Stil­lesid­den­de ri­si­ko

Weekendavisen - - Ideer -

Vi sid­der rig­tig me­get. Iføl­ge fle­re un­der­sø­gel­ser hvi­ler man­gen en bag­del på sto­le og sa­e­der i om­kring ti ti­mer om da­gen. Nu ad­va­rer for­ske­re fra blandt an­det Co­lum­bia Uni­ver­si­ty i USA om, at »over­dre­ven stil­lesid­ning« ud­gør en sig­ni­fi­kant ri­si­ko­fak­tor for dø­de­lig­he­den på tva­ers af al­le år­sa­ger. Sam­men­ha­en­gen er uaf­ha­en­gig af mo­tions­va­ner og gør sig ga­el­den­de, uan­set om de man­ge sid­den­de ti­mer op­ho­bes i lø­bet af da­gen el­ler fo­re­går i la­en­ge­re­va­ren­de ubrud­te stra­ek. I stu­di­et har la­e­ger­ne kig­get na­er­me­re på en na­tio­nal ko­hor­te­un­der­sø­gel­se af små 8000 ame­ri­ka­ne­res dag­li­ge be­va­e­gel­ses­møn­stre. Del­ta­ger­nes dag­li­ge ak­ti­vi­tet blev re­gi­stre­ret ved hja­elp af ba­el­te­mon­te­re­de ac­ce­lero­me­tre. De med­vir­ken­de var på tids­punk­tet for un­der­sø­gel­sen 45 år el­ler ae­l­dre og tal­te bå­de ma­end og kvin­der. De blev fulgt i om­kring fi­re år. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at del­ta­ger­ne i gen­nem­snit til­brag­te 12,3 af 16 våg­ne ti­mer sid­den­de. Ved stu­di­ets af­slut­ning kig­ge­de for­sker­ne ef­ter­føl­gen­de na­er­me­re på år­sa­gen til i alt 340 døds­fald blandt de med­vir­ken­de. Iføl­ge for­sker­ne er der en klar om­fangs­ma­es­sig sam­men­ha­eng mel­lem så­vel den to­ta­le dag­li­ge stil­lesid­ning som gen­nem­snit­ligt la­en­ge­re stil­lesid­den­de pe­ri­o­der og en hø­je­re ri­si­ko for al­le år­sa­ger til dø­de­lig­hed uag­tet den en­kel­tes al­der, køn, ra­ce, BMI og mo­tions­va­ner. Iføl­ge stu­di­et kan be­va­e­gel­ses­pau­ser to gan­ge i ti­men imid­ler­tid va­e­re med til at mod­vir­ke stil­lesid­nin­gens ne­ga­ti­ve ef­fek­ter, hvor­for for­sker­ne slår på trom­me for of­fi­ci­el­le ret­nings­linjer på om­rå­det. I en kom­men­tar til stu­di­et om­ta­ler David A. Al­ter, la­e­ge ved Uni­ver­si­ty of Tor­on­to i Ca­na­da, den stil­lesid­den­de ud­vik­ling som evo­lu­tio­na­er stag­na­tion. Op med skri­ve­bor­det!

An­nals of In­ter­nal Me­di­ci­ne, 11. sep­tem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.