Det sto­re pol­ske rets­op­gør

Weekendavisen - - Udland - Af VIBE TERMANSEN

WARSZAWA – Ove­ralt langs Po­lens stør­re ve­je bli­ver den rej­sen­de for ti­den mødt med gi­gan­ti­ske bil­l­bo­ards med tek­ster, der hand­ler om bor­ge­re, som er ble­vet uret­fa­er­digt dømt: »AE­l­dre kvin­de­lig di­a­be­ti­ker be­tal­te ik­ke 69 groszy (cir­ka 1,20 kr., red.) for en vaf­fel, som hun spi­ste i bu­tik­ken. By­ret­ten idøm­te hen­de en bø­de. Hø­jeste­ret fast­holdt dom­men på trods af, at an­kla­ge­ren øn­ske­de at an­nul­le­re den på grund af kvin­dens al­der og syg­dom.« El­ler de hand­ler om bor­ge­re, der er ble­vet uret­fa­er­digt løsladt: »Dom­stol slap pa­edo­fil fri. Ef­ter at ha­ve for­ladt fa­engs­let be­gik man­den en ny lo­vover­tra­e­del­se mod et barn.« Nog­le af dem hand­ler om dom­mer­ne: »Så­dan er det: Dom­me­re ser sig som en ek­stra­or­di­na­er ka­ste. Så­dan bli­ver det: Dom­me­re på linje med al­le an­dre bor­ge­re – an­svar­li­ge for de­res lo­vover­tra­e­del­ser.« El­ler om he­le rets­sy­ste­met: »Så­dan er det: Hos dom­sto­le­ne ven­ter du på ret­fa­er­dig­hed i åre­vis. Så­dan bli­ver det: hur­ti­ge­re rets­sa­ger.« Fa­er­des man ik­ke på ve­je­ne, bli­ver bud­ska­ber­ne ser­ve­ret i tv-spots. Ser man ik­ke flow-tv, svøm­mer de so­ci­a­le me­di­er over med dem. Det er et mas­sivt an­greb på det pol­ske rets­sy­stem og der­med på den pol­ske stat og he­le den de­mo­kra­ti­ske sty­re­form, der hvi­ler på prin­cip­pet om mag­tens tre­de­ling. Men det er ik­ke sam­funds­omstyr­ten­de ven­stre­ra­di­ka­le el­ler re­li­gi­øse fun­da­men­ta­li­ster, der står bag kampag­nen, som har få­et nav­net Ret­fa­er­dig­hed. Det er Polska Fun­da­cja Na­ro­dowa, Den Pol­ske Na­tio­na­le Fond, et ny­op­ret­tet or­gan, op­ret­tet og fi­nan­si­e­ret af 17 sto­re stat­se­je­de virk­som­he­der. Og det er re­ge­rin­gen, be­stå­en­de af det na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve par­ti Lov og Ret­fa­er­dig­hed, der har bedt fon­dens be­sty­rel­se om at la­ve den højst us­a­ed­van­li­ge kampag­ne. Selv USAs pra­esi­dent Trump nø­jes med at twe­e­te sin foragt for rets­sy­ste­met. Til pres­se­mø­det ved kampag­nens start var sel­ve­ste pre­mi­er­mi­ni­ste­ren, Be­a­ta Szydło, da og­så mødt op for at tak­ke Den Pol­ske Na­tio­na­le Fond: »Den­ne kampag­ne er først og frem­mest de­sig­net til at gø­re os al­le be­vid­ste om, hvor fejl­be­ha­ef­tet Po­lens nu­va­e­ren­de rets­sy­stem er, og hvorfor vi skal aen­dre det.«

