Den bet­te muham­med­kri­se

En for­si­de på Coops blad Samvirke ud­lø­ste pro­te­ster i den ve­stjy­ske by Klo­ster, hvor bla­det blev fjer­net fra hyl­der­ne i den lo­ka­le brugs og pla­ka­ten gemt va­ek.

Weekendavisen - - Samfund - Af MORTEN BEITER

Det er ik­ke hver dag, at Klo­ster er i va­el­ten. Den lil­le ve­stjy­ske by midt på Holmsland halvvejs mel­lem Ring­kø­bing og ba­de­by­en Søn­der­vig går nor­malt helt un­der ra­da­ren, når man el­lers ser bort fra fod­bold­gol­f­ba­nen og ly­se­stø­be­ri­et, og det er bå­de godt og skidt. For man vil jo nø­dig gø­re sig ud til bens, som i det Her­rens år 1717, da over fi­re hund­re­de glub­s­ke holmsland­ske fa­estebøn­der, kar­le og pi­ger og så­gar pra­e­stens egen karl, Chri­sten, på en højhel­lig søn­dag og midt un­der Den Sto­re Nor­di­ske Krig plyn­dre­de et stran­det norsk skib for smør, hu­der og kød, men og­så le­ven­de gri­se og høns, oven i kø­bet for øj­ne­ne af den over­le­ven­de be­sa­et­ning, som blev budt på bank, når de pro­teste­re­de. Sa­gen end­te i øv­rigt med for­lig, for­ha­ling og forg­lem­sel, for man kun­ne ik­ke midt un­der en krig sa­et­te så man­ge bøn­der på hjul og stej­le. Men på den an­den si­de bli­ver man og­så nødt til at va­e­re syn­lig, hvis man vil tra­ek­ke nye be­bo­e­re til den­ne si­den så fre­de­li­ge og vel­fun­ge­ren­de plet på Jor­den. Og for øje­blik­ket står de lidt over 600 ind­byg­ge­re i Klo­ster og om­egn og mang­ler en hånd­fuld bør­ne­fa­mi­li­er for, at sko­lens over­le­vel­se er sik­ret på lidt la­en­ge­re sigt. Her er det så det sto­re spørgs­mål, om den se­ne­ste af­fa­e­re, der har bragt Klo­ster i det na­tio­na­le sø­ge­lys – vel­sag­tens den før­ste si­den det skam­me­li­ge hi­sto­ri­ske mas­se-ran – vil va­ek­ke po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv op­ma­er­k­som­hed. Den lo­ka­le grundtvi­gi­an­ske pra­est, Hans Ole Krebs Lan­ge, er be­kym­ret for det sid­ste, og for af­fa­e­rens kon­se­kven­ser i det he­le ta­get. I et of­fent­ligt op­slag på Fa­ce­book skrev han i sid­ste uge: »Vi har én lil­le dag­lig­va­re­bu­tik til­ba­ge i Klo­ster: Brugs­en. Jeg sy­nes, det er me­get vig­tigt, at vi al­le bak­ker op om den. Og­så når der sker no­get, som vi ik­ke bry­der os om. Jeg bry­der mig ik­ke om de gan­ge, hvor en bisa­et­tel­se slut­ter med, at bå­ren skal kø­re for­bi en spi­sesed­del for­an Brugs­en, der hand­ler om drab, mord og men­ne­ske­lig ond­skab. Jeg bry­der mig hel­ler ik­ke om de gan­ge, hvor et bru­de­par skal gå for­bi en spi­sesed­del for­an Brugs­en, der pir­rer med hi­sto­ri­er om ut­ro­skab el­ler lig­nen­de. Den­gang Brugs­en be­gynd­te at hol­de åbent søn­dag for­mid­dag un­der gud­stje­ne­sten, var jeg hel­ler ik­ke be­gej­stret ... Men jeg kun­ne ik­ke drøm­me om at op­for­dre til en boy­kot af Brugs­en. Søn­dag­så­bent og spi­sesed­ler og til­bud­sa­vi­ser og me­get an­det er livs­nød­ven­digt for at over­le­ve i al­les kamp mod al­le. Jeg sy­nes, det er me­get vig­tigt, at vi bak­ker op om den ene lil­le dag­lig­va­re­bu­tik, som vi har til­ba­ge i Klo­ster. Der­for blev jeg og­så me­get ry­stet, da jeg i Dag­bla­det kun­ne la­e­se den­ne over­skrift: TRUET AF BOY­KOT: DAGLI’ BRUGS­EN HOLMSLAND FJERNER SAMVIRKE-BLAD.« Men det var nøj­ag­tig det, der ske­te. I ok­to­ber ud­kom Coops med­lems­blad Samvirke med en for­si­de, der fo­re­stil­le­de en per­son, som iført be­skyt­tel­ses­dragt og gas­ma­ske skal til at ind­ta­ge en tal­ler­ken­fuld sa­lat (hvor­dan det skul­le kun­ne la­de sig gø­re uden at ta­ge gas­ma­sken af, mel­der bil­le­det dog in­tet om). Un­der over­skrif­ten »Sprøj­te­gift er hver­dagskost« in­for­me­res la­e­ser­ne om føl­gen­de: »Sa­la­ten in­de­hol­der re­ster af sprøj­te­gift. Det sam­me gør an­dre grønsa­ger, frug­ter, brød og vin. Gif­ten er lov­lig på mar­ken, men i krop­pen mista­en­kes den for at gi­ve kra­eft og di­a­be­tes.« Cover-hi­sto­ri­en er del af et stør­re te­ma om pe­sti­ci­ders ind­vir­ken på sund­he­den og des­u­den led i en COOP-kampag­ne for me­re øko­lo­gi, blandt an­det med an­non­cer som: »I dag kan du bli­ve fri for sprøj­te­gift. Gør din ok­to­ber til øk­to­ber.«

