Film­mod­stand

Weekendavisen - - Kultur -

For en må­ned si­den modt­og den is­ra­el­ske in­struk­tør Sh­mu­lik Ma­oz en Sølvlø­ve for sin film Foxtrot på festi­va­len i Ve­ne­dig. Sam­ti­dig ud­send­te Is­ra­els kul­tur­mi­ni­ster, Mi­ri Re­gev, en pres­se­med­del­el­se, hvor hun kald­te Foxtrot »en ska­end­sel«, som »sva­er­ter den is­ra­el­ske ha­er til«. Re­gev hav­de gan­ske vist ik­ke set fil­men, men hen­vi­ste til »den ska­en­di­ge slut­sce­ne«. I sce­nen for­sø­ger is­ra­el­ske sol­da­ter at da­ek­ke over en ak­tion, hvor ci­vi­le har mi­stet li­vet. Si­den hun til­t­rå­d­te i 2015, har Re­gev (foto) truet med at ta­ge støt­ten fra kunst­ne­re, der »går vo­re fjen­ders ae­rin­de«. Re­gev er sa­er­ligt sen­si­tiv, når det ga­el­der skil­drin­ger af Is­ra­els va­eb­ne­de styr­ker: Hun var 2005-2007 tals­per­son for Is­ra­els for­svar. Men in­struk­tør Ma­oz har og­så si­ne er­fa­rin­ger. Han delt­og i et pan­ser­vognskom­pag­ni i Li­ba­non-kri­gen i 1982, og se­ne­re blev han hårdt sår­et un­der tje­ne­ste i Ga­za. Ma­oz har und­ve­get at be­sva­re Re­gevs ud­fald, men i sid­ste uge sam­men­lig­ne­de han i et in­ter­view med dag­bla­det Haa­retz sin film med ame­ri­kan­ske skil­drin­ger af Viet­nam­kri­gen: »Selv ame­ri­kan­ske pa­tri­o­ter me­ner ik­ke, at Oli­ver Sto­ne el­ler Mi­cha­el Ci­mi­no var for­ra­e­de­re, selv om de vi­ste gravi­de kvin­der bli­ve skudt og spa­ed­børn bli­ve ka­stet mod va­eg­gen. De for­står, at det er film, at det er et kunstva­erk, som ik­ke di­rek­te af­spej­ler vir­ke­lig­he­den, men gi­ver den ud­tryk.« Ef­ter Ve­ne­dig har Foxtrot og­så mod­ta­get pri­ser på sto­re festi­va­ler i Col­ora­do og Tor­on­to, li­ge­som den er ud­valgt som Is­ra­els Oscar-kan­di­dat. En­kel­te rø­ster har in­si­nu­e­ret, at det må­ske var kul­tur­mi­ni­ster Re­gevs ud­fald, der puf­fe­de Foxtrot over stre­ger­ne. Hvil­ket ir­ri­te­rer Ma­oz gru­somt: »Det går mig vir­ke­lig på. Fil­men har slet ik­ke brug for den slags bil­lig pr.«

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.