Jø­der er da ik­ke om­skå­ret!

Weekendavisen - - Bøger - Af ADAM HOLM

Mel­le­mø­sten. Ri­ad Sat­touf le­ve­rer va­ren i sit mester­li­ge teg­ne­se­ri­e­va­erk om en drengs split­tel­se mel­lem fransk og ara­bi­sk iden­ti­tet.

Ri­ad Sat­touf: Frem­ti­dens ara­ber. En barn­dom i Mel­le­mø­sten (1985-1987). Over­sat fra fransk ef­ter »L’Ara­be du fu­tur« af François-Eric Grodin. 150 si­der. 248 kr. For­la­get Co­bolt.

iad Sat­touf (f. 1978), fransk teg­ner med sy­ri­ske aner, fort­sa­et­ter, hvor han slap i sit for­ri­ge bind af se­ri­en Frem­ti­dens ara­ber: Vi er fort­sat i det hul af en lands­by i det cen­tra­le Sy­ri­en, hvor hans fran­ske mor og sy­ri­ske far slog sig ned i be­gyn­del­sen af 1980er­ne ef­ter et kort, mis­lyk­ket op­hold i Li­by­en.

RFa­de­ren er en skarp, men og­så lov­lig selv­til­freds uni­ver­si­tets­lek­tor. Hvad han med­brag­te af ve­st­li­ge ideer og ma­ne­rer ef­ter si­ne stu­di­er i Pa­ris, er lang­somt ble­vet slidt af. Trods en li­be­ral fer­nis slår han sig grad­vis me­re til tåls med is­lams do­mi­nans og land­brugs­sam­fun­dets kon­ser­va­ti­ve nor­mer. Mo­de­ren, som i før­ste bind frem­stod liv­fuld, nys­ger­rig og in­tel­lek­tu­elt åben, går nu fru­stre­ret rundt i den ru­ra­le af­krog og pas­ser Ri­ad og hans lil­le­bror mens hun med til­ta­gen­de bit­ter­hed drøm­mer om at mø­de et no­gen­lun­de for­nuf­tigt men­ne­ske at ta­le med. I mod­sa­et­ning til de to før­ste ud­gi­vel­ser, hvor ae­g­te­ska­bet var ka­er­ligt, og de kul­tu­rel­le mod­sa­et­nin­ger vir­ke­de ekso­ti­ske, er til­va­e­rel­sens par­ket­gulv nu fuldt af kna­ster. Egent­lig sker der ik­ke så fryg­te­lig me­get i Sat­toufs uni­vers. Nar­ra­tivt schwung og ha­es­bla­e­sen­de sce­ner er ik­ke hans va­re­ma­er­ke. Det er der­i­mod et ind­tra­en­gen­de og rø­ren­de ind­tryk af et land og en kultur op­le­vet i bør­ne­høj­de. Hans streg un­der­støt­ter med sin barn­li­ge nai­vi­tet den op­le­vel­se, bø­ger­nes selv­bi­o­gra­fi­ske jeg be­ret­ter om. Isa­er forta­el­le­rens sko­le­gang gør ind­tryk og lag­rer sig som en grum på­min­del­se om, hvad man­ge sy­re­re er stødt på gen­nem de­res op­va­ekst. Ri­ads am­bi­tiø­se fa­der øn­sker, at hans søn skal bli­ve til »frem­ti­dens ara­ber«, det vil

FOTO: SCANPIX

At den­ne mand, Lars He­de­gaard, er mor­som, er der in­gen tvivl om. Men er det frivlligt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.