Hu­man hon­nør

Weekendavisen - - Bøger - Af KLAUS ROTHSTEIN

Vel­ment. Vi­be­ke Marx’ fa­mi­lie-flygt­nin­ge-dra­ma brin­ger os ik­ke an­dre ste­der hen end til de mest ind­ly­sen­de selv­føl­ge­lig­he­der.

Vi­be­ke Marx: En god flygt­ning. 287 si­der. 249,95 kr. Mod­tryk.

enja­mins far er en ar­ro­gant, do­mi­ne­ren­de og desa­vou­e­ren­de be­rømt fil­min­struk­tør, moren en tid­ligt af­blom­stret sku­e­spil­ler med en lil­le per­ma­nent bim­m­e­lim på, og søste­ren en sel­v­op­ta­get, ja­loux bitch. Der er alt­så me­get at flyg­te fra, da Benja­min ven­der det he­le ryg­gen og flak­ker ned gen­nem Eu­ro­pa. Al­le­re­de som barn måt­te han ty til es­ka­pis­me for at ny­de sin fars gun­st, for hvor­dan får man op­ma­er­k­som­hed fra den mand, man ser op til, når han he­le ti­den ha­en­ger i te­le­fo­nen? Jo, Benja­min hol­der op med at ta­le dansk og la­e­rer sig selv at ta­le en­gelsk, som fa­ren gør, når han ar­bej­der. Via en do­ku­men­tar­film om abo­ri­gi­ne­re la­e­rer han sig i al hem­me­lig­hed at ta­le som den au­stral­ske ur­be­folk­ning, og plud­se­lig er han gen­stand for et forsk­nings­pro­jekt. Hvad sker der i hjer­nen, når et men­ne­ske plud­se­lig ta­ler et sprog, som det al­drig har la­ert? Så får dren­gen sin fars op­ma­er­k­som­hed, for nu er han va­erd at la­ve en film om. Som dreng la­e­rer Benja­min at navi­ge­re rundt om fa­mi­li­e­la­byrin­tens he­ste­hul­ler. Tryg­hed og til­lid de­ler han kun med to men­ne­sker, den usik­kert stam­men­de Thor på kostsko­len og pi­gen Dap­h­ne, der sid­der i kø­re­stol. På sam­me må­de skal der end­nu en sår­bar og ud­sat per­son til at ud­lø­se den voks­ne Benja­mins mod på men­ne­ske­kon­takt, nem­lig en mand som han kan spej­le sin egen fø­lel­se af frem­med­hed og sprog­løs­hed i. Va­hid, af­g­hansk flygt­ning. De to mø­der hin­an­den, da Benja­mins flugt fra fa­mi­li­en har bragt ham til den yder­ste eu­ro­pa­ei­ske ø, Lam­pe­dusa i Mid­del­ha­vet, hvor han hja­el­per med at evaku­e­re flygt­nin­ge. En nat dri­ver en båd i land med en ung mand fra Af­g­ha­ni­stan. Al­le an­dre er dø­de af sult og tørst. Va­hid forta­el­ler, at han til sidst var ale­ne med et lil­le barn.

BLang hi­sto­rie kort: Benja­min ta­ger Va­hid med på en bil­tur op gen­nem Eu­ro­pa til Dan­mark, hvor de an­kom­mer, sam­ti­dig med at sto­re grup­per af flygt­nin­ge kom­mer van­dren­de ind på mo­tor­ve­je­ne syd­fra – og en dan­sker står og spyt­ter på dem fra en bro. Mens Benja­min er op­ta­get af at red­de Va­hid, er Va­hid selv op­ta­get af at va­e­re en god flygt­ning. Men det er ik­ke nemt at få lov til at va­e­re god. Vi­be­ke Marx’ En god flygt­ning er dansk rug­brød­s­re­a­lis­me fra den pri­vil­e­ge­re­de over­klas­se, hvor fø­lel­ser­ne spil­ler fal­lit. Hi­sto­ri­en om en ha­va­re­ret far-søn-re­la­tion hav­de hun (for­står man på pres­se­med­del­el­sen) al­le­re­de på teg­ne­bra­et­tet, da flygt­nin­ge­ka­ra­va­nen be­gynd­te at gå på de dan­ske lan­de­ve­je i 2015. Nu fik hun så ide­en om at la­de Benja­min, en flygt­ning i spro­get på flugt fra sin egen fa­mi­lie, mø­de en af de per­so­ner, der kom til Eu­ro­pa som vrag­gods fra krig i hjem­lan­det. Det er et per­fekt ek­sem­pel på, hvor­dan den aku­t­te vir­ke­lig­hed kan sni­ge sig ind i en for­fat­ters ho­ved og skriv­ning. Men det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at det er en lit­te­ra­er løs­ning, der brin­ger os no­gen an­dre ste­der hen end til de mest ind­ly­sen­de selv­føl­ge­lig­he­der. Mor­ten Sa­broe brug­te i ro­ma­nen Love me Do flygt­nin­ge­kri­sen til at spør­ge, hvor­dan man er et godt men­ne­ske. Vi­be­ke Marx spør­ger lom­me­fi­lo­so­fisk om det sam­me, når Va­hid vil va­e­re en god flygt­ning. For flygt­ning el­ler ik­ke flygt­ning, først og frem­mest er man vel et men­ne­ske. Og som Benja­mins mor, der alt for la­en­ge har følt sig over­flø­dig, si­ger: »Det er be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, hvor me­get man er i stand til, hvis en an­den be­hø­ver en, ik­ke?« At Va­hid – som si­ger og gør alt det kor­rek­te og des­u­den an­nam­mer vo­res kro­pu­mu­li­ge sprog med uhørt let­hed – rum­mer en hem­me­lig­hed, der gør hans egen god­hed dis­kuta­bel, op­da­ger man først sent ef­ter en sym­bolsk sce­ne med ild og vand og bon­de­an­ger. Spej­l­ef­fek­ten fa­mi­lie-flygt­ning når in­gen dyb­der. Man gør hu­ma­ni­stisk hon­nør, men go­de vil­jer er ik­ke nok, hver­ken for flygt­nin­ge el­ler for­fat­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.