Buket­po­li­tik

Weekendavisen - - Samfund - dis

AT En­heds­li­sten har so­lid op­bak­ning i me­nings­må­lin­ger­ne, kal­der må­ske på en umid­del­bar un­dren, men en for­kla­ring lig­ger li­ge for: Man får me­re po­li­tik for kryd­set, hvis man sa­et­ter det ved li­ste Ø. Det er vel­kendt, at En­heds­li­sten er for­bi­tret mod­stan­der af EU, sam­ti­dig med at man til­de­ler fo­re­ta­gen­det en cen­tral rol­le i den eu­ro­pa­ei­ske flygt­nin­gepo­li­tik, og de fle­ste ved nok og­så, at En­heds­li­sten bå­de er for og imod re­vo­lu­tion. Og så er der kronj­u­vel­en i den­ne dob­belt­ta­enk­ning, som de­mon­stre­res hvert år ved Fol­ke­tin­gets åb­ning: hold­nin­gen til kon­ge­hu­set. Mens par­tiets med­lem af Fol­ke­tin­gets pra­esi­di­um, Chri­sti­an Juhl, ae­re­de prin­ses­se Be­ne­dik­te for­an Fol­ke­tin­gets trap­pe med en buket, de­mon­stre­re­de kam­me­ra­ter­ne i fol­ke­tings­grup­pen mi­nut­ter se­ne­re ved va­nen tro at an­kom­me til Fol­ke­tings­sa­len ef­ter kon­ge­fa­mi­li­ens ind­t­og, så­le­des at man ik­ke be­hø­ve­de rej­se sig for de kon­ge­li­ge. Juhl var kla­edt i sort og kva­sisor­te nu­an­cer, og sam­men med sin rø­de buket mat­che­de han per­fekt prin­ses­se Be­ne­dik­te, som bar en sort dragt med rød kap­pe og rød hat. De tos kor­te stund sam­men blev så­le­des et smukt og be­va­e­gen­de ud­tryk for har­moni­en mel­lem fag­for­e­nings­man­den og kon­ge­fa­mi­li­en. Helt ly­de­fri var Juhls ind­sats desva­er­re ik­ke. Mens han pra­este­re­de et pas­sen­de un­der­såt­ligt nik, da han lidt se­ne­re un­der ce­re­mo­ni­en gav dron­ning Mar­gret­he hån­den, holdt han nak­ken stiv som et bra­et, da han af­le­ve­re­de sin buket til prin­ses­se Be­ne­dik­te. Mon ik­ke det lil­le trod­si­ge kiks er øvet va­ek til na­e­ste år?

FO­TO: DAN­MARKS RA­DIO

Øje­blik­ket, da Juhl over­ra­ek­ker buket­ten til prin­ses­se Be­ne­dik­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.