De­al/No De­al

Weekendavisen - - Opinion -

DER var en­gang et quiz-pro­gram, der hed De­al/No De­al. Del­ta­ger­ne skul­le ga­et­te, hvil­ken af 26 kuf­fer­ter der in­de­holdt den sto­re ge­vinst og kun­ne så gå hjem med alt li­ge fra fle­re mil­li­o­ner til nul og niks. Det er så­dan, for­hand­lin­ger­ne mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en om Bre­xit fo­re­går: alt el­ler in­tet: De­al el­ler No De­al. I den­ne uge kør­te den fem­te for­hand­lings­run­de i ring. I na­e­ste uge vil EU på et top­mø­de er­kla­e­re, at der ik­ke er »nød­ven­digt frem­skridt«, hvorfor de plan­lag­te for­hand­lin­ger om en han­del­s­af­ta­le må ud­sky­des. Der er sti­gen­de ri­si­ko for, at beg­ge par­ter må gå hjem med en tom kuf­fert: No De­al.

FIN­DES der ik­ke ek­sta­tisk lyk­ke­li­ge skils­mis­ser, er det dog en god idé, at tid­li­ge­re ae­g­te­fa­el­ler sam­ar­bej­der for det fa­el­les bed­ste. Ram­men for for­hand­lin­ger­ne er, at par­ter­ne først skal bli­ve eni­ge om tre sto­re spørgs­mål, før de over­ho­ve­det be­gyn­der at ta­le om den han­del­s­af­ta­le, der skal ga­el­de ef­ter skils­mis­sen i marts 2019: Hvor me­get skal bri­ter­ne be­ta­le? Hvad er EU­bor­ger­nes ret­tig­he­der i Stor­bri­tan­ni­en? Og hvor­dan skal lan­de­gra­en­sen mel­lem EU-med­lem­met Ir­land og Stor­bri­tan­ni­en va­e­re?

DA bri­ter­ne står sva­gest, er det va­erst for dem. Pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May sat­te sig op i tra­e­et med sit Hard Bre­xit-man­tra og er si­den krav­let ned igen. Hun har fo­re­slå­et en over­gangs­pe­ri­o­de på to år med ga­ran­ti­er om at be­ta­le EU-kon­tin­gent, men hun mod­si­ges af si­ne mi­ni­stre i en re­ge­ring, der er me­re split­tet end he­le det øv­ri­ge EU. In­gen i Uni­o­nen har tro­et på bri­ter­nes trus­sel om at for­la­de EU uden en af­ta­le, og imens er de ne­ga­ti­ve øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af Bre­xit vok­set. Bri­ter­ne har sej­let rundt, og der er utvivl­s­omt man­ge i re­sten af Uni­o­nen, der kun­ne ta­en­ke sig at se dem fal­de ud over kan­ten uden no­gen af­ta­le.

GO­DE in­ten­tio­ner er ble­vet pla­ce­ret i ta­ler – ik­ke i po­li­tik­ken. Med den fran­ske re­ge­ring og EUs for­hand­ler i spid­sen, hol­der Uni­o­nen fast i et åben­lyst kun­stigt prin­cip om »nød­ven­digt frem­skridt«, før na­e­ste skridt kan ta­ges. At in­si­ste­re på, at spørgs­må­let om den irsk-bri­ti­ske lan­de­gra­en­se skal lø­ses li­ge nu, hvor in­gen aner, hvor­dan det dog skal ske, er en us­køn magt­de­mon­stra­tion fra EUs si­de. Men når man ik­ke en af­ta­le om fri­han­del in­den marts 2019, vil det va­e­re et stort til­ba­ge­skridt – og­så for Uni­o­nens til­ba­ge­va­e­ren­de med­lem­slan­de.

SKILS­MIS­SER kra­e­ver kølig for­nuft – ik­ke mindst fra den for­lad­te part. Der er sik­kert en del i EU, der ik­ke kan se no­gen for­del i, at bri­ter­ne får en god af­ta­le med Uni­o­nen, ja, li­ge­frem har lyst til at straf­fe dem. Vil an­dre med­lem­slan­de da ik­ke og­så mel­de sig ud, hvis de kan få for­de­le­ne med fri­han­del og und­gå ulem­per­ne med fri be­va­e­ge­lig­hed og øko­no­mi­ske bi­drag? Dét er den helt for­ker­te må­de at gå til pro­ble­met på. At in­si­ste­re på, at med­lem­slan­de, der øn­sker at mel­de sig ud, bli­ver straf­fet, el­ler på at umu­lig­gø­re en om­fat­ten­de og gun­stig han­del­s­af­ta­le, er kun med til at styr­ke den ne­ga­ti­ve lo­gik, der har pra­e­get Uni­o­nen i de se­ne­re år: den mang­len­de ev­ne til at ska­be prak­ti­ske løs­nin­ger i vir­ke­lig­he­dens ver­den. I ren des­pe­ra­tion prø­ver bri­ter­ne nu at få de en­kel­te EUlan­de til at for­hand­le om det frem­ti­di­ge for­hold – uden om EU-Kom­mis­sio­nen. Det gør nog­le lan­de al­le­re­de, mens Dan­mark lig­ger i den hår­de en­de uden no­gen in­ter­es­se for for­hand­ling. Men na­er­mer man sig de­ad­li­ne uden en af­ta­le, en No De­al, er det net­op dét, der vil ske: EUs med­lem­slan­de, der na­tur­lig­vis fort­sat vil hand­le med bri­ter­ne, vil af ren ege­nin­ter­es­se be­gyn­de at for­hand­le af­ta­ler ale­ne. Så vil prin­cip­fast sta­e­dig­hed igen for­vand­le sig til hand­ling­s­lam­mel­se – og en sva­ek­ket Uni­on. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.