Ne­xt stop emira­tet

Weekendavisen - - Bøger - Af SØ­REN VILLEMOES

Is­lam. Lars He­de­gaard de­bu­te­rer som ro­man­for­fat­ter med en pa­ro­disk frem­tids­dysto­pi.

Lars He­de­gaard: Frag­men­ter af Dan­marks hi­sto­rie 2020-2031. 144 si­der. 170 kr. Do­cu­ment For­lag.

et er sva­ert at vi­de, om det er ment som en pa­ro­di, el­ler om man vir­ke­lig skal ta­ge Lars He­de­gaards frem­tids­dysto­pi Frag­men­ter af Dan­marks hi­sto­rie 2020-2031 al­vor­ligt. Spørgs­må­let er af­gø­ren­de for vur­de­rin­gen af bo­gen. Hvis der er ta­le om en sa­ti­risk over­dri­vel­se af de va­er­ste og mest ab­sur­de skra­eks­ce­na­ri­er og ae­ng­stel­ser, man kan fin­de på den an­ti­mus­lim­ske høj­re­fløj, så er bo­gen vel­lyk­ket. Den frem­tid, bo­gen pra­e­sen­te­rer for la­e­se­ren, er så ab­surd og fjol­let, at det fun­ge­rer frem­ra­gen­de som sel­viro­ni. I så fald vi­ser He­de­gaard nye si­der af sig selv som en sel­viro­ni­ens me­ster og en stor sa­ti­ri­ker. Er den der­i­mod ment al­vor­ligt, alt­så som et re­elt bud på en mu­lig frem­tid for Dan­mark for­mid­let som frem­tids­lit­te­ra­tur, så er bo­gen pin­ligt rin­ge. En lit­te­ra­er fi­a­sko. Et fuld­kom­men for­ud­si­ge­ligt og hu­mor­for­ladt de­bat­ind­la­eg for­kla­edt som skøn­lit­te­ra­tur, blot­tet for ka­rak­te­rer med per­son­lig­hed, fyldt med ut­ro­va­er­di­ge ha­en­del­ser og ud­ta­lel­ser fra per­so­ner, der ly­der nøj­ag­tig som He­de­gaard selv og ale­ne op­tra­e­der for at gi­ve hans po­le­mi­ske po­in­ter styr­ke. Hel­te­ne i bo­gen er ha­e­der­s­ma­end uden men­ne­ske­li­ge tra­ek, mens fjen­der­ne er ka­ri­ke­re­de mør­ke­ma­end li­ge­le­des frarø­vet et­hvert men­ne­ske­ligt tra­ek, ja, de op­tra­e­der na­er­mest som strå­ma­end, der og­så kun skal gi­ve de po­le­mi­ske po­in­ter styr­ke. Ef­ter endt la­es­ning er jeg sta­dig i tvivl. Er jeg ble­vet ta­get ved na­e­sen på en ge­ni­al må­de? El­ler har jeg li­ge la­est et af de rin­ge­ste styk­ker skøn­lit­te­ra­tur, jeg kan erin­dre? Ram­men for bo­gen er, at Lars He­de­gaard i 2049, i den be­sked­ne al­der af 106 år, mod­ta­ger nog­le do­ku­men­ter fra en dø­en­de pro­fes­sor, dr.phil. Ha­rald Ro­sen­krantz, der øn­sker, at He­de­gaard skal fa­er­dig­gø­re hans ar­bej­de. Pro­fes­soren har prø­vet at for­stå, hvor­dan Dan­marks un­der­gang kun med nød og na­ep­pe blev und­gå­et. Den vak­se la­e­ser har for­ment­lig al­le­re­de reg­net ud, hvad der med nød og na­ep­pe blev und­gå­et: is­lams to­ta­le over­ta­gel­se af Dan­mark. Bo­gen be­står af Ro­sen­krantz’ skit­ser med

