Køns­for­skel­le

Weekendavisen - - Ideer -

Om­kring 90 pro­cent af voks­ne ame­ri­ka­ne­re le­ver ik­ke op til an­be­fa­lin­ger­ne for, hvor me­get mo­tion de bør dyr­ke, og de­res stil­lesid­den­de til­va­e­rel­se ses som en af år­sa­ger­ne til et sti­gen­de pro­blem med over­va­egt. Un­der­sø­gel­ser har nem­lig vist, at fy­sisk ak­ti­vi­tet ik­ke blot er sundt i sig selv, men og­så får os til at spi­se en sun­de­re kost. Desva­er­re har man iføl­ge for­ske­re fra Uni­ver­si­te­tet i Mis­souri glemt at un­der­sø­ge, om der kun­ne va­e­re nog­le køns­for­skel­le bag den­ne ef­fekt, og der­for har et stør­re for­sker­team, der blandt an­det om­fat­ter hjer­ne­for­ske­re, psy­ko­lo­ger, idra­ets­for­ske­re og bio­me­di­ci­ne­re, valgt at un­der­sø­ge em­net na­er­me­re. Ef­ter­som un­der­sø­gel­sen om­fat­te­de en ef­ter­føl­gen­de hjer­ne­dis­sek­tion, valg­te man dog at ud­fø­re for­sø­get på rot­ter, som blev ind­delt i to gru­per, der beg­ge kun­ne va­el­ge mel­lem for­skel­li­ge ty­per mad, men hvor kun den ene grup­pe hav­de ad­gang til et lø­be­hjul. Rot­ter mo­tio­ne­rer helt fri­vil­ligt, hvis de har et lø­be­hjul, og det vi­ste sig nu, at de rot­ter, der var tvun­get til at sid­de stil­le, fo­re­trak en ret fedt­hol­dig kost. Der­i­mod af­slø­re­de for­sø­get ty­de­li­ge køns­for­skel­le, idet de mo­tio­ne­ren­de han­rot­ter valg­te en min­dre fedt­hol­dig kost, mens de mo­tio­ne­ren­de hunrot­ter ik­ke aen­dre­de de­res kost­pra­e­fe­ren­cer. Den ef­ter­føl­gen­de dis­sek­tion af rot­ter­ne af­slø­re­de og­så en køns­af­ha­en­gig for­skel på ma­eng­den af de stof­fer, som har en be­løn­nings­re­la­te­ret virk­ning, og for­sker­ne kon­klu­de­rer der­for, at han­rot­ter­ne har nem­me­re ved at nå op på det ni­veau, der ud­lø­ser en be­løn­ning. Der­for vir­ker mo­tion me­re ma­et­ten­de på han­rot­ter­ne, mens hunner­ne bli­ver ved med at spi­se den fedt­hol­di­ge kost, selv­om de lø­ber. For­sker­ne er dog me­get til­ba­ge­hol­den­de med at si­ge no­get som helst om, hvor­vidt der fin­des de sam­me køns­for­skel­le på be­løn­nings­me­ka­nis­mer hos men­ne­sker, så de be­gra­en­ser sig til for­sig­tigt at på­pe­ge, at det er vig­tigt at un­der­sø­ge bå­de ma­end og kvin­der. jopp

Uni­ver­si­ty of Mis­souri, 6. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.