AEl­dresa­gen

Weekendavisen - - Samfund - Af ULRIK HØY

»CITY klar til at gi­ve tre mil­li­ar­der for Mes­si,« skri­ver Ber­ling­s­ke tirs­dag, og det er rig­tig godt nyt for al­der­s­steg­ne fod­bold­fans, der fo­re­tra­ek­ker TV-pak­ker med fod­bold frem­for vir­ke­lig­he­dens fod­bold rundt om på al­ver­dens are­na­er. Man skal va­e­re født som gem­se el­ler bjerg­be­sti­ger for at klav­re rundt på et mo­der­ne fod­bold­sta­dion, hvor tri­bu­ner sky­der stejlt op i syv eta­gers høj­de, for det kan ae­l­dresa­gens re­pra­e­sen­tan­ter ik­ke la­en­ge­re ho­no­re­re. Fod­bold er en ma­ge­løs til­sku­er­sport, men bar­ri­e­rer­ne duk­ker op med al­de­ren. Dels skal man til­hø­re som sagt seg­men­tet af kla­tre­dyg­ti­ge gam­le, dels ha­ve lyst til at be­va­e­ge sig ud i tra­fik­ken, fin­de p-plads til ka­re­ten og slå føl­ge med ha­er­ska­ren af fans, der ik­ke er en dag over 30. Det er børn, dren­ge, un­ge ma­end, fa­mi­lie­fa­ed­re og en­kel­te -mødre, der er fod­bol­dens ker­ne­trop­per. En ve­ri­ta­bel fol­ke­van­dring. Selv­føl­ge­lig kan man som ae­l­dre kø­be plads i en lo­ge, det hed­der vist lo­un­ge, og se fod­bold gen­nem ru­der, men så kan man li­ge så godt va­el­ge tv-ru­den. Men­tal­hi­sto­risk hø­rer ael­dresa­gen hjem­me på den bil­li­ge langsi­de og ne­de bag må­let ved Østre Al­lé, og det var den­gang. For re­sten er sta­dion om­byg­get for la­engst, ind­til fle­re gan­ge end­da, så det men­tale sted er vit­ter­lig men­talt. En prik i uni­ver­set, et drøm­me­sted, en for­ti­dig po­si­tion, med Cho­ko­la­de-An­d­re­sen hen­ne på langsi­den og Pøl­se-Mar­tin på sin fa­ste sta­de­plads for­an lo­kum­mer­ne. Al­bert Camus el­ske­de fod­bold, og det at be­fin­de sig på et sta­dion gjor­de ham til barn på ny, er­kla­e­re­de han, og så skal det med, at Camus na­ep­pe var en dag over 40, da han skrev det. Cho­ko­la­de-An­d­re­sen og Pøl­se-Mar­tin var vel en 55-60 år. Vi an­dre er pa­ent på vej op gen­nem 70er­ne, så det er tid for ab­di­ka­tion. Far­vel til det ana­lo­ge sta­dion, god­dag til den di­gi­ta­le fod­bol­da­re­na, som og­så er en grov­ka­pi­ta­li­stisk are­na. Tre mil­li­ar­der kro­ner for en fod­bold­spil­ler, det er man­ge pen­ge, og de pen­ge er der in­gen klub­ber, der har. Hvad så? Så må man lå­ne, hvad City gør – Man­che­ster City – mens vi an­dre spa­e­der til via di­ver­se tv-pak­ker. »Det er us­undt, at klub­ber­ne ik­ke selv kan fi­nan­si­e­re de­res spil­le­rind­løb,« ind­ven­des det, og hvis det er sandt, så er der man­ge us­und­he­der i den­ne ver­den. Det kor­te af det lan­ge er, at på få år­ti­er er pro­fes­sio­nel fod­bold vok­set til ver­dens stør­ste un­der­hold­nings­in­du­stri.

HVORFOR? For­di fod­bold er så emi­nent eg­net til tv, og for­di fod­bold for­e­ner. Politik, re­li­gion, sprog, et­ni­ci­tet, alt det skil­ler os og me­re til, mens fod­bold for­e­ner. Ba­nalt og mystisk, men det har stå­et sin prø­ve. Uan­set hvor man­ge gu­le og rø­de kort, dom­me­ren ud­de­ler un­der­vejs, og uan­set hvor man­ge blå ma­er­ker og di­ver­se hjer­ne­rystel­ser, der til­de­les mod­stan­de­ren, så en­der det godt. I ka­em­pe tri­umf el­ler ka­em­pe skuf­fel­se, men selv de mest kra­en­kel­ses­ivri­ge va­es­ner på klo­den ta­ber ik­ke an­sigt ved at ta­be i fod­bold. Hvor De Olym­pi­ske Le­ge er me­dri­ven­de, men og­så dif­fust med alt for man­ge di­sci­pli­ner, er VM i fod­bold en vildt op­ri­ven­de af­fa­e­re, der sam­ler alt i et hulspejl. Na­tio­ner lig­ger søvn­lø­se, og skul­le no­gen ha­ve glemt det, så kla­re­de Island sig langt over for­vent­ning ved se­ne­ste EM. In­gen hav­de set det, mindst af alt isla­en­din­ge­ne selv. Om den island­ske af­de­ling af ael­dresa­gen var re­pra­e­sen­te­ret? Na­ep­pe. Den sad hjem­me på sa­gaø­en for­an fjern­sy­net og jub­le­de med. Gid det sam­me gjor­de sig ga­el­den­de blandt ver­dens pryg­le­de fol­keslag – at de vandt po­ka­len, at de tri­um­fe­re­de, at de skød pa­pe­gøj­en og ka­ste­de glans over na­tio­nen. Og Mes­si? Han er magi­ker, tryl­le­kunst­ner, ge­ni­al, og vi er da li­geg­la­de med, om han kom­mer fra Ar­gen­ti­na og en spansk su­per­klub. Det er der så an­dre, der ik­ke er, men det af­gø­ren­de er hans kunst. Mes­si er benå­det med et gan­ske sa­er­ligt ta­lent, og det har TV ak­tier i. Man vil­le kun­ne skri­ve og forta­el­le om den­ne magi­ske fod­bold­spil­ler, men det er TV, der ud­byg­ger hans ge­ni­a­li­tet, så vi kan ny­de den i al­le de­tal­jer. Skul­le AEl­dresa­gen få bil­let­ter til Bar­ce­lo­nas kam­pe med Mes­si på ba­nen, så vil­le jeg selv skyn­de mig hjem til ho­tel­fjern­sy­net for at se magi­ske Mes­sis tryl­le­ri­er. I re­play, i lang­som gen­gi­vel­se, fra bå­de 12 og 16 ka­me­ravink­ler, med alt til fa­get hen­hø­ren­de af ka­e­len fod­bol­da­e­ste­tik. Vir­ke­lig­he­den? Ja­men, den kan jo slet ik­ke føl­ge med. Den gl­or dumt, mens Mes­si og konsor­ter bro­de­rer sig gen­nem mod­stan­de­rens for­svar. Man skal hjem til fjern­sy­net og den di­gi­ta­le vir­ke­lig­hed for at få det he­le med: den subli­me op­sum­me­ring. Det er så ri­ge­ligt tre mil­li­ar­der va­erd, og lad os så min­des den bri­ti­ske fod­bold­tra­e­ners le­gen­da­ri­ske sta­te­ment: »Man si­ger, at fod­bold er et spil på liv og død. Det pas­ser ik­ke. Det er me­get me­re.«

Kom­men­tar. Mes­si er så ri­ge­ligt tre mil­li­ar­der kro­ner va­erd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.