For­mør­kel­se

Weekendavisen - - Samfund - le­ny

END­NU en mus­lim­sk frisko­le i Kø­ben­havn er sat un­der til­syn, skri­ver BT. DIA Pri­vatsko­le på Nør­re­bro har mod­ta­get et brev fra Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet, der kra­e­ver svar på fle­re for­hold. Iføl­ge re­fe­ra­ter fra sko­lens be­sty­rel­ses­mø­der for­by­des pi­ger­ne på sko­len at gå i stramt tøj og for me­get ma­keup, li­ge­som sko­len op­pe­ba­e­rer et over­ra­sken­de højt ka­rak­ter­gen­nem­snit på 11,4 i fa­get idra­et. Des­u­den er der tvivl om, hvor­vidt sko­len er uaf­ha­en­gig af Den Is­la­mi­ske For­e­ning, der har ud­pe­get fler­tal­let af sko­le­be­sty­rel­sens med­lem­mer og til­li­ge har adres­se på sko­len. Til­sy­net kom­mer i kølvan­det på en øko­no­misk til­syns­sag, ef­ter at den tid­li­ge­re vi­ceskole­le­der har bed­ra­get med løn­sed­ler for 3,8 mil­li­o­ner kro­ner. Sko­len er den se­ne­ste i ra­ek­ken af mus­lim­ske frisko­ler, der un­der­sø­ges for ik­ke at le­ve op til kra­ve­ne om at for­be­re­de ele­ver­ne på et liv i det dan­ske de­mo­kra­ti. Sid­ste uge luk­ke­de en sko­le, da sta­ten fjer­ne­de til­skud­det, og den­ne uge adres­se­re­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen pro­ble­met i sin åb­nings­ta­le i Fol­ke­tin­get. »Den fri­hed, som i ha­en­der­ne på dan­ske skole­le­de­re, la­e­re­re og fora­el­dre bru­ges til at op­ly­se, an­ven­des desva­er­re på an­dre sko­ler til at for­mør­ke,« lød det fra stats­mi­ni­ste­ren.

FO­TO: SCAN­PIX

DIA Pri­vatsko­le er mod stramt tøj og ma­keup, men gi­ver topka­rak­te­rer i idra­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.