Bak­te­ri­esty­ret

Weekendavisen - - Ideer - røsk

Til­ba­ge i 2013 blev der i Dan­mark ud­vik­let en di­a­et ved navn »Ny Nor­disk Hver­dags­mad«, el­ler på en­gelsk: »New Nor­dic Di­et«. Det ske­te som et led i et forsk­nings­pro­jekt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets biovi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet,

som kald­tes OPUS. Det er kort for Op­ti­mal triv­sel, Ud­vik­ling og Sund­hed. Det var en di­a­et med fle­re for­mål: dels stør­re sund­hed, dels en stør­re hen­syn­ta­gen til mil­jø­et. Med hja­elp fra den til lej­lig­he­den ad­jun­ge­re­de pro­fes­sor og stjer­ne­kok Claus Mey­er blev der blandt an­det ud­vik­let 10 råd el­ler dog­mer for en di­a­et, som er fyldt med fi­bre og fuld­korn og har fo­kus på go­de råva­rer, be­gra­en­se­de ma­eng­der kød samt for­ma­nin­ger mod mad­spild. Sel­ve kost­de­len i den nye nor­di­ske di­a­et er si­den gå­et den ve­st­li­ge ver­den rundt og er ble­vet ka­no­ni­se­ret som sund og slan­ken­de. Dan­ske for­ske­re fra In­sti­tut for Idra­et og Er­na­e­ring har nu imid­ler­tid set di­a­e­tens ef­fekt over­or­dent­lig grun­digt ef­ter i søm­me­ne. De dan­ske spe­ci­a­li­ster in­den for fed­me­forsk­ning har fulgt 62 over­va­eg­ti­ge for­søgs­per­so­ner i over et år. De før­ste 26 uger var de over­va­eg­ti­ge op­delt i to grup­per. Den ene grup­pe fulg­te den nye nor­di­ske di­a­et, mens den an­den blev på­lagt at spi­se al­min­de­lig dansk slan­ke­kost. Der­ef­ter stod den på ny nor­disk hver­dags­mad for al­le 62 i et helt år. Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at va­egt­ta­bet ved den fi­ber­hol­di­ge di­a­et ik­ke var gi­vet, men af­hang af en an­den fak­tor, nem­lig bak­te­ri­e­ty­per i for­søgs­per­so­ner­nes tarm­sy­ste­mer. Ved at la­ve af­fø­rings­prø­ver kun­ne for­sker­ne fast­slå, at de for­søgs­per­so­ner, som tab­te sig mest af den nye nor­di­ske kost, var dem, som hav­de den stør­ste fo­re­komst af tarm­bak­te­ri­er af ty­pen Pre­vo­tel­la. De, der der­i­mod hav­de en stør­re an­del af bak­te­ri­e­ty­pen Ba­cte­roi­des, op­nå­e­de ik­ke sam­me va­egt­tab med Claus Mey­ers ko­st­råd. Den ind­sigt åb­ner for in­ter­es­san­te nye må­der at til­ret­tela­eg­ge in­di­vi­du­el fed­me­be­hand­ling på i frem­ti­den. Be­hand­ling, som ik­ke star­ter med fuld­korn, men der­i­mod med en af­fø­rings­prø­ve.

In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Obe­si­ty, 12. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.