Fa­mi­li­ens ae­re

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GRE­EN JENSEN

Tra­di­tion. En smuk bel­gisk film om et au­ten­tisk ae­res­drab byg­ger in­gen bro mel­lem stej­le kul­tu­rer. Men tror på de un­ge, som vil si­ge fra.

Bryl­lup­pet (No­ces). In­str. og ma­nus: Step­han Stre­ker. Foto: Grimm Van­de­kerck­ho­ve. 98 min. Bel­gi­en-Paki­stan-Luxem­bourg-Frank­rig 2016. 10 bi­o­gra­fer.

Det er vo­res tur, Ta­riq. Vo­res tur, vo­res liv. Det er nu.« 18-åri­ge Za­hira for­sø­ger at rå­be sin ka­e­re­ste op. Hun ven­ter de­res barn og vil det he­le. Men Za­riq si­ger ik­ke me­get. Han vil ik­ke va­e­re far end­nu, og han sy­nes, at hun skal gen­nem­fø­re abor­ten, som de har talt om. Za­hiras fa­mi­lie me­ner det sam­me, men ik­ke for­di hun er ung. Tva­er­ti­mod er det på hø­je tid, at hun va­el­ger en af de tre ma­end, som fora­el­dre­ne har fun­det. Za­hira er ved at skri­ge. Hun vil ik­ke dra­e­be sit barn. Og hun øn­sker, nej, hun kra­e­ver ret­ten til at va­el­ge frit. Fa­mi­li­en Ka­zim bor i Bel­gi­en, men stam­mer fra Paki­stan. Ef­ter 30 år føl­ger fora­el­dre­ne sta­dig det gam­le lands skik­ke, her­un­der tra­di­tio­nen for ar­ran­ge­re­de ae­g­te­ska­ber. Der er to yn­gre sø­stre og en sto­re­bror, som for­står Za­hira et styk­ke af vej­en. En ae­l­dre sø­ster er al­le­re­de gif­tet va­ek og bor i Barcelona. Det er en ta­et og ka­er­lig fa­mi­lie, som har slå­et dy­be rød­der i Bel­gi­en. Za­hira og sko­le­ve­nin­den Au­r­o­re har al­tid fulg­tes ad. De­res fa­ed­re be­trag­ter hin­an­den som ven­ner. Men da Za­hira na­eg­ter og vil no­get an­det, bli­ver et mas­sivt ma­ski­ne­ri af over­ta­lel­se sat i gang. Fa­mi­li­en tryg­ler, tru­er, lok­ker og ly­ver. Af­pres­ning ca­mou­f­le­res som om­sorg, al­le for­mer for tvang er i spil. Za­hira bø­jer sig ef­ter­hån­den, men hol­der he­le ti­den en flugt­vej fri. I sit in­der­ste er hun al­drig i tvivl. Alt er me­get smukt fo­to­gra­fe­ret. Som fa­mi­li­en ser det, var det en fuld­kom­men ver­den, hvis Za­hira vil­le mak­ke ret. Det vil hun ik­ke, og det får ha­es­li­ge kon­se­kven­ser. Li­na El Ara­bi er lidt af en åben­ba­ring som Za­hira: ro­lig, ren og ve­lover­ve­jet. Blandt bel­gi­er­ne be­ma­er­kes Oli­vi­er Gour­met, der spil­ler ve­nin­den Au­r­o­res far. Kun de to prø­ver at stand­se pro­ces­sen. Bryl­lup­pet er me­re nu­an­ce­ret, end den ly­der. Step­han Stre­ker bru­ger me­gen tid på at skil­dre den var­me hver­dag i fa­mi­li­en. Hvis an­dre vil døm­me den fortviv­le­de far, ta­ger dat­te­ren ham i for­svar. Fil­mens sto­re kva­li­tet er af­gjort, at den fo­ku­se­rer på smer­ten hos pi­gen i mid­ten. Al­li­ge­vel er der en mis­lyd i fil­men. An­gi­ve­ligt kom­mer den is­lam i mø­de, men da ae­res­be­gre­ber­ne kø­res i stil­ling, bli­ver bå­de fora­el­dre og sø­sken­de ste­reo­ty­per. Al­le for­dom­me bli­ver be­kra­ef­tet. Pu­bli­kum ef­ter­la­des i vre­de og fuld­kom­men af­vis­ning. Ubø­je­lig­he­den står mejs­let. Der fin­des i vo­res kultur in­gen til­gi­vel­se for det, som bli­ver gjort til slut, men Stre­ker spil­ler et bil­ligt kort ved at la­de det ske. Man bli­ver ik­ke klo­ge­re på de frem­me­de va­er­di­er. Ba­re se, hvad der sker, hvis man prø­ver at for­stå dem. Bryl­lup­pet bli­ver på den må­de en film, som for­e­ner al­le slags had til de an­dre, der ik­ke le­ver og ta­en­ker som vi. Men Bryl­lup­pet er og­så en far­ve­sta­erk film om en kvin­de, der slår sig i tøj­ret og vil va­e­re fri. Og en til­lid­ser­kla­e­ring til ung­dom­men på beg­ge si­der af kløf­ten. Der er in­gen af­stand el­ler for­skel over­ho­ve­det, når Za­hira og Au­r­o­re sid­der un­der stjer­ner­ne med de­res ka­e­re­ster. Det spil­ler in­gen rol­le, hvor de er født og af hvem.

Bryl­lup­pet. FOTO: 41SHADOWS DI­STRI­BU­TION

Li­na El Ara­bi er en lil­le åben­ba­ring i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.