Weekendavisen - - Samfund -

18 pro­cent af un­ge ma­end mel­lem 16 og 24 år har brugt net­dat­ing-ap­ps el­ler -si­tes in­den for de sid­ste tre må­ne­der. For kvin­der i sam­me al­ders­grup­pe er det 14 pro­cent, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik, som i de se­ne­re år har ud­vi­det sta­ti­stik­ken, så den og­så om­fat­ter en ra­ek­ke in­ter­ne­tak­ti­vi­te­ter. For ma­end mel­lem 25 og 34 år er det 14 pro­cent, mens det for kvin­der i sam­me al­ders­grup­pe er 10 pro­cent. I mod­sa­et­ning til al­der og køn gør ud­dan­nel­ses­ni­veau ik­ke no­gen for­skel på bru­gen af net­dat­ing. Ge­ne­relt er an­de­len, der bru­ger in­ter­net­tet dag­lig, ste­get fra 73 pro­cent af be­folk­nin­gen i 2011 til 88 pro­cent i 2017. 70 pro­cent af be­folk­nin­gen er på so­ci­a­le me­di­er mod 51 pro­cent i 2011. 65 pro­cent har fo­re­ta­get in­ter­net­køb in­den for de se­ne­ste tre må­ne­der og 76 pro­cent in­den for det se­ne­ste år. In­ter­net­tek­no­lo­gi­en vin­der og­så frem i land­bru­get. 16 pro­cent af land­ma­end bru­ger trak­tor el­ler me­je­ta­er­sker med GPS, der gør det mu­ligt at sty­re ma­ski­ner­ne med en pra­e­ci­sion på 1-2 cen­ti­me­ter ved hja­elp af så­kald­te RTK-sig­na­ler fra sa­tel­lit­ter. fv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.