Selv­for­skyldt

Weekendavisen - - Ideer -

Som børn fik vi la­est op af Thor­b­jørn Eg­ners Ka­ri­us og Bak­tus og la­er­te via for­ma­nin­ger fra mor og far, at man skal hu­ske at bør­ste si­ne ta­en­der, hvis man vil und­gå at få hul­ler i ta­en­der­ne. Si­den­hen fulg­te fluor­skyl­nin­ger og fluortand­pas­ta, som na­e­sten re­vo­lu­tio­ne­re­de tand­plej­en. De se­ne­re år­ti­er har det hed­det sig, at det i høj grad er den ge­ne­ti­ske arv, der be­stem­mer, hvor go­de el­ler dår­li­ge ta­en­der man er ud­ru­stet med. Hvis De har ten­dens til så­le­des at sky­de skyl­den på dår­li­ge ge­ner, når tand­la­e­gen si­ger, at der skal bo­res – igen – så er det nu på ti­de at re­vi­de­re bil­le­det. Et nyt tvil­lin­ge­stu­die med fo­kus på arv og mil­jø vi­ser ret ty­de­ligt, at det isa­er er mil­jø­et i form af bak­te­ri­er i mund­hu­len og suk­ker i di­a­e­ten, der spil­ler en rol­le. Det er med an­dre ord tand­børst­nin­gen og dens ef­fek­ti­vi­tet samt den kost (og slik), man spi­ser, der er be­stem­men­de for, hvor hyp­pigt tand­la­e­gen skal ha­ve bo­ret frem. Si­den tid­ligt i det 20. år­hund­re­de har man vidst, at strep­tokok­ker spil­ler en rol­le for dan­nel­sen af hul­ler i ta­en­der­ne. Det har dog ik­ke va­e­ret mu­ligt før­end de se­ne­re år at fo­re­ta­ge grun­di­ge ana­ly­ser af mund­hu­lens mi­kro­biom, alt­så al­le de mi­kro­or­ga­nis­mer, der le­ver i mun­den. Man har blandt an­det vil­let un­der­sø­ge, hvad arv og mil­jø be­ty­der for til­ste­de­va­e­rel­sen af bak­te­ri­er. Stu­di­et har der­for ta­get ud­gang­punkt i 280 tvea­eg­ge­de tvil­lin­ge­par, 205 ena­eg­ge­de tvil­lin­ge­par samt et en­kelt hold tril­lin­ger – al­le i al­de­ren fem til 11 år, for­di man ved, at de­res mi­kro­biom for­an­drer sig hur­tigt med al­de­ren. Un­der­sø­gel­sen af­da­ek­ker blandt an­det, at de bak­te­ri­er, der er ta­et­test knyt­tet til arv, ik­ke spil­ler no­gen sa­er­lig rol­le for dan­nel­sen af ca­ri­es. Des­u­den er der en ten­dens til, at de ned­ar­ve­de bak­te­ri­er for­svin­der i takt med, at bar­net bli­ver ae­l­dre. Mil­jø – og det vil alt­så si­ge kost og hy­giej­ne i den­ne sam­men­ha­eng – spil­ler en sti­gen­de rol­le med al­de­ren. Isa­er ind­ta­get af suk­ker. Va­ers­go at skyl­le. ei­by

Cell Press, 13. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.