Op­gør med kom­mu­nis­men

Den Pol­ske Na­tio­na­le Fond hol­der til i hjer­tet af Warszawas fi­nans­di­strikt, i en høj glas og stål-byg­ning med vag­ter ved ind­gan­gen. Alek­s­an­der Wi­erzejski, fon­dens tals­mand, ik­la­edt jak­ke, ter­net skjor­te, je­ans og gum­misko, fø­rer mig ind i ele­va­to­ren og op til fon­dens end­nu ik­ke helt fa­er­di­gind­ret­te­de lo­ka­ler. »Det pol­ske rets­sy­stem er di­rek­te ar­vet fra kom­mu­nis­men,« for­kla­rer han. Ik­ke sel­ve dom­mer­ne, det er trods alt snart 30 år si­den, Jer­n­ta­ep­pet faldt, men struk­tu­rer­ne. Sa­ger­ne tra­ek­ker ud i åre­vis, og det er småt med ret­fa­er­dig­he­den. De ri­ge, de ind­fly­del­ses­ri­ge og de lo­ka­le eli­ter be­hand­les med fløjls­hand­sker af dom­sto­le­ne, me­ner han. »Det ved vi fra un­der­sø­gel­ser blandt folk, der har kla­get over rets­sy­ste­met.« »Ar­ven fra kom­mu­nis­men, bå­de i Sov­je­tu­ni­o­nen og i Po­len, er,« fort­sa­et­ter han, »et bu­reau­kra­tisk sy­stem med pa­tron-kli­ent-for­hold, og­så ude i de små lo­kal­sam­fund, hvor di­rek­tø­ren for den sto­re fa­brik el­ler an­dre i eli­ten ser sig som kon­ger i de­res eg­ne små sta­ter. Det er re­ge­rin­gens sto­re pro­jekt at gø­re op med den­ne til­stand; at re­for­me­re sta­ten og fø­re den va­ek fra kom­mu­nis­men.« I som­mer var tu­ren kom­met til rets­sy­ste­met, og re­ge­rin­gen fik med sit fler­tal i par­la­men­tet ved­ta­get tre love. Love­ne vil­le gi­ve ju­stits­mi­ni­ste­ren, og det vil si­ge re­ge­rin­gen, be­myn­di­gel­se til at fy­re og ud­na­ev­ne så­vel Hø­jeste­rets dom­me­re som rets­for­ma­end ved la­ve­re ret­sin­stan­ser samt med­lem­mer af Det Na­tio­na­le Rets­råd, der iføl­ge for­fat­nin­gen har til op­ga­ve at sik­re dom­mer­nes og dom­sto­le­nes uaf­ha­en­gig­hed. Et klart skred va­ek fra mag­tens tre­de­ling. Så eks­plo­de­re­de sa­gen. Po­lak­ker i ho­be­tal gik på ga­der­ne og de­mon­stre­re­de, og uden­land­ske me­di­er rap­por­te­re­de om det. EU-Kom­mis­sio­nen tru­e­de med at brin­ge re­ge­rin­gen for EU-Dom­sto­len, og der blev talt om mu­lig­he­den for at ind­le­de en så­kaldt ar­ti­kel syv-pro­ce­du­re, der kun­ne en­de med sank­tio­ner mod Po­len, blandt an­det fra­ta­gel­se af stem­me­ret­ten i EU. Det sid­ste vil­le kra­e­ve enstem­mig­hed i Rå­det, hvil­ket nok er ure­a­li­stisk, da Un­garns Vik­tor Or­bán har ud­trykt sin ufor­be­hold­ne støt­te til ud­vik­lin­gen i Po­len.

An­ti-polsk pro­pa­gan­da

Alek­s­an­der Wi­erzejski me­ner, at den eu­ro­pa­ei­ske of­fent­lig­hed er ble­vet mi­s­in­for­me­ret om for­hol­de­ne i Po­len. »Der var kun 18.000, der de­mon­stre­re­de i Po­len,« for­kla­rer han. »Højst 25.000. Men de uden­land­ske me­di­er sag­de, det var mil­li­o­ner. De­mon­stran­ter­ne på­stod, at re­ge­rin­gen vil­le ha­ve dom­me­re med en be­stemt po­li­tisk over­be­vis­ning. Det er ik­ke sandt, men den mi­s­in­for­ma­tion gik så vi­de­re til ud­lan­det og kom til­ba­ge man­gedoblet. Re­ge­rin­gen for­kla­re­de det ik­ke godt nok over for po­lak­ker­ne den­gang. Det gør vi nu.« Ek­semp­ler­ne fra kampag­nen er »sim­pli­fi­ce­re­de«, med­gi­ver han. Kri­ti­ske me­di­er, som det sto­re dag­blad Ga­ze­ta Wy­borcza, går vi­de­re; de har fak­tatjek­ket hi­sto­ri­er­ne og kal­der dem løg­ne og hal­ve sand­he­der. Ik­ke man­ge uaf­ha­en­gi­ge me­di­er er eni­ge i Den Pol­ske Na­tio­na­le Fonds tolk­ning af rets­re­form-kri­sen i juli. Selv pra­esi­dent An­drzej Du­da, der før han blev pra­esi­dent var med­lem af Lov og Ret­fa­er­dig­hed, men­te, at re­for­men gik for vidt, og ned­lag­de ve­to mod to af re­ge­rin­gens tre lov­for­slag. Det var Du­das før­ste op­rør mod Po­lens re­el­le le­der, par­ti­for­mand Ja­rosław Ka­czyński, og det før­te straks til spe­ku­la­tio­ner om et ae­g­te op­gør mel­lem de to og en fo­re­stå­en­de split­tel­se i Lov og Ret­fa­er­dig­hed. Der blev reg­net på, hvil­ke par­la­ments­med­lem­mer og hvil­ke kred­se i kir­ken der even­tu­elt vil­le støt­te Du­da. I for­ri­ge uge pra­e­sen­te­re­de pra­esi­dent Du­da så et al­ter­na­tivt lov­for­slag, som sva­ek­ker ju­stits­mi­ni­ste­rens magt i for­hold til re­ge­rin­gens eg­ne lov­for­slag fra juli, så det i ste­det er par­la­men­tet og pra­esi­den­ten i fa­el­les­skab, der skal ud­pe­ge dom­mer­ne – dog med pra­esi­den­tens ord som det af­gø­ren­de. De nye lov­for­slag vak­te ik­ke umid­del­bart ju­bel i par­la­men­tet, hver­ken hos Lov og Ret­fa­er­dig­hed el­ler op­po­si­tio­nen. Si­den har Du­da og par­ti­for­mand Ka­czyński, der beg­ge er juri­ster, mød­tes fle­re gan­ge, uden dog at va­e­re nå­et til enig­hed. Og op­gø­ret fort­sa­et­ter. Er pra­esi­den­ten med os? spurg­te Ka­czyński i sid­ste uge på for­si­den af det re­ge­rings­ven­li­ge ma­ga­sin Sie­ci. Un­der­for­stå­et: El­ler er han imod os?