Dkom­men­ta­rer i kur­siv skre­vet af den over 100-åri­ge He­de­gaard. Vi la­e­rer hur­tigt, at en fri­heds­re­ge­ring i Vi­borg har spil­let en cen­tral rol­le i Dan­marks be­fri­el­se. Og at 2. Jy­ske Ha­er og den Dan­ske Frem­med­le­gion til­sy­ne­la­den­de har ge­nero­bret Kø­ben­havn og dre­vet de sid­ste, til­ba­ge­va­e­ren­de muha­me­da­ne­re til­ba­ge til emira­tet Sve­ri­ge i et episk slag. Desva­er­re hø­rer vi ik­ke me­get om hver­ken fri­heds­re­ge­rin­gen i Vi­borg el­ler be­fri­el­sen af Kø­ben­havn. Det kun­ne el­lers ha­ve va­e­ret sjovt. I ste­det får vi en lang be­skri­vel­se af, hvor­dan is­lam gjor­de sit ind­t­og i Dan­mark godt hjul­pet på vej af EU, dag­bla­det Po­li­ti­ken, de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re og an­dre dhim­mi­fi­ce­re­de med­lø­be­re. Det er til gen­ga­eld en pa­ro­disk fo­re­stil­ling. El­ler er det? Ef­ter at en DF-po­li­ti­ker ved navn Sø­ren Jes­per­sen bli­ver fa­engs­let for is­lam­kri­ti­ske ud­ta­lel­ser og ef­ter­føl­gen­de dra­ebt i sin cel­le, ud­bry­der der uro­lig­he­der ved hans be­gra­vel­se, der an­gri­bes af hor­der af muha­me­da­ne­re og an­ti­fa­sci­ster. Det bli­ver kendt som Sla­get ved Ve­stre Kir­ke­gård. Tre muha­me­da­ne­re og an­ti­fa­sci­ster dør, og det ud­la­eg­ges af main­stream­pres­sen som en hand­ling be­gå­et af høj­re­ek­stre­mi­ster. Skru­en stram­mes over for is­lam­kri­ti­ke­re, der nu kan døm­mes bag luk­ke­de dø­re. Her­ef­ter ta­ger ud­vik­lin­gen fart. Ove­ralt hja­el­per po­li­ti­ke­re som Det Ra­di­ka­le Ven­stres Vik­to­ria Stump og Po­li­ti­kens che­fre­dak­tør Bør­ge Li­den­gaard (det hed­der de!) med at ud­bre­de is­la­mi­se­rin­gen af sam­fun­det. Po­li­ti­et og fol­ke­sko­len is­la­mi­se­res. Og main­stream­me­di­er­ne tra­e­der sam­men for at be­ka­em­pe et­hvert til­løb til ra­cis­me og is­la­mo­fo­bi. Na­e­sten al­le ka­rak­te­rer i bo­gen har fjol­le­de nøg­lero­man­ske da­ek­nav­ne. Men af uvis­se år­sa­ger ik­ke pro­fes­sor i is­lam Jør­gen Ba­ek Si­mon­sen. Han op­tra­e­der med eget navn og spil­ler en cen­tral rol­le i is­la­mi­se­rin­gen. Han sid­der i spid­sen for et ud­valg, der skal eli­mi­ne­re en­hver mis­for­stå­el­se og fejl­t­olk­ning af is­la­misk re­li­gion og hi­sto­rie. Ud­val­gets rap­port ska­ber ram­mer­ne for den of­fi­ci­el­le, og na­tur­lig­vis ek­stremt au­to­ri­ta­e­re, for­tolk­ning af is­lam, der bli­ver im­ple­men­te­ret med hård hånd af sta­ten. Grund­loven sa­et­tes lang­somt ud af kraft. Og de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der bli­ver i ste­det til løs­rev­ne is­la­mi­ske emira­ter. Ove­ralt i Eu­ro­pa sva­ek­kes stats­mag­ter­nes ter­ri­to­ri­a­le kon­trol som re­sul­tat af EU og is­lam. Godt hjul­pet af po­li­ti­et ud­fø­rer muha­me­dan­ske mi­lits­grup­per at­ten­ta­ter på krist­ne, dis­si­den­ter og is­lam­kri­ti­ske rø­ster. Sha­ria im­ple­men­te­res i de stør­re by­er. Og de fle­ste af Fol­kekir­kens pra­e­ster kon­ver­te­rer til is­lam. Hel­dig­vis ka­em­per en brav flok sta­er­ke jy­der imod muha­me­da­ner­ne og får se­ne­re as­si­stan­ce af Is­ra­el, der hja­el­per dem mi­li­ta­ert. Jy­der­nes mod­stand­s­kamp sa­et­ter gang i en stør­re eu­ro­pa­ei­sk dit­to, der for­mår at be­fri sto­re de­le af Nor­d­eu­ro­pa fra is­la­misk kon­trol. Vist­nok ik­ke Sve­ri­ge dog, der mulig­vis for­bli­ver et emirat. Det er ik­ke helt klart.

Ef­ter endt la­es­ning er jeg sta­dig i tvivl. Er jeg ble­vet ta­get ved na­e­sen på en ge­ni­al må­de?

Sam­men­lig­nin­gen med fran­ske Mi­chel Hou­el­le­becqs Un­der­ka­stel­se fra 2015 lig­ger li­ge­for. Beg­ge for­fat­te­re ar­bej­der med na­e­re frem­tids­sce­na­ri­er med plud­se­lig is­la­misk mag­tover­ta­gel­se. Men her stop­per fa­el­le­stra­ek­ke­ne. Hou­el­le­becq skri­ver emi­nent. Det gør He­de­gaard ik­ke. Det er stift og for­ce­ret uden over­skud el­ler tve­ty­dig­hed. I Un­der­ka­stel­se er is­lam ik­ke det cen­tra­le te­ma, men sna­re­re et sym­bol for Eu­ro­pas ån­de­li­ge ud­mat­tel­se. He­de­gaards bog hand­ler mest ba­re om is­lam. En an­den op­lagt sam­men­lig­ning er Ka­s­par Col­ling Ni­el­sens Den dan­ske bor­ger­krig 201824. Men He­de­gaard har slet ik­ke sam­me lit­te­ra­e­re ta­lent som Col­ling Ni­el­sen. Hvis man skal fin­de sam­men­lig­ne­li­ge va­er­ker på dansk, er mit bed­ste bud den obs­ku­re bog Eu­ro­po­lis 2022, der er skre­vet af den re­la­tivt ukend­te Ben­ny Adri­an­sen og ud­gi­vet på det nu kon­kurs­ram­te for­lag Sies­ta i 2006. Den be­skri­ver et Eu­ro­pa i en na­er frem­tid, hvor EU to­talt har un­der­gra­vet na­tio­nal­sta­ter­nes magt og im­ple­men­te­ret et to­ta­li­ta­ert re­gi­me. Og­så her vin­der Dan­mark sin selv­sta­en­dig­hed til­ba­ge ved et fol­ke­ligt op­rør. Bo­gens lit­te­ra­e­re ni­veau er be­ske­dent og dens skra­eks­ce­na­rie lat­ter­ligt. Det er He­de­gaards og­så – med­min­dre alt­så der er ta­le om ren sa­ti­re. Jeg er som sagt sta­dig i tvivl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.