Reg­ler for fø­rer­lø­se bi­ler

Weekendavisen - - Ideer -

Selv­kø­ren­de bi­ler er på vej. Tek­no­lo­gi­en for­fi­nes kon­stant, og te­ch­gi­gan­ter som Goog­le og Tesla samt me­re tra­di­tio­nel­le bil­fa­bri­kan­ter som Au­di og Hyun­dai ka­em­per om mar­keds­an­de­le­ne. For­de­le­ne ved selv­kø­ren­de bi­ler er umid­del­bart åben­ly­se. De øger flek­si­bi­li­ten i trans­port­sek­to­ren, de kø­rer ty­pisk på el og foru­re­ner der­med min­dre, og så er de iføl­ge stri­be­vis af for­søg mar­kant sik­re­re at kø­re i, da avan­ce­re­de al­go­rit­mer og sen­sor- og GPS-tek­no­lo­gi mind­sker ri­si­ko­en for uheld. Fø­rer­lø­se kø­re­tø­jer rej­ser imid­ler­tid og­så fle­re di­lem­ma­er – eti­ske så­vel som sik­ker­heds­ma­es­si­ge. Skal de selv­kø­ren­de bi­ler i til­fa­el­de af en uund­gå­e­lig ulyk­ke ek­sem­pel­vis pri­o­ri­te­re at red­de be­stem­te pas­sa­ge­rer som børn og un­ge frem for ae­l­dre? Og hvad med ri­si­ko­en for ond­s­in­de­de ha­ck­e­ran­greb, der po­ten­ti­elt kan om­dan­ne de au­to­ma­ti­se­re­de bi­ler til dra­e­ber­ma­ski­ner? Nu er Tys­kland klar med ret­nings­linjer på om­rå­det. For ny­lig pra­e­sen­te­re­de den ty­ske trans­port­mi­ni­ster Alexander Do­brindt så­le­des 20 of­fi­ci­el­le an­vis­nin­ger for selv­kø­ren­de bi­ler i Tys­kland. Ret­nings­linjer­ne er ved­ta­get, hvor­med Tys­kland bli­ver det før­ste land på klo­den, der im­ple­men­te­rer of­fi­ci­el­le reg­ler for fø­rer­lø­se kø­re­tø­jer. De nye reg­ler byg­ger på en rap­port ud­ar­bej­det af en ned­sat kom­mis­sion ta­el­len­de et pa­nel af for­ske­re og juri­ster. Af rap­por­ten frem­går det blandt an­det, at bi­ler­ne bør pro­gram­me­res til at sa­et­te men­ne­sker før dyr og ejen­dom, at en­hver son­dring ba­se­ret på al­der, køn, fy­sisk el­ler men­talt hel­bred i for­bin­del­se med uund­gå­e­li­ge ulyk­ker er strengt for­budt, og at ri­si­ko­en for ha­ck­e­ran­greb skal mind­skes mest mu­ligt. I for­å­ret stem­te Fol­ke­tin­get for et lov­for­slag om en kon­trol­le­ret for­søgs­ord­ning med selv­kø­ren­de bi­ler i Dan­mark. Si­den 1. juli har det på den bag­grund va­e­ret mu­ligt at sø­ge om til­la­del­se til for­søg med fø­rer­lø­se kø­re­tø­jer.

The Con­ver­sa­tion, 3. sep­tem­ber Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ver­ke­hr und di­gi­ta­le In­fra­struk­tur, 28. au­gust

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.