Po­li­ti­stat for­u­de

Se­ne­re på da­gen mø­der jeg Adam Bod­nar, 40 år, Po­lens om­buds­mand si­den 2015, hvor han kom fra et job som vi­ce­pra­esi­dent for Hels­inki-ko­mi­te­en. Han vandt i 2006 par­la­men­tets pris for bed­ste af­hand­ling om for­fat­nings­ret. I for­kon­to­ret står Fru Justi­tia med bind for øj­ne­ne, sva­erd i den ene hånd og en va­egt i den an­den. In­de på kon­to­ret py­n­ter et par bør­ne­teg­nin­ger på va­eg­gen sam­men med et kort over Po­len. Han er ik­ke po­pu­la­er hos re­ge­rin­gen. Vi­ce-ju­stits­mi­ni­ste­ren har net­op kra­e­vet hans af­gang, hvil­ket sker ja­evn­ligt. Re­ge­rin­gen har skå­ret i Om­buds­mand­s­in­sti­tu­tio­nens bud­get, og der er en un­der­skrift­sind­sam­ling i gang imod ham. Han er ud­pe­get af den tid­li­ge­re re­ge­ring, li­ge før den gik af ef­ter valg­ne­der­la­get i 2015, og han kri­ti­se­rer of­te den nu­va­e­ren­de re­ge­rings politik of­fent­ligt. Er det da ik­ke me­nin­gen, at om­buds­man­den skal va­e­re apo­li­tisk og uaf­ha­en­gig? »Når Lov og Ret­fa­er­dig­hed de­mon­te­rer den stat, der er grund­lagt på for­fat­nin­gen, kan jeg ik­ke va­e­re apo­li­tisk. At va­e­re apo­li­tisk be­ty­der at tie stil­le, og hvis jeg gør det, va­re­ta­ger jeg ik­ke mit hverv som om­buds­mand. Re­ge­rin­gen er ved at etab­le­re en po­li­ti­stat, hvor de sam­ler al magt – po­li­ti, ef­ter­ret­nings­va­e­sen, rets­sy­stem – i dens ha­en­der. Det er jeg selv­føl­ge­lig imod. Jeg skal be­skyt­te men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, og uaf­ha­en­gi­ge dom­sto­le er helt af­gø­ren­de for, at det sker.« Han forta­el­ler om en kon­kret sag, hvor en me­d­ar­bej­der ved en højt respek­te­ret ngo klok­ken to om nat­ten i en ta­le brug­te et sta­er­kt ban­de­ord i en sa­et­ning, der hand­le­de om re­ge­rin­gen. Nu fø­res der sag mod ham. Og ja, der fin­des en polsk lov, der for­by­der, at man ban­der på of­fent­li­ge ste­der, men den bru­ges nor­malt ik­ke – »så skul­le man ar­re­ste­re halv­de­len af be­folk­nin­gen,« me­ner om­buds­man­den. Men er der da in­gen pro­ble­mer med rets­sy­ste­met, som det fun­ge­re­de un­der tid­li­ge­re li­be­ra­le el­ler so­ci­a­li­stisk-le­de­de re­ge­rin­ger, så­dan som Lov og Ret­fa­er­dig­hed ha­ev­der? »Selv­føl­ge­lig var der det. Der var mas­ser af ad­mi­ni­stra­ti­ve, struk­tu­rel­le og men­tale pro­ble­mer. Lov­giv­nin­gen er ble­vet me­re og me­re kom­pleks ef­ter 1989, og an­tal­let af sa­ger er gå­et op. Der er pro­ble­mer med pro­duk­ti­vi­te­ten i retsva­e­se­net. Men vi skal re­pa­re­re ski­bet, mens det sej­ler – ik­ke sa­en­ke det, som re­ge­rin­gen gør. De tre love fra i som­mer hand­ler ik­ke om at ef­fek­ti­vi­se­re rets­sy­ste­met, men om at po­li­ti­se­re det og ud­skif­te rets­pra­esi­den­ter i he­le Po­len.« Har re­ge­rin­gen ret i, at rets­sy­ste­met byg­ger på en arv fra kom­mu­nis­men? »Ja­rosław Ka­czyński var selv med til at la­ve det nye sy­stem i 1989. Men jo, der er en arv fra kom­mu­nis­men: mi­stil­lid til of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, en lav rets­be­vidst­hed, lav so­ci­al ka­pi­tal og et svagt ci­vil­sam­fund. Og den mi­stil­lid kom­mer ty­de­ligt frem, når man ta­ler om rets­sy­ste­met, for­di det er ab­strakt og der­for sva­e­re­re at for­stå.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.