Fle­re får HPV-vac­ci­ne

Weekendavisen - - Ideer -

Et sti­gen­de an­tal dan­ske pi­ger la­der sig nu HPV-vac­ci­ne­re, op­ly­ser La­e­ge­for­e­nin­gen, Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og Sund­heds­sty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se. Nye tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut vi­ser, at an­tal­let af må­ned­li­ge vac­ci­ner er vok­set til om­kring 4200 i pe­ri­o­den fra marts til au­gust i år. I sam­me pe­ri­o­de sid­ste år blev der gi­vet godt 2200 må­ned­li­ge vac­ci­ner. Med ud­vik­lin­gen er 55 pro­cent af al­le pi­ger fra år­gang 2002 og 32 pro­cent af al­le pi­ger fra år­gang 2003 nu fa­er­dig­vac­ci­ne­re­de. Blandt pi­ger­ne fra år­gang 2004 er an­de­len af fa­er­dig­vac­ci­ne­re­de ste­get fra 12 til 22 pro­cent på ba­re fi­re må­ne­der. Iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger bør pi­ger HPV-vac­ci­ne­res, fra de er 12 år gam­le. Ud­vik­lin­gen af­lø­ser fle­re års mar­kan­te fald i til­slut­nin­gen til HPVvac­ci­na­tions­pro­gram­met. »Vi er gla­de for, at det nu ser ud til at gå i den rig­ti­ge ret­ning. Det kun­ne ty­de på, at man­ge har gen­vun­det de­res til­lid til bør­ne­vac­ci­na­tions­pro­gram­met. Og det gi­ver os håb om, at vi kan nå op på, at mindst 90 pro­cent af al­le 12-åri­ge pi­ger si­ger ja tak til HPV-vac­ci­na­tion, hvil­ket er vo­res mål,« si­ger Bo­let­te Sø­borg, over­la­e­ge i Sund­heds­sty­rel­sen, i pres­se­med­del­el­sen. På land­s­plan er fle­re end 600.000 per­so­ner vac­ci­ne­ret mod HPV. Til­slut­nin­gen er hø­jest på år­gan­ge­ne 19982000. Her har 92 pro­cent som mini­mum på­be­gyndt vac­ci­na­tions­pro­gram­met, mens 79 pro­cent er fa­er­dig­vac­ci­ne­re­de. HPV-vac­ci­nen fore­byg­ger syv ud af ti til­fa­el­de af liv­mo­der­hals­kra­eft.

La­e­ge­for­e­nin­gen, Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, Sund­heds­sty­rel­sen og Sta­tens Se­rum In­sti­tut, 11. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.