Pu­tin og Nord­korea

Weekendavisen - - Opinion - Af JØR­GEN D. SIEMONSEN

Fle­re se­ri­ø­se me­di­er i USA – her­un­der NBC – an­ty­de­de hen over we­e­ken­den, at Nord­koreas se­ne­ste ato­ma­re pro­vo­ka­tio­ner og mis­silaf­fy­rin­ger må­ske i vir­ke­lig­he­den kan va­e­re in­sti­ge­ret af Pu­tin som led i Ruslands mi­li­ta­e­re magt­de­mon­stra­tio­ner li­ge fra Øster­sø­en og nu til Stil­le­ha­vet. Ja må­ske øn­sker man li­ge­frem at »te­ste« gra­en­ser­ne for Do­nald Trumps stand­haf­tig­hed og hand­le­kraft – med Nord­korea som nyt­tig pro­se­lyt? Men hvil­ke hi­sto­ri­ske og ge­opo­li­ti­ske for­hold har i så fald skabt for­ud­sa­et­nin­ger­ne for, at Pu­tin kan gø­re sin ind­fly­del­se ga­el­den­de over for en så til­sy­ne­la­den­de »fjer­nt« be­lig­gen­de na­tion som Nord­korea? Ser man lidt na­er­me­re på Nord­koreas geo­gra­fi og ny­e­re hi­sto­rie op­da­ger man imid­ler­tid hur­tigt, at Rusland og Nord­korea ha­en­ger be­ty­de­ligt ta­et­te­re sam­men end man umid­del­bart skul­le fo­re­stil­le sig: Nord­korea er med si­ne godt 120.000 kva­drat­ki­lo­me­ter om­trent tre gan­ge så stort som Dan­mark. Be­folk­nin­gen på knap 25 mil­li­o­ner na­e­sten fem gan­ge Dan­marks. Lan­det blev of­fi­ci­elt »grund­lagt« den 1. maj 1948 i de zo­ner som rus­si­ske trop­per hav­de be­sat ef­ter An­den Ver­denskrig. Et kom­mu­ni­stisk mi­li­ta­er­dik­ta­tur blev ind­sat af Jo­sef Sta­lin med Kim Il-sung i spid­sen – far­far til Nord­korea statsover­ho­ved i dag: Kim Jong-un. Kim Il-sung hav­de tid­li­ge­re le­vet 26 år i ek­sil i Sov­je­tu­ni­o­nen, hvor han blev ud­dan­net i mi­li­ta­e­ret og op­nå­e­de rang af ma­jor i Den rø­de Armé. Der­med var kend­ska­bet til rus­si­ske vå­ben­sy­ste­mer og vej­en til se­ne­re mas­siv mi­li­ta­er­rå­d­giv­ning og -hja­elp ba­net. Rus­sisk er det »an­det« sprog i Nord­koreas re­ge­ring og mi­li­ta­er, der ta­el­ler en stå­en­de ha­er på over 1 mil­li­on sol­da­ter. Men vej­en var og­så »ba­net« rent fy­sisk: Thi Rusland har – som må­ske kun de fa­er­re­ste be­kendt – en fa­el­les lan­de­gra­en­se med Nord­korea på blot 17 km – godt 100 ki­lo­me­ter syd for Vla­di­vo­stok – Ruslands vig­tig­ste hav­ne­by på Stil­le­hav­sky­sten. Vla­di­vo­stok er med si­ne knap 700.000 ind­byg­ge­re hjem­sted for Ruslands ma­eg­ti­ge Stil­le­havs­flå­de og an­dre stra­te­gi­ske mi­li­ta­e­ran­la­eg – her­un­der mis­sil­ba­ser og avan­ce­ret vå­ben­pro­duk­tion. Men og­så i kom­merci­el hen­se­en­de en vig­tig hav­ne­by for rus­sisk eks­port og im­port til og fra he­le Stil­le­hav­om­rå­det. Og ik­ke nok med det: den su­per smal­le gra­en­se til Nord­korea i syd ud­gø­res af flo­den Tu­men. Rusland har her »ska­en­ket« Nord­korea en bro – den så­kald­te »Ven­skabs­bro« – som ud­ma­er­ker sig ved ude­luk­ken­de at va­e­re åben for jer­n­ba­ne­tra­fik. Au­to­mo­bil- og pas­sa­ger­tra­fik er (end­nu) ik­ke mu­lig. Nord­koreas og Ruslands jer­n­ba­ne­net er der­med for­bund­ne i sam­me spor­vid­de og dan­ner via den Trans­si­bi­ri­ske jer­n­ba­ne mod nord ver­dens la­eng­ste jer­n­ba­ne­for­bin­del­se uden om­stig­ning di­rek­te fra Pyongyang til Moskva. En stra­ek­ning på 10.272 ki­lo­me­ter og en rej­se på 10-12 da­ge. Ki­nas over 1.000 ki­lo­me­ter lan­ge gra­en­se med Nord­korea kan na­ep­pe frem­vi­se til­sva­ren­de »di­rek­te« for­bin­del­ser mel­lem lan­de­nes ho­ved­sta­e­der. Her­til kom­mer at jer­n­ba­nen ale­ne er for­be­holdt stats­bor­ge­re fra Nord­korea og Rusland. I 2015 har de to lan­de imid­ler­tid ind­gå­et af­ta­le om til­li­ge at byg­ge en vej­bro over gra­en­se­flo­den for at øge ka­pa­ci­te­ten til de sta­dig øge­de le­ve­ran­cer af fø­de­va­rer og olie, som Nord­korea er to­talt af­ha­en­gig af ef­ter skrap­pe FN sank­tio­ner og han­del­sem­b­ar­go­er gen­nem fle­re år­ti­er. Det vi­des ik­ke med sik­ker­hed, hvor­når den­ne nye bro ta­ges i an­ven­del­se men vi­ser blot at Nord­korea og Rusland sam­men har op­byg­get en im­po­ne­ren­de mi­li­ta­er og kom­merci­el in­fra­struk­tur op igen­nem de se­ne­ste syv år­ti­er. På oven­stå­en­de bag­grund tvin­ges man na­e­sten til en over­vej­el­se af, om »nøg­len« til at la­eg­ge en ef­fek­tiv da­em­per på Nord­koreas ag­gres­si­ve ad­fa­erd i vir­ke­lig­he­den sna­re­re lig­ger i Moskva end i Bei­jing. USAs uden­rigs­mi­ni­ster Rex Til­ler­son har så­le­des på det se­ne­ste haft fle­re »al­vor­li­ge« sam­ta­ler med sin rus­si­ske kol­le­ga. Frem­de­les har USAs FN am­bas­sa­dør Nik­ki Ha­ley ap­pel­le­ret til Rusland og Ki­na un­der et ha­ste­ind­kaldt mø­de i FNs Sik­ker­heds­råd i we­e­ken­den om at stand­se Nord­korea: med or­de­ne: »Enough is enough.« Hvor »stre­gen i san­det« rent fak­tisk går ved vi (end­nu) ik­ke – men kon­flik­ten be­va­e­ger sig nok ta­et på bri­ste­punk­tet. Do­nald Trump har for­le­den på spørgs­må­let om ud­sig­ter­ne til en va­eb­net kon­flikt gi­vet det la­ko­ni­ske svar »We shall soon see«.

Jør­gen D. Siemonsen er di­rek­tør og cand.po­lit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.