Det er for grov

Her er det så, at land­mand og kon­ven­tio­nel ma­el­ke­pro­du­cent Kjeld Pe­der­sen kom­mer ind i bil­le­det. El­ler ret­te­re Kjeld Pe­der­sens »si ku­en«, som man må­ske vil­le si­ge. Alt­så Kjelds ko­ne, som har hand­let ved Kirsti­ne, som den lo­ka­le brugs­ud­de­ler har hed­det så la­en­ge, at Kjeld, der er 52, kan hu­ske hen­de fra, da han var fla­sked­reng. Kjelds ko­ne har få­et Samvirke med hjem, og hun si­ger, at »hun tøt li­ge­godt, det her var for grov«, at hun syn­tes det var for groft, som Kjeld forta­el­ler, da We­e­ken­da­vi­sen mø­der ham til en kop kaf­fe i køk­ke­net på går­den. »Det kun­ne jeg ik­ke for­stå, og så skul­le jeg li­ge se, hvad det var, og så rul­le­de det li­ge­som,« for­kla­rer Kjeld, der un­der­stre­ger, at »det er ik­ke så me­get ind­hol­det i ar­tik­len, vi er fru­stre­re­de over, men bil­le­det, som ha­en­ger os kon­ven­tio­nel­le land­ma­end ud ved at an­ty­de, at det er gift, vi ser­ve­rer på folks tal­ler­ke­ner, og at det kun er øko­lo­gi­ske fø­de­va­rer, der du­er. Det kan vi ik­ke ret stå til måls for, for vi tøvs, at vo­res pro­duk­ter er li­ge så go­de. Om der er sprøjte­mid­ler i el­ler ej, kan jeg jo ik­ke sva­re på, men det er i hvert fald un­der de gra­en­se­va­er­di­er, der er stil­let op for os. Coop skal ik­ke gå ind og frem­ha­e­ve de an­dre frem­for os. Det er un­fair.« Hvad der ske­te var, at Kjeld og et par an­dre land­ma­end gik ned i Brugs­en og sag­de til ud­de­ler Kirsti­ne Aarup, at de ik­ke vil­le hand­le i hen­des bu­tik, så la­en­ge hun hav­de bla­det lig­gen­de. Og ud­de­le­ren ret­te­de om­gå­en­de ind. Som hun for­kla­re­de til den lo­ka­le avis, Dag­bla­det Ring­kø­bingSkjern: »Jeg har haft be­søg af nog­le lo­ka­le land­ma­end, som har truet med at boy­kot­te min bu­tik, for­di den er en del af Coop. En har og­så rin­get med sam­me be­sked, og jeg har der­for hand­let ud fra det ... Hvis land­ma­en­de­ne ik­ke bak­ker op om vo­res bu­tik, så vil den ik­ke ek­si­ste­re me­get la­en­ge­re. Så jeg har og­så ta­enkt på frem­ti­den ved ik­ke at ha­ve bla­det i bu­tik­ken og ik­ke ha­engt pla­ka­ten op.« I de føl­gen­de da­ge fulg­te fle­re små brug­ser ef­ter. We­e­ken­da­vi­sen vil­le ger­ne ha­ve haft ud­de­le­ren til at ud­dy­be det na­er­me­re. Men hun øn­sker ik­ke la­en­ge­re at ud­ta­le sig om sa­gen, men hen­vi­ser til bøn­der­ne. For, som man må­ske kan fo­re­stil­le sig, ud­vik­le­de den sig med ly­nets hast. »De har li­ge va­e­ret her fra TV Midt-Vest. Og der er og­så en ra­dio­sta­tion, som rin­ger. Nu er det ble­vet for me­get. Jeg har og­så en bu­tik at pas­se,« er den ene­ste kom­men­tar, det lyk­kes at få ud af hen­de.

