Trump-pop

Weekendavisen - - Kultur -

or et par uger si­den vend­te den ame­ri­kan­ske po­p­stjer­ne Tay­l­or Swift (foto) til­ba­ge med et brag. Ef­ter tre års fra­va­er slog hen­des nye hit, Look What You Ma­de Me fle­re re­kor­der på YouTu­be og Spo­ti­fy i lø­bet af det før­ste døgn. San­gen – et sner­ren­de op­gør med en me­get be­kla­ge­lig per­son – er kla­edt i electro­pop, og en del an­mel­de­re var min­dre end mel­lem­for­nø­je­de. I net­ma­ga­si­net Pit­ch­fork fandt Me­ag­han Gar­vey, at san­gen er »en halv-rap­pet, halv­gjort ud­lad­ning af kva­ler«, der mest af alt »ly­der som det punkt i et brud, hvor man be­gyn­der at slyn­ge om sig med al­le de ba­na­le for­na­er­mel­ser, man har til­ba­ge i sig«. Gar­vey var hel­ler ik­ke vi­de­re in­ter­es­se­ret i, hvem der kun­ne va­e­re gen­stand for Swifts vre­de. I ma­ga­si­net Vul­tu­re fandt Mark Har­ris der­i­mod, at hit­tet er »en smart, ir­ri­te­ren­de, hy­per-selv­be­vidst øre­ha­en­ger«. Har­ris kon­klu­de­re­de, at Swifts sang med sin for­na­er­me­de ag­gres­sion og selv­ret­fa­er­dig­hed er »det før­ste re­ne styk­ke po­pkunst i Trump-ae­ra­en«. Der var da og­så be­gej­string på Breit­bart News. Den sta­er­kt høj­re­o­ri­en­te­re­de nyhed­s­tje­ne­ste har for ny­lig få­et sin gam­le chef Ste­ve Ban­non til­ba­ge, ef­ter at han blev fy­ret som pra­esi­dent Trumps che­f­rå­d­gi­ver. Da­gen ef­ter san­gens lan­ce­ring gar­ne­re­des den ene Twit­ter­vars­ling af ar­tik­ler ef­ter den an­den med et par ufor­son­li­ge Swift-linjer. Si­den er der spe­ku­le­ret ivrigt i Ban­nons brug af re­fra­e­net: »Look What You Ma­de Me Do«. Er det ret­tet mod de sa­tans ven­st­re­li­be­ra­le? El­ler li­ge­frem mod pra­esi­dent Trump?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.