Ulrik Høy

Weekendavisen - - Opinion -

Erik Jo­han­sen Grøn­holt­vej 27 3480 Fre­dens­borg

La­e­se­re af Ulrik Høys ugent­li­ge kom­men­ta­rer la­des sja­el­dent i tvivl om man­dens umå­de­li­ge til­lid til egen døm­me­kraft. Er det mon­stro den fry­de­ful­de gen­ken­del­se af en så­dan sja­els­styr­ke hos en bro­der i ån­den, der får ham til så ufor­be­hol­dent at hyl­de Vik­tor Or­ban (nåh ja, og dem i Po­len) – som jo for re­sten og­så er kendt for at ar­bej­de hårdt og må­l­ret­tet for at af­skaf­fe de­mo­kra­ti og rets­stat i det land, han er ble­vet be­tro­et le­del­sen af? Hvad sy­nes du egent­lig om Er­do­gan, Høy? Er han ik­ke ba­re al­le­ti­ders? af at luf­te de­res narcis­sis­me og bru­ger ti­den på at åb­ne al­le ta­en­ke­li­ge vin­du­er og ha­el­de mil­li­ar­der­ne ud til svind­le­re og ban­dit­ter, så kom ik­ke her og sig, at vi ik­ke kan fi­nan­si­e­re et an­sta­en­digt ho­spi­talsva­e­sen. Når jeg og an­dre bor­ge­re i for­ar­gel­se og fru­stra­tion over den for­sam­ling på Chri­sti­ans­borg gi­ver ud­tryk for mis­hag over den må­de vo­res pen­ge for­val­tes på, så er lus­sin­ger­ne vel an­bragt. Og så hja­el­per det li­det at slyn­ge en hu­lens mas­se »fak­ta« og pro­cen­ter i ho­ve­d­et på pa­tien­ten, som er ble­vet for­kert me­di­ci­ne­ret på grund af, at sy­geple­jer­sken skal til­se ty­ve an­dre og helst i lø­bet af et par mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.