Ta­ep­pe­fald

Weekendavisen - - Samfund -

ET sja­el­dent og kost­bart Sa­von­ne­rie-ta­ep­pe til en va­er­di af knap 50 mil­li­o­ner kro­ner skal for­bli­ve i Dan­mark på god­set Ju­els­berg. Det er kon­se­kven­sen af dom­men, som Lyng­by Ret af­sag­de ons­dag i den­ne uge. Af­gø­rel­sen er en ka­em­pe sejr for god­se­jer Gre­gers Ju­el, der hav­de an­lagt rets­sa­gen mod sin egen far, hofja­e­ger­me­ster Erik Ju­el. Fa­de­ren fora­e­re­de for tre år si­den ta­ep­pet til sin nu­va­e­ren­de hu­stru, Li­se-Lot­te Ju­el, der sat­te det til salg hos auk­tions­hu­set Chri­stie’s i Lon­don. Sal­get blev stil­let i be­ro, da rets­sa­gen blev an­lagt, og nu skal ta­ep­pet til­ba­ge på den fyn­s­ke her­re­gård. I 2015 er­kla­e­re­de det stats­li­ge Kul­tur­va­er­di­ud­valg ta­ep­pet for en »umi­ste­lig kul­tur­va­er­di af af­gø­ren­de na­tio­nal be­tyd­ning«, men ud­val­get kun­ne ik­ke skaf­fe de 47 mil­li­o­ner kro­ner, som det sja­eld­ne ta­ep­pe er vur­de­ret til, og måt­te der­for mod­vil­ligt gi­ve til­la­del­se til, at ta­ep­pet kun­ne fø­res ud af lan­det og sa­el­ges. Sa­gen ved ret­ten i Lyng­by er den hidtil se­ne­ste i en lang ra­ek­ke af rets­op­gør mel­lem far og søn. I 1999 over­tog Gre­gers Ju­el stør­ste­delen af god­set, men ef­ter­føl­gen­de blev han og fa­de­ren, der sta­dig ejer ho­ved­byg­nin­gen, uven­ner. Søn­nen ha­ev­der, at fa­de­ren slet ik­ke hav­de ret til at gi­ve ta­ep­pet bort, for­di han i 2005 har fora­e­ret he­le det hi­sto­ri­ske ind­bo i ho­ved­byg­nin­gen til en fond, der skal sik­re, at ind­bo­et for­bli­ver på Ju­els­berg. Dom­mer­ne gi­ver ham ret og til­fø­jer sam­ti­dig Erik Ju­el, hans ko­ne og de­res ad­vo­kat, Ka­ro­ly Né­meth, end­nu et ne­der­lag ved at ken­de dem al­le tre »uva­er­di­ge« til fort­sat at sid­de i Ju­els­bergFon­dens be­sty­rel­se. ppj

Et ta­ep­pe ven­der hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.