Blågult

Weekendavisen - - Kultur -

or ti­den står en ek­set flag­stang med en blågul fa­ne på Ser­gels Torg i Sto­ck­holm. Det er kunst­ner Mat­ti­as Nor­ströms va­erk, som de­ler ti­tel med den sven­ske na­tio­nalsang Du gam­la, du fria. Nor­ström har bø­jet de øver­ste tre-fi­re me­ter af flag­stan­gen ned i en 170 gra­ders vin­kel, så fla­get va­jer sør­ge­ligt for­krøblet. Den­ne rad­bra­ek­ning ud­lø­ste straks vre­de re­ak­tio­ner. »Det er upas­sen­de og us­ma­ge­ligt, at Ser­gels Torg fla­ger med den sven­ske fa­ne på en bø­jet stang. Er det så­dan, vi vil mar­keds­fø­re vo­res land for be­sø­gen­de, ny­til­kom­ne og vo­re eg­ne med­bor­ge­re?« ud­tal­te Erik Slot­t­ner, Krist­de­mo­kra­ter­nas grup­pe­for­mand i Sto­ck­holms by­råd, til Me­tro. En ukendt ger­nings­mand for­søg­te og­så i en sen nat­te­ti­me at ned­la­eg­ge kunstva­er­ket med en grensav, men stak af. Imens ke­der Ka­rin Ols­son, kul­tur­re­dak­tør på Expres­sen, sig ge­val­digt: »Det se­ne­ste år­ti har va­e­ret én lang ka­val­ka­de af kunstva­er­ker, som har ind­dra­get me­di­er og of­fent­lig­hed i men­tale tør­re­tum­b­le­re.« Ols­son fin­der, at »pro­ces­o­ri­en­te­ret kunst, hvor om­ver­de­nens re­ak­tion er li­ge så vig­tig som va­er­ket selv, be­gyn­der at vir­ke tem­me­lig brugt«. Så gik den ven­stre­o­ri­en­te­re­de kom­men­ta­tor Mar­tin Aa­gård på Af­ton­bla­det el­lers i ret­te med Ols­son. Aa­gård er be­gej­stret for va­er­ket, som frem­kal­der »kon­ser­va­ti­ve ryg­marvs­re­flek­ser«. Med sin tra­et­hed svig­ter Ols­son iføl­ge Aa­gård sin for­plig­tel­se til »at en­ga­ge­re sig i no­get så ab­surd som sam­tids­kun­sten i et samfund, som bli­ver sta­dig me­re gen­nem­po­li­ti­se­ret«. Aa­gård er kun skuf­fet over, at kunst­ner Nor­ström har ud­talt, at han skam »el­sker Sve­ri­ge«. Aa­gård svang igen pe­ge­fin­ge­ren: »Der­med in­d­ord­ne­de han sig i den høj­re­po­puli­sti­ske me­di­e­dags­or­den, som han bur­de ha­ve vendt ryg­gen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.