Sundt

Weekendavisen - - Samfund -

FOR før­ste gang i cir­ka ti år når den øko­no­mi­ske va­ekst over to pro­cent. De uaf­ha­en­gi­ge øko­no­mi­ske vis­ma­ends ef­ter­år­sprog­no­se skøn­ner, at va­ek­sten bå­de i år og i 2018 en­der om­kring 2,3 pro­cent. De vur­de­rer, at de of­fent­li­ge fi­nan­ser grund­la­eg­gen­de er sun­de, ja, end­da over­hold­ba­re på sigt. Den plan­lag­te fi­nans­po­li­tik er til­pas stram, og de ad­va­rer mod at lem­pe den på grund af til­ta­gen­de pres på ar­bejds- og bo­lig­mar­ke­det. Ri­si­ko­en for overop­hed­ning er dog ik­ke over­ha­en­gen­de, men den bør ta­ges al­vor­ligt, ly­der det. Al­li­ge­vel af­står de fra at kom­me med kon­kre­te for­slag til at øge ar­bejds­ud­bud­det og lø­se pro­ble­met med man­gel på ar­bejds­kraft. No­get der har vakt kri­tik fra fle­re si­der. Vis­ma­en­de­ne nø­jes med at kon­sta­te­re, at hø­je­re til­ba­ge­tra­ek­nings­al­der og me­re uden­land­sk ar­bejds­kraft og­så i de kom­men­de år vil bi­dra­ge til ka­pa­ci­te­ten i dansk øko­no­mi. For så vidt an­går re­ge­rin­gens 2025plan om at sa­en­ke skat­ter­ne, fin­der vis­ma­en­de­ne det pro­ble­ma­tisk at ved­ta­ge skat­te­let­tel­ser, der fi­nan­si­e­res ved en an­ta­gel­se om, at der op­står et rå­de­rum, for­di og­så frem­ti­di­ge fol­ke­ting ved­ta­ger en lav, år­lig va­ekst i de of­fent­li­ge ud­gif­ter. fv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.