Klubs­kif­te

Weekendavisen - - Kultur -

or to år si­den blev ty­ske Ei­ke Sch­midt an­sat som di­rek­tør for Uf­fizi­er­ne, det sto­re kunst­mu­se­um i Fi­ren­ze. Gan­ske op­sigtsva­ek­ken­de, ef­ter­som Sch­midt var den før­ste ud­la­en­ding i spid­sen for Ita­li­ens vig­tig­ste kunst­mu­se­um. Nu er ita­li­e­ner­ne be­styr­te­de, ef­ter­som Sch­midt har valgt at si­ge op ef­ter ba­re to år på po­sten. Fra som­me­ren 2019 ryk­ker han til Kunst­hi­sto­ri­s­ches Mu­se­um i Wi­en, og i et in­ter­view med Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung for­kla­rer han om ar­ro­gan­ce og tra­egt bu­reau­kra­ti i Fi­ren­ze: »Man har la­en­ge ta­enkt: Vi har så man­ge be­sø­gen­de, de kom­mer uan­set hvad, ae­r­ger­ligt, at der er så sto­re mas­ser, men nu ta­ger vi pen­ge­ne og be­kym­rer os ba­re om kun­sten. Det er en hold­ning med na­e­sen i sky, som helt ser bort fra mu­se­ums­ga­e­sten.« Med det af­sa­et dri­ver man iføl­ge Ei­ke Sch­midt »mu­se­um som et su­per­mar­ked«. Op­si­gel­sen har få­et Rosa Ma­ria Di Gi­o­r­gi, vi­ce­for­mand for det ita­li­en­ske Se­nat, til at kra­e­ve en ku­le­grav­ning – »af respekt for hi­sto­ri­en og Uf­fizi­er­nes an­se­el­se«. En del af ita­li­ensk pres­se har re­a­ge­ret for­na­er­met. I det ro­mer­ske dag­blad La Re­pu­bbli­ca sam­men­lig­ner Tom­ma­so Mon­ta­na­ri den ty­ske di­rek­tør med fod­bold­tra­e­ne­re, der skif­ter til en an­den klub, så snart de får et bed­re til­bud: tro­løs og til fals. Mon­ta­na­ri rej­ser tvivl om Sch­midts en­ga­ge­ment i de til­ba­ge­va­e­ren­de to år: »Med hvil­ken tro­va­er­dig­hed kan en mu­se­ums­di­rek­tør gen­nem­fø­re re­for­mer, når han al­le­re­de har bun­det sig til et an­det mu­se­um?« Mila­no-dag­bla­det Cor­ri­e­re del­la Se­ra ryster der­i­mod på ho­ve­d­et over de gum­pe­tun­ge midti­ta­li­e­ne­re og ro­ser Ei­ke Sch­midt for at ha­ve luk­ket »eu­ro­pa­ei­sk luft« ind i Ita­li­ens »provin­si­el­le og kort­sig­te­de« mu­se­ums­ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.