Hi­sto­ri­e­for­falsk­ning

Weekendavisen - - Opinion - Af UFFE ELLEMANN-JENSEN

Ras­mus Ma­ri­a­ger ta­ger fejl. Fod­no­tepo­li­tik­ken op­stod ik­ke al­le­re­de, da So­ci­al­de­mo­kra­ti­et sad i re­ge­ring. We­e­ken­da­vi­sen (6.10.) om­ta­ler en dok­tor­dis­putats om So­ci­al­de­mo­kra­tiets politik un­der den kol­de krig, som blev for­sva­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for­ri­ge fre­dag af hi­sto­ri­ke­ren Ras­mus Ma­ri­a­ger. Ma­ri­a­gers dis­putats »fri­ken­der« an­gi­ve­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ti­et for nog­le al­vor­li­ge an­kla­ger, der har ha­engt over par­ti­et. En af an­kla­ger­ne har isa­er haft mig som af­sen­der, på­pe­ger We­e­ken­da­vi­sen. Det er an­kla­gen for at ha­ve skif­tet politik over for NATO, ef­ter at par­ti­et i sep­tem­ber 1982 måt­te af­gi­ve re­ge­rings­mag­ten til Firklø­ver­re­ge­rin­gen. Der­med star­te­de den så­kald­te »fod­no­te­pe­ri­o­de«, hvor Dan­mark tog af­stand fra den fa­el­les stra­te­gi i NATO, som so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne selv hav­de ac­cep­te­ret – til stor ska­de for Dan­marks an­se­el­se og tro­va­er­dig­hed som al­li­e­ret. Stri­dens em­ne var NATO’s »dob­belt­be­slut­ning« om op­stil­ling af nye ame­ri­kan­ske mis­si­ler i Eu­ro­pa, med­min­dre Sov­je­tu­ni­o­nen fjer­ne­de si­ne SS-20 mis­si­ler. Det var et kon­tro­ver­si­elt spørgs­mål for ven­stre­fløj­en, hvor bå­de ra­di­ka­le og SF var mod­stan­de­re af stra­te­gi­en, men den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring hav­de til­slut­tet sig stra­te­gi­en – trods be­ty­de­li­ge be­ta­en­ke­lig­he­der – og hav­de oven i kø­bet gi­vet til­sagn om at del­ta­ge i fi­nan­si­e­rin­gen af op­stil­lin­gen, hvis den skul­le bli­ve nød­ven­dig. Men i ef­ter­å­ret 1982, ef­ter at va­e­re kom­met i op­po­si­tion, vend­te par­ti­et 180 gra­der. De dan­ne­de sam­men med ra­di­ka­le og SF et »al­ter­na­tivt sik­ker­heds­po­li­tisk fler­tal«, som tog af­stand fra den fa­el­les stra­te­gi og blo­ke­re­de for dansk del­ta­gel­se i fi­nan­si­e­rin­gen. Det blev mar­ke­ret ved, at re­ge­rin­gen blev tvun­get til at sa­et­te fod­no­ter i NATO’s fa­el­les kom­mu­ni­ke­er, som ud­tryk­te det nye dan­ske sa­er­stand­punkt. We­e­ken­da­vi­sen ci­te­rer Ma­ri­a­ger for at ha­ev­de, at den før­ste fod­no­te blev sat end­nu mens An­ker Jør­gen­sen var re­ge­rings­chef. Der­for er det ik­ke rig­tigt, at so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne først skif­te­de kurs ef­ter re­ge­rings­skif­tet – ha­ev­der Ma­ri­a­ger. Men den fod­no­te, der hen­vi­ses til, blev sat ved et NATO-for­svars­mi­ni­s­ter­mø­de i marts 1982 af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­svars­mi­ni­ster Poul Sø­gaard. Her tog han ik­ke af­stand fra NATOs fa­el­les stra­te­gi. Han gjor­de ale­ne op­ma­er­k­som på, at den sag hør­te hjem­me i rå­det af uden­rigs­mi­ni­stre. Her blev sa­gen så be­hand­let på et mø­de i maj 1982, mens Dan­mark end­nu hav­de en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring. Og her blev der ik­ke sat no­gen dansk fod­no­te med for­be­hold over for NATOs fa­el­les hold­ning. Ved re­ge­rings­skif­tet i sep­tem­ber 1982 over­tog den nye re­ge­ring så­le­des en ra­ek­ke for­plig­tel­ser i for­hold til NATO. Dem løb so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fra, og skab­te fler­tal i Fol­ke­tin­get for at und­si­ge NATO-stra­te­gi­en og brem­se for dan­ske be­ta­lin­ger. Det var et skam­me­ligt for­søg på at bru­ge Dan­marks sik­ker­hed i et in­den­rigs­po­li­tisk spil. Det er ik­ke set ma­gen til hver­ken før el­ler si­den. Det er der­for re­gu­la­er hi­sto­ri­e­for­falsk­ning, når Ma­ri­a­ger på­står, at »fod­no­te­pe­ri­o­den« star­te­de før re­ge­rings­skif­tet i 1982, og at der der­for ik­ke er no­get at be­brej­de so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Det frem­går af We­e­ken­da­vi­sens ar­ti­kel, at der hav­de va­e­ret spin­kelt frem­mø­de af kri­ti­ske stem­mer, da han for­sva­re­de sin dis­putats fre­dag den 29. sep­tem­ber – men at en en­kelt, lek­tor i hi­sto­rie på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jan Pe­ter­sen, kald­te dis­putat­sen et »ure­flek­te­ret de­fen­sorat« af So­ci­al­de­mo­kra­tiets politik i 80’er­ne. Jeg kun­ne desva­er­re ik­ke va­e­re til ste­de, da jeg den we­e­kend delt­og i en sik­ker­heds­po­li­tisk kon­fe­ren­ce i Ri­ga. Hav­de jeg va­e­ret der, vil­le jeg ha­ve støt­tet kri­tik­ken. Det vil­le kla­e­de den ny­bag­te dok­tor at fjer­ne det­te styk­ke hi­sto­ri­e­for­falsk­ning fra sin dis­putats.

Uffe Ellemann-Jensen (V) er tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster (1982-93).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.