Sund­hed­s­ø­ko­no­mi 1

Weekendavisen - - Opinion -

Er­ling Horst Pe­ter­sen Kogt­ved­høj 78, 5700 Svend­borg

»Det re­el­le pro­blem er dog, at man over tid ik­ke bå­de har råd til at fi­nan­si­e­re det de­mo­gra­fi­ske be­hov og føl­ge med den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling og øge ser­vi­ce­ni­veau­et i takt med for­vent­nin­ger­ne fra bor­ger­ne.« Så­dan ly­der det cen­tra­le bud­skab i Jep­pe Hedegaard Mun­ck’s de­bat­brev 6. ok­to­ber i We­e­ken­da­vi­sen. Han kal­der sig team­le­der i Dan­ske Re­gio­ner. Og så slut­ter han sit ind­la­eg med at skri­ve, at »der­med og­så sagt, at man som per­so­na­le i den of­fent­li­ge sek­tor og som bor­ger i al al­min­de­lig­hed må­ske skal hol­de lidt igen med lus­sin­ger­ne.« Min go­de mand, når man ser, at vo­res pen­ge bru­ges til at til­freds­stil­le ab­sur­de do­ku­men­ta­tions­krav (den fan­dens new pu­blic mis­ma­na­ge­ment), hvor­dan ple­je­per­so­na­le ud­skif­tes til »for­del« for aka­de­mi­ke­re, hvor­dan fol­kets ud­valg­te i det grovest mu­li­ge om­fang und­la­der at bru­ge in­der­si­den af ho­ve­d­et, hvor­dan de er me­re op­ta­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.