Ba­e­ren­de søj­ler

Men Kjeld Pe­der­sen vil ger­ne snak­ke. Og hans kol­le­ga, den no­get yn­gre kon­ven­tio­nel­le svi­ne­bon­de og plan­teav­ler Jes­per Aarup, som har 650 sø­er og pro­du­ce­rer 20.000 svin om året, la­der sig og­så over­ta­le. Ud­over at va­e­re bøn­der er Kjeld Pe­der­sen for­mand for hal­len, og Jes­per Aarup sid­der i sog­ne­for­e­nin­gen, og de ta­el­ler beg­ge – som pra­e­sten – blandt de ba­e­ren­de søj­ler i det lil­le samfund. »Jeg hav­de og­så godt set det og føl­te mig ramt på min fag­li­ge stolt­hed. Og så rin­ge­de As­ger,« forta­el­ler Jes­per Aarup. Na­er­me­re be­stemt en an­den holm­bo, svi­ne­av­ler­kol­le­ga­en As­ger Krogs­gaard, som er na­est­for­mand i Land­brug & Fø­de­va­rer. »Og han var sur over det pro­vo­ke­ren­de bil­led­sprog. Og så tog jeg op for at snak­ke med Kirsti­ne og sag­de, at jeg vil­le hol­de op med at hand­le dér,« si­ger Jes­per Aarup, som i for­vej­en hav­de et horn i si­den på Coop over alt det på­la­eg, der er la­vet på kon­ven­tio­nelt pro­du­ce­ret kød fra Po­len, uden at der skil­tes me­re med det end et lil­le »PL« bag på pak­ker­ne. »Og det sy­nes jeg er ae­r­ger­ligt, når de nu la­ver så­dan nog­le ar­tik­ler her, at de ik­ke gør det me­re syn­ligt for for­bru­ger­ne, hvor kø­det kom­mer fra, så de selv kan va­el­ge. Hvis jeg går hjem i dit kø­le­skab, vil jeg va­ed­de med, at to tred­je­de­le af dit på­la­eg er uden­land­sk, hvis du alt­så ik­ke kø­ber rent øko­lo­gisk. Jeg sy­nes ik­ke, at Coop gi­ver for­bru­ger­ne et frit valg,« si­ger Jes­per og rej­ser sig fra køk­ken­bor­det for at ransa­ge Kjelds kø­le­skab, hvor en stor del af på­la­eg­get til Kjelds over­ra­skel­se vi­ser sig at va­e­re la­vet på kød fra Po­len. Og­så land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen Ba­e­re­dyg­tigt Land­brug hav­de på et tid­ligt tids­punkt va­e­ret ude med op­for­dring til boy­kot af Coop, og på Fa­ce­book be­gynd­te de­bat­ten hur­tigt at hand­le om pres­se- og yt­rings­fri­hed. »Tro­e­de det var et frit land vi bor i, hvor yt­rings­fri­he­den sta­dig ga­el­der. Men det ser ik­ke ud til at va­e­re til­fa­el­det,« skrev Lo­ne Kja­er­gaard, og Bir­git Kamuk spurg­te di­rek­te: »Hvorfor udø­ver I cen­sur?« Et ver­balt slags­mål var uund­gå­e­ligt, og da Coop i De­ad­li­ne ved CSR-chef Tho­mas Ro­land over for As­ger Krogs­gaard åbent be­kla­ge­de bil­led­val­get og of­fi­ci­elt gav brugs­ud­de­ler­ne fri­hed til selv at be­stem­me, om de vil­le ha­ve Samvirke lig­gen­de frem­me el­ler ej, kun­ne af­fa­e­ren be­va­e­ge sig til nye ni­veau­er. »Øj hvor er det sløjt, at Coop la­eg­ger sig ned for giftbøn­der­ne og kal­der den fe­de og tan­ke­va­ek­ken­de for­si­de for en fejl,« lod en af kom­men­ta­rer­ne på Fa­ce­book blandt an­det.

