Nord­jy­ske for­vand­lings­kug­ler

Weekendavisen - - Kultur - Af JESPER STRUDSHOLM

Nyt. I Aal­borg har et sja­el­dent ta­et sam­spil mel­lem bo­lig­for­e­nin­ger, po­li­ti­ke­re og ar­ki­tek­ter støbt am­mu­ni­tio­nen til et stor­stilet for­søg på at bru­ge ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet som mod­gift til ghet­tois­e­ring.

Kan et of­fent­ligt lo­kum rum­me en re­vo­lu­tion? Det me­ner Ole Ni­el­sen, di­rek­tør i Him­mer­land Bo­lig­for­e­ning, som i nog­le år har va­e­ret i gang med at ven­de op og ned på de en­gang no­get be­ryg­te­de bo­lig­kvar­te­rer i Aal­borg Øst. Un­der en rund­vis­ning i et med­bor­ger­cen­ter sty­rer di­rek­tø­ren di­rek­te mod dø­ren til et toilet og in­si­ste­rer på, at vi som et eks­pe­ri­ment skal tjek­ke til­stan­den. Han bli­ver ik­ke skuf­fet. Det grøn­ne pang­far­ve­de gulv står plet­frit, sa­ni­te­ten uden skår og va­eg­gen uden an­tyd­ning af graf­fi­ti. »Vi er i et om­rå­de, der i Aar­hus vil­le sva­re til Gel­lerup­par­ken,« si­ger Ole Ni­el­sen, der i det spl­int­fri spejl ser be­vi­set på sin cen­tra­le fi­lo­so­fi: Gi­ver du bor­ger­ne or­dent­lig kva­li­tet, sva­rer de igen med respekt. Gan­ger man toilet­tets to kva­drat­me­ter or­dent­lig­hed med en fak­tor man­ge tu­sind får man et re­sul­tat, som bør be­sø­ges af al­le med in­ter­es­se i sam­men­ha­en­gen mel­lem ar­ki­tek­tur og so­ci­al om­stil­ling. Li­ge­som Him­mer­land Bo­lig­for­e­ning har og­så Aal­borgs po­li­ti­ke­re, em­beds­ma­end og ar­ki­tek­ter det se­ne­ste tiår af­prø­vet, hvad man kan op­nå ved at øge kva­li­te­ten af det so­ci­a­le bo­lig­byg­ge­ri og in­si­ste­re på be­vidst mang­fol­dig­hed som mod­spil til po­ten­ti­el ghet­tois­e­ring.

