Tak for kaf­fe

Weekendavisen - - Kultur - Af MARIANNE HEIN

DET duf­te­de vi­dun­der­ligt, men sma­gen ... He­le mit liv har jeg ka­em­pet for at bli­ve »nor­mal«, alt­så la­e­re at drik­ke kaf­fe. Jeg holdt me­get af duf­ten som barn, kun­ne sag­tens la­ve kaf­fe til mi­ne fora­el­dre, hvis de hav­de va­e­ret sø­de og fortjen­te kaf­fe på sen­gen, og det var den­gang, man trag­te­de kaf­fen gen­nem en me­re el­ler min­dre stiv kaf­fepo­se i en ma­dam blå. Ja, det er så la­en­ge si­den, at der og­så skul­le Ri­chs el­ler Dan­marks i for at spa­re på ra­tio­ne­rings­ma­er­ker­ne om­kring 1950er­ne. »Det er Ri­chs, der drik’s, men det er Dan­mark’s, der du­er«. Da­ti­dens børn op­nå­e­de en vis af­ha­en­gig­hed i for­bin­del­se med kaf­fe­er­stat­nin­ger­ne. Pro­du­cen­ter­ne fora­e­re­de dem al­bum til at sa­et­te pak­ker­nes kli­s­ter­