Sund­hed­s­ø­ko­no­mi 2

Weekendavisen - - Opinion -

Sø­ren Vester­hau­ge Pen­sio­ne­ret over­la­e­ge, dr.med.

I We­e­ken­da­vi­sens la­e­ser­brevs­ru­brik d. 6.10. kom­mer Jep­pe Hedegaard Mun­ck fra Dan­ske Re­gio­ner med en lang re­de­gø­rel­se, der slut­ter med en op­for­dring til »per­so­na­le i den of­fent­li­ge sek­tor« og »bor­ge­re i al al­min­de­lig­hed« om at »hol­de lidt igen med lus­sin­ger­ne« til sund­heds­va­es­net. Den­ne mund­kurv ga­el­der na­ep­pe un­der­teg­ne­de, der er pen­sio­ne­ret over­la­e­ge, selv om jeg sta­dig er skat­te­be­ta­len­de bor­ger. Ind­la­eg­get hand­ler bl.a. om ae­l­dre­byr­den, som med en ka­ra­mel­li­se­ret eu­fe­mis­me be­teg­nes som »det de­mo­gra­fi­ske be­hov«/»den de­mo­gra­fi­ske ud­for­dring«, som først lø­ses, »når ri­gor mor­tis ind­tra­ef­fer«. Det har la­en­ge va­e­ret al­min­de­ligt kendt, at be­gra­vel­ses­hja­elp er en langt min­dre byr­de for det of­fent­li­ge sy­stem end be­hand­ling af selv de mest ba­na­le syg­dom­me. Hvad der ik­ke er al­min­de­ligt be­kendt, er stør­rel­sen af den øko­no­mi­ske be­last­ning, den lang­somt vok­sen­de le­ve­al­der be­ty­der. Be­folk­nin­gen le­ver la­en­ge­re, for­di dens sund­heds­til­stand ge­ne­relt er bed­ret og ik­ke kun for­di man er ble­vet bed­re til at be­hand­le syg­dom­me. Til­ba­ge­tra­ek­nings­al­de­ren sti­ger ja­evnt, hvil­ket gav­ner lan­dets øko­no­mi. Gen­nem­snits­pen­sio­ni­sten har fle­re pen­ge at dis­po­ne­re over end tid­li­ge­re og be­ta­ler der­med og­så et stør­re bi­drag til det of­fent­li­ge. På den an­den si­de, er sund­heds­va­es­nets øko­no­mi i hø­je­re grad ble­vet be­la­stet af ad­mi­ni­stra­ti­ve ud­gif­ter – ik­ke blot løn­nin­ger til ad­mi­ni­stra­tivt per­so­na­le, men og­så pga. sti­gen­de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der hos det sund­heds­fag­li­ge per­so­na­le i form af stør­re tids­for­brug med do­ku­men­ta­tion. Sund­heds­plat­for­men er et godt ek­sem­pel på det­te. Der er in­gen of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge op­lys­nin­ger om, hvor sto­re de sam­le­de ud­gif­ter til ad­mi­ni­stra­tion er, og hvor­dan de har ud­vik­let sig over tid. Hvis der er no­gen, der på­ta­ger sig op­ga­ven at ud­reg­ne det­te, så husk ven­ligst at med­reg­ne det sund­heds­fag­li­ge per­so­na­les tids­for­brug på ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver. På mig vir­ker det, som om det me­re er etik­ken, der li­der, end det er øko­no­mi­en. Ho­spi­talsad­mi­ni­stra­to­rer­ne i Dan­ske Re­gio­ner tra­en­ger vir­ke­lig til et »par fla­de« for ik­ke at forta­el­le be­folk­nin­gen he­le sand­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.