ro­pa­rå­dets grund­la­eg­gel­se, i hen­hold til hvil­ken med­lem­skab af or­ga­ni­sa­tio­nen al­tid har for­ud­sat ac­cept af EMD’s juris­dik­tion. Der­til kom­mer, at det na­er­mest er uta­en­ke­ligt, at de øv­ri­ge med­lem­s­sta­ter vil­le ac­cep­te­re et fort­sat dansk med­lem­skab af Eu­ro­pa­rå­det, hvis Dan­mark går den vej – og det vil brin­ge Dan­mark i en lig­nen­de in­ter­na­tio­nal pa­ria-po­si­tion som Hvi­derusland. An­dre (me­re min­de­li­ge løs­nings­for­slag) sy­nes Bry­de An­der­sen uden vi­de­re at fe­je af bor­det. I Po­li­ti­ken 23. au­gust brag­tes et in­ter­view med den dan­ske dom­mer ved EMD, Jon Fri­drik Kjøl­bro. I in­ter­viewet op­for­dre­de Kjøl­bro til, at Dan­mark be­gynd­te at blan­de sig (in­ter­ve­ne­re) i de sa­ger, der ver­se­rer ved dom­sto­len. Kjøl­bro pe­ger så­le­des på, at med­lem­s­sta­ter­ne her­ved har mu­lig­hed for at på­vir­ke dom­sto­lens af­gø­rel­ser, selv­om med­lem­s­sta­ten ik­ke står som ind­kla­get i den kon­kre­te sag. Det­te er et al­de­les for­nuf­tigt for­slag fra den dan­ske dom­mer. Dan­mark har så vidt vi­des al­drig be­nyt­tet sig af ad­gan­gen til at in­ter­ve­ne­re i sa­ger ved EMD, uag­tet man na­tur­lig­vis er be­kendt med mu­lig­he­den her­for bå­de i Justits­mi­ni­ste­ri­et og i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Sam­me af­ten brag­te Jyl­lands-Po­sten på sin net­a­vis en re­ak­tion fra Bry­de An­der­sen med over­skrif­ten »Eks­pert: Ek­stremt dyrt at blan­de sig i an­dre lan­des men­ne­ske­ret­tig­heds­sa­ger«, hvor Bry­de An­der­sen skød dom­mer Kjøl­bros for­slag til jor­den. Det var alt for om­kost­nings­kra­e­ven­de, lød mel­din­gen fra Bry­de An­der­sen. Iføl­ge Bry­de An­der­sen kan man til­sy­ne­la­den­de ik­ke for­ven­te, at et land som Dan­mark for­mår at ha­ve over­blik over ver­se­ren­de sa­ger ved EMD med det for­mål at fo­re­ta­ge in­ter­ven­tion. Det­te er imid­ler­tid det re­ne vrøvl. Langt de fle­ste af EMD’s dom­me ved­rø­rer al­le­re­de fast­lag­te og ac­cep­te­re­de for­tolk­nin­ger af EMRK, og i det be­gra­en­se­de om­fang, EMD fast­la­eg­ger ny prak­sis el­ler døm­mer i sa­ger, der måt­te skøn­nes at ha­ve sa­er­lig dansk in­ter­es­se, har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et gen­nem Dan­marks re­pra­e­sen­ta­tion ved Eu­ro­pa­rå­det ri­ge­li­ge for­ud­sa­et­nin­ger for at føl­ge op der­på, her­un­der som bi­in­ter­ve­ni­ent i sa­ger an­lagt mod an­dre med­lem­s­sta­ter. Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen har da og­så i Po­li­ti­ken så sent som 27. au­gust gi­vet ud­tryk for, at in­ter­ven­tion i sa­ger ved EMD er en god idé. »Det skal han [Kjøl­bro red.] ik­ke si­ge to gan­ge« ci­te­res mi­ni­ste­ren for at si­ge, og i et svar til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg er­kla­e­rer ju­stits­mi­ni­ste­ren sig enig i, at det er en frem­gangs­må­de, som kan an­ven­des. Bry­de An­der­sens ind­s­park i de­bat­ten om det eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­sy­stem er ef­ter vo­res op­fat­tel­se så for­dre­jet og så til­pas unu­an­ce­ret – bå­de for så vidt an­går de juri­di­ske re­a­li­te­ter, men så san­de­lig og­så hvad an­går de po­li­ti­ske re­a­li­te­ter – at det må an­ta­ges at va­e­re år­sa­gen til, at an­dre ik­ke tid­li­ge­re har fun­det det be­ti­me­ligt at gå i ret­te med for­mu­e­rets­pro­fes­soren. Det er na­tur­lig­vis gan­ske i or­den at ar­gu­men­te­re for en dansk ud­tra­e­den af EMRK, men det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.