Sort­hed

Weekendavisen - - Kultur -

I2015 blev den 40-åri­ge ame­ri­kan­ske jour­na­list Ta-Ne­hi­si Co­a­tes et af årets mest om­dis­ku­te­re­de nav­ne, da han ud­send­te den selv­bi­o­gra­fi­ske bog Betwe­en the Wor­ld and Me. Et dystert, ufor­son­ligt op­gør med den ra­cis­me, som sor­te ame­ri­ka­ne­re le­ver med. Den­gang an­meld­te Tho­mas Chat­ter­ton Wil­li­ams bo­gen to gan­ge. Først i Was­hin­g­ton Post, si­den i Lon­don Re­view of Books. Han hav­de me­get pa­ent at si­ge, men kri­ti­se­re­de Co­a­tes for at fra­ta­ge folk an­svar og hand­le­kraft, ef­ter­som al­ting var for­ud­be­stemt i en ra­ci­stisk struk­tur: »Hvis he­le ga­lak­sen al­li­ge­vel er lagt fast på for­hånd, be­hø­ver folk jo ik­ke at gø­re an­det end at la­e­se Co­a­tes’ blog og nik­ke,« fastslog Wil­li­ams i LRB. Nu har Co­a­tes ud­sendt es­say­sam­lin­gen We We­re Eight Years in Power, hvor han be­skri­ver Oba­ma-årene som nyt­te­løst spil for gal­le­ri­et. Igen an­mel­der den li­ge­le­des sor­te Tho­mas Chat­ter­ton Wil­li­ams bo­gen, den­ne gang i New York Ti­mes. An­mel­del­sen har ud­løst et gi­gan­tisk brus på de ame­ri­kan­ske de­bat­fora. For Wil­li­ams kri­ti­se­rer nu ik­ke kun Co­a­tes for de­fai­tis­me og ky­nis­me – men og­så for ra­cis­me. »Det mest cho­ke­ren­de aspekt ved Co­a­tes’ ord­brug er, i hvor høj grad den spej­ler de ra­ce­tan­ker – ik­ke mindst om hvid­he­dens sa­er­li­ge stil­ling – som ra­ci­sti­ske, hvi­de ta­en­ke­re hyl­der,« skri­ver Tho­mas Chat­ter­ton Wil­li­ams i New York Ti­mes. »For Co­a­tes er hvid­hed en ta­lis­man, en amu­let med magi­ske kra­ef­ter, der kan for­kla­re al uret­fa­er­dig­hed.« Wil­li­ams un­der­stre­ger, at Co­a­tes moralsk ik­ke kan si­destil­les med den ek­stre­me, hvi­de høj­re­fløj, men fort­sa­et­ter: »Beg­ge si­der har travlt med at re­du­ce­re folk til ab­strak­te far­ve­ka­te­go­ri­er, alt imens de bå­de na­e­res af og le­gi­ti­me­rer mod­par­ten. (...) Beg­ge si­der mysti­fi­ce­rer ra­cei­den­ti­tet som no­get fast­låst, de­ter­mi­ne­ren­de og na­e­sten over­na­tur­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.