No­get dob­belt­moral i det

I nog­les øj­ne kan det vir­ke som skrap kost, at man li­ge­frem går ind og tru­er en brugs­ud­de­ler på hen­des le­ve­brød, hvis hun ik­ke ta­ger et blad va­ek. Jes­per Aarup: »Jeg op­for­dre­de jo ik­ke til boy­kot. Jeg sag­de, at jeg vil ba­re ik­ke hand­le dér. Men jeg vil da hå­be, at al­le an­dre vil gø­re det.« – Men det er jo så­dan, det bli­ver ud­lagt. Og der er så­gar og­så dra­get sam­men­lig­nin­ger med muham­med­kri­sen. Kjeld Pe­der­sen: »Ja, det ved jeg godt.« – Hvad si­ger I til det? Jes­per Aarup: »Man kan da godt se, at der er no­get dob­belt­moral i det. Vi syn­tes jo den­gang, at de over­re­a­ge­re­de der­ne­de (vre­de mus­li­mers re­ak­tio­ner i Mel­le­mø­sten over muham­med­teg­nin­gen, red.), og det kan da og­så va­e­re, at vi selv over­re­a­ge­rer her, men du ved, når det bli­ver fø­lel­ses­la­det og hand­ler om det, man går op i og bra­en­der for, så er man jo nem­me­re at ta­en­de.« – Så du har få­et en stør­re for­stå­el­se for mus­li­mer­ne i muham­med­kri­sen ud af det her? Jes­per Aarup: »Ja­men i bund og grund. Vi re­a­ge­re­de da hårdt den dag.« Kjeld Pe­der­sen: »Alt­så hvis du bli­ver trå­dt nok på. Jeg tror og­så, det er, for­di vi så tit er i sø­ge­ly­set for alt mu­ligt. Og så når så­dan no­get her pop­per op, så tøvs man, at nu kan det fan­de­me va­e­re nok, nu skal der gø­res et el­ler an­det. Jeg tal­te bag­ef­ter med to øko­lo­ger, og de syn­tes og­så, at det var for groft den må­de, Coop ud­stil­le­de os på. Der skal va­e­re plads til bå­de øko­lo­ger og kon­ven­tio­nel­le.« – Der er og­så nog­le, der ta­ler om bon­de­dik­ta­tur. Hvad si­ger I til det? Jes­per Aarup: »Det har vi va­e­ret rig­tig dår­li­ge til at få gen­nem­ført, hvis det var det, vi vil­le. Jeg vil ba­re ger­ne ha­ve, at for­bru­ge­ren hand­ler på et op­lyst grund­lag.« – Hvad er je­res eget for­hold til pe­sti­ci­der? Jes­per Aarup: »Det er så gen­nem­prø­vet, det man bru­ger. Når man kom­mer med me­je­ta­er­ske­ren, så er der syn for sagn. Hvis sprøjten er rendt tom midt i et tra­ek, så er der ukr­udt, og hvis ik­ke du får svam­pe­be­hand­let, kan du ty­de­ligt se det.« Kjeld Pe­der­sen: »Vi bru­ger ik­ke an­det og me­re, end vi må. Og bøn­der­ne er så na­e­ri­ge, at de ik­ke sprøjter me­re, end de be­hø­ver. Vi står tid­ligt op om mor­ge­nen for, at vi kan gå helt i do­se­ring.« Jeg spør­ger, om de no­gen­sin­de har over­ve­jet selv at bli­ve øko­lo­ger, som så man­ge an­dre land­ma­end i dis­se år. Ale­ne i 2016 søg­te fle­re end tu­sind land­ma­end om støt­te til at om­la­eg­ge de­res pro­duk­tion. Der bli­ver stil­le ved køk­ken­bor­det. Så sva­rer Kjeld, at han sim­pelt hen ik­ke har jord nok om­kring sin ejen­dom til at kun­ne sa­et­te si­ne 220 kø­er på gra­es. Men el­lers hav­de han skam over­ve­jet det, og han hav­de nok og­så gjort det. Og da Jes­per over­tog går­den med svi­ne­av­len ef­ter sin far, var an­la­eg­get ik­ke så me­get af­skre­vet, at det kun­ne la­de sig gø­re øko­no­misk, og des­u­den er jor­den ef­ter hans me­ning for sum­pet til at ha­ve gri­se gå­en­de på. De vil­le alt­så mulig­vis ger­ne, hvis de hav­de kun­net. Men det me­ner de ik­ke, de kan. Des­u­den er de godt til­fred­se med den pro­duk­tion, de har kø­ren­de in­den for de ga­el­den­de reg­ler. Pesti­ci­der­ne kan de le­ve med, så la­en­ge for­bru­ger­ne og­så kan, og boy­kot­ten er af­bla­est. Så er det straks va­er­re med »pe­sten« i si­der­ne, Samvir­kes si­der. Og dog. »De ta­en­ker sig nok li­ge om en ek­stra gang, in­den de sa­et­ter no­get i,« si­ger Kjeld Pe­der­sen. Det er nok ik­ke helt løgn. I den­ne uge med­del­te Coop i hvert til­fa­el­de, at øko­lo­gi­kampag­nen er af­bla­est. Og det var vist den kri­se.

Kjeld Pe­der­sen: »Når så­dan no­get pop­per op, så tøvs man, at nu kan det fan­de­me va­e­re nok.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.