In­ter­net­tet

Weekendavisen - - Opinion -

Thor­kil Naur Ka­ren Bra­hes Vej 7, 2. t.v. 5000 Oden­se C

Chri­sti­an Al­nor skri­ver i We­e­ken­da­vi­sen den 29. sep­tem­ber 2017, at »Der kan ik­ke sluk­kes for ad­gan­gen til in­ter­net­tet un­der ek­sa­men, uden at ... [vi­de­re di­stri­bu­tion af be­sva­rel­ser] igen skal fo­re­gå med ud­prin­te­de be­sva­rel­ser sendt i tyk­ke ku­ver­ter med an­be­fa­let post via Post Nord.« Det er ik­ke rig­tigt: Ne­t­ad­gang er ik­ke det sam­me som ad­gang til det sa­er­li­ge net, som vi kal­der in­ter­net­tet, selv­om man­ge lig­ger un­der for den­ne mis­for­stå­el­se og den jo og­så fin­der ud­strakt støt­te blandt ud­by­de­re af IT-ser­vi­ces af man­ge slags. En skit­se til et al­ter­na­tivt ar­ran­ge­ment kun­ne va­e­re, at be­sva­rel­ser i før­ste om­gang blev lag­ret på lo­kalt ud­styr, uden in­ter­net ad­gang, og først se­ne­re blev sendt vi­de­re, via in­ter­net­tet, hvis det var den øn­ske­de ka­nal. Di­gi­tal dan­nel­se er for­ment­lig vig­tig, men det er og­så vig­tigt at be­sid­de kom­pe­ten­cer i at pro­du­ce­re og for­tol­ke trykt ma­te­ri­a­le. Med den en­si­di­ge fo­ku­se­ring på det di­gi­ta­le, som Chri­sti­an Al­nor gi­ver ud­tryk for, en­der det med at bli­ve en sel­vop­fyl­den­de pro­fe­ti, at det di­gi­ta­le vil vi­se sig at va­e­re det mest ud­bred­te: In­gen vil på sigt jo la­en­ge­re kun­ne ud­nyt­te tryk­te me­di­er, for de la­e­rer det ik­ke i sko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.