ET af de mest mar­kan­te ek­semp­ler tro­ner på top­pen af Aal­borg Øst – et 12-eta­gers højhus i Magi­ster­par­ken, der led af de klas­si­ske syg­dom­me i me­get af lan­dets so­ci­a­le be­ton­byg­ge­ri fra 1960er­ne og 70er­ne: Be­to­nen var ved at for­vi­t­re, og byg­nin­gen var, hvad Ole Ni­el­sen kal­der »so­ci­alt tra­et«: »Når man gik tur på sva­le­gan­ge­ne, kun­ne man ind gen­nem vin­du­er­ne se op­va­sken ho­be sig op un­der lof­tet.« Ar­ki­tekt­fir­ma­et C.F. Møl­ler fik op­ga­ven med en am­bi­tiøs renove­ring, der skul­le lø­se bå­de fy­si­ske, ae­ste­ti­ske og so­ci­a­le ud­for­drin­ger – ger­ne med de sam­me ind­greb. Den frøn­ne­de be­ton blev pak­ket ind i en skal af glas og alu­mi­ni­um, der som si­de­ge­vinst skab­te ind­da­ek­ke­de al­ta­ner med om­rå­dets bed­ste ud­sigt. Ud­sy­net går nu helt ned til gul­vet, hvor det før var blo­ke­ret op i hof­te­høj­de af be­ton. »En gra­tis her­lig­hed,« si­ger C.F. Møl­lers af­de­lings­chef i Aal­borg, Sø­ren Tortzen. »Man har tid­li­ge­re ik­ke haft respekt for dags­ly­sets ind­fly­del­se på folks livskva­li­tet.« An­tal­let af lej­lig­he­der blev re­du­ce­ret fra 169 til 120 ved at la­eg­ge sam­men bå­de på tva­ers og over to eta­ger for at ska­be bo­li­ger, der kun­ne ap­pel­le­re til et pu­bli­kum med stør­re øko­no­mi og fle­re res­sour­cer. For Ole Ni­el­sen me­ner, at bå­de vel­ha­ve­re og bi­stand­s­kli­en­ter har godt af at mø­de hin­an­den i hver­da­gen. »Der­for spar­ke­de vi lidt til bøt­ten på de øver­ste eta­ger for at til­tra­ek­ke nog­le fra par­cel­hu­s­om­rå­der­ne,« si­ger Ole Ni­el­sen. Så­dan er det lyk­ke­des at få folk med res­sour­cer til at flyt­te til­ba­ge i det so­ci­a­le byg­ge­ri, som drøm­men om me­re lys og luft for nog­le år­ti­er si­den fik dem til at for­la­de. Ved blok­kens fod har stu­e­lej­lig­he­der­ne få­et eg­ne ter­ras­ser ud til en tid­li­ge­re gold pla­e­ne, der nu er om­dan­net til en småku­pe­ret by­skov med le­ge­plads og af­kro­ge. Når den er fuldt ud­vok­set, skal man her kun­ne ny­de sol og ka­e­re­ster uden nød­ven­dig­vis at va­e­re beg­lo­et af 12 eta­gers na­bo­er. Den tid­li­ge­re mo­no­to­ne fa­ca­de har få­et et mar­kant kantbånd af sor­te alu­mi­ni­ums­pla­der og far­ve­de asym­me­tri­ske ind­da­ek­nin­ger om en­kel­te vin­du­er. Til­sam­men skal det sig­na­le­re byg­nin­gens nye kva­li­te­ter: en sam­let skarp pro­fil med plads til in­di­vi­du­a­li­tet, som blandt an­det vi­ser sig som bor­de og blom­ster i de nye små ni­cher på de lan­ge sva­le­gan­ge. »Vi har brudt den ka­em­pe klods ned i en ska­la, der er til at for­stå«, si­ger Sø­ren Tortzen. MAGI­STER­PAR­KEN er et af man­ge ek­semp­ler på en ud­vik­ling i Aal­borg, der sy­nes bå­ret af li­ge de­le til­fa­el­dig­he­der og be­vidst stra­te­gi. En af fa­ed­re­ne er stads­ar­ki­tekt Pe­der Baltzer Ni­el­sen, der kort ef­ter sin til­tra­e­den for syv år si­den an­be­fa­le­de da­va­e­ren­de borg­me­ster Hen­ning G. Jen­sen at in­si­ste­re på ba­e­re­dyg­tig­hed og ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet, når der skul­le gi­ves til­skud og byg­ge­til­la­del­ser til so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri. »Her er ik­ke langt fra ta­le til hand­ling, så borg­meste­ren sva­re­de: Det gør vi sgu,« hu­sker stads­ar­ki­tek­ten, der kort ef­ter hav­de by­rå­dets op­bak­ning til prin­cip­per­ne. »Ba­e­re­dyg­tig­hed« vok­se­de hen ad vej­en til ik­ke ba­re at hand­le om ener­gibe­spa­rel­ser og mil­jø, men og­så so­ci­a­le re­la­tio­ner og det mi­ks af be­folk­nings­grup­per, der er en af by­plan­la­eg­ge­res bå­de he­de­ste drøm­me og sva­e­re­ste di­sci­pli­ner. Mest mar­kan­te sce­ne for Aal­borgs eks­pe­ri­men­ter i den ret­ning er ka­j­kan­ten ved Lim­fjor­den. Mens Kø­ben­havn solg­te Kal­ve­bod Bryg­ge og Lan­ge­linje til hen­holds­vis stor­ka­pi­ta­lens tri­ste ho­ved­sa­e­der og ud­lands­dan­ske­res ejer­lej­lig­he­der, har Aal­borg be­vidst sat­set på en mang­fol­dig­hed, hvor ung­doms­bo­li­ger og pent­hou­se­lej­lig­he­der gnub­ber skul­dre og de­les om de at­trak­ti­ve ud­sig­ter. Se­ne­ste og mest po­ten­te ek­sem­pel på jag­ten på mang­fol­dig­hed er Si­lo­en, et ny­ligt på­be­gyndt højhus­byg­ge­ri af C.F. Møl­ler på Østre Havn, der vil spej­le Aal­borgs for­vand­ling fra in­du­stri­cen­trum til uni­ver­si­tets­by og ha­ve sin egen ind­byg­ge­de so­ci­a­le op­stig­ning. I de ne­der­ste eta­ger bli­ver der ung­doms­bo­li­ger, oven på så­kald­te »stay«bo­li­ger – at­trak­tivt ud­lej­nings­byg­ge­ri, der skal lok­ke uni­ver­si­te­tets kan­di­da­ter til at bli­ve – og øverst by­ens for­ment­ligt dy­re­ste ejer­lej­lig­he­der. Ka­j­kan­tens nye kul­tur­liv er til­sva­ren­de mang­fol­digt med det ro­ck­en­de Nord­kraft og det me­re po­le­re­de Mu­sik­kens Hus som gen­bo­er.

DEN­NE ud­vik­ling tog pa­ra­doksalt nok fart i kølvan­det på fi­nanskri­sen med dens fal­den­de grund­pri­ser, der plud­se­lig åb­ne­de by­ens me­re at­trak­ti­ve adres­ser for so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri. Det gav og­så plads til spek­taku­la­e­re renove­rin­ger med ar­ki­tek­tog in­ge­ni­ør­fir­ma­et KAAIs om­byg­ning af lan­dets by­ens gam­le tek­ni­ske sko­le fra 1881 som et af de fi­ne­ste ek­semp­ler. Bag den hi­sto­ri­ci­sti­ske fa­ca­de tra­e­der man ind i en foy­er, der med si­ne søj­ler, smukt be­va­re­de ter­ra­zzogul­ve og fi­ne de­tal­jer i mes­sing og sme­de­jern ty­pisk vil­le fø­re til dy­re ejer­lej­lig­he­der. Her er det i ste­det stu­de­ren­de, der har få­et tre me­ter til lof­tet og plads til grup­pe­ar­bej­de og høj stem­ning i sko­lens gam­le festsal. På vej til nu­ti­dens stu­di­er i na­no­tek­no­lo­gi og me­di­e­vi­den­skab van­drer be­bo­er­ne i gan­ge­ne un­der gam­le loft­ma­le­ri­er, der fejrer den da­va­e­ren­de sko­les hånd­va­er­ks­fag – gra­vet frem bag ned­ha­engt gips på krav fra be­sty­rel­ses­for­kvin­den i bo­ligsel­ska­bet PlusBo­lig, der hu­ske­de dem fra sin for­tid som fri­sø­re­lev.

SÅ­DAN mø­der man på en rej­se gen­nem Lim­fjord­s­by­ens for­vand­ling kon­stant den for­nem­mel­se for va­er­di­en af kva­li­tet, der ude i Aal­borg Øst har skabt Ole Ni­el­sens pang­far­ve­de toilet­gulv og det om­gi­ven­de så­kald­te Sund­heds- og Kvar­ters­hus – og­så af C.F. Møl­ler – op­ført i et sam­ar­bej­de mel­lem

FOTO: C.F. MØL­LER TEGNESTUE

Be­kla­ed­nin­gen af alu­mi­ni­um og glas på Magi­ster­par­kens højhus hand­le­de om at be­skyt­te en frøn­net be­ton­kon­struk­tion mod yder­li­ge­re ned­bryd­ning af vejr og vind. Sam­ti­dig spil­ler den en vig­tig rol­le i for­sø­get på et so­ci­alt løft: Bag den va­ri­e­re­de fa­ca­de gem­mer sig in­di­vi­du­el­le lej­lig­he­der i fle­re stør­rel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.