Kvo­te­hyk­ler­ne

Weekendavisen - - Opinion -

OLITIKERNES magt be­ty­der no­get. Po­li­ti­ker­nes be­slut­nin­ger har kon­se­kven­ser for men­ne­sker. Of­te for­to­ner de sig i tå­ger af sta­ti­stik­ker og ui­gen­nem­sku­e­li­ge på­stan­de og mod­på­stan­de. I det­te til­fa­el­de er de umid­del­ba­re, vold­som­me kon­se­kven­ser af en po­li­tisk be­slut­ning tin­dren­de kla­re: Et stort po­li­tisk fler­tal vil be­slut­te, at Dan­mark hel­ler ik­ke i år skal ta­ge imod kvo­te­flygt­nin­ge. Sam­me fler­tal vil ved­ta­ge, at stop­pet og­så skal ga­el­de frem­over – med­min­dre den an­svar­li­ge mi­ni­ster en dag me­ner no­get an­det. At Dan­mark ik­ke ta­ger imod de sva­ge­ste og mest ud­sat­te flygt­nin­ge er der­for nu tin­ge­nes til­stand.

YKLERISKE be­slut­nin­ger af så høj en ka­rat skal man le­de la­en­ge ef­ter. De po­li­ti­ske par­ti­er, der med ret­te øn­sker en stram og re­strik­tiv flygt­nin­gepo­li­tik, har nem­lig nor­malt et godt ar­gu­ment: Det er bedst at hja­el­pe flygt­nin­ge i na­er­om­rå­der­ne. Hér be­fin­der sig de sva­ge­ste flygt­nin­ge, der ik­ke har råd el­ler ev­ne til at ta­ge den lan­ge rej­se til Eu­ro­pa. Og kvo­te­flygt­nin­ge er li­ge pra­e­cis sa­er­ligt ud­valg­te: De fle­ste kom­mer fra ud­valg­te om­rå­der ramt af krig og kon­flikt, en del har syg­dom­me, mens nog­le er ha­stesa­ger – men­ne­sker med akut brug for be­skyt­tel­se mod for­føl­gel­se. Man er selv med til at hen­te dis­se flygt­nin­ge, og det be­ty­der og­så, at man for­bi­går de of­te om­tal­te »ky­ni­ske men­ne­skes­mug­le­re«. At stop­pe mod­ta­gel­sen af kvo­te­flygt­nin­ge gi­ver sim­pelt­hen in­gen me­ning.

IGNALPOLITIK af den­ne slags hand­ler selv­føl­ge­lig ik­ke om dét, po­li­ti­ker­ne på­står: At der er så man­ge pro­ble­mer med de flygt­nin­ge, der al­le­re­de er i Dan­mark, at det er nød­ven­digt med en pau­se. Sa­gen er jo, at an­tal­let af asylan­sø­ge­re de sid­ste år er fal­det dra­ma­tisk – fra 21.000 per­so­ner i 2015 til un­der 6000 i år. Dan­mark har si­den 1978 ta­get imod kvo­te­flygt­nin­ge – gen­nem­snit­ligt 500 om året si­den 1989. At luk­ke den dør skyl­des na­tur­lig­vis, at Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker det – mens de bor­ger­li­ge par­ti­er og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et blindt ad­ly­der. Når det ga­el­der den­ne mest ud­sat­te del af flygt­nin­gepo­li­tik­ken er der ik­ke la­en­ge­re no­gen se­ri­ø­si­tet og selv­sta­en­dig ta­enk­ning i det po­li­ti­ske fler­tal. In­gen an­sta­en­dig­hed, der på­by­der et mindste­mål af kon­se­kvens. In­gen gra­en­ser for hyk­le­ri­et. Be­slut­nin­gen har di­rek­te kon­se­kven­ser for de men­ne­sker, den ram­mer. Men de har jo hel­ler ik­ke stem­me­ret i Dan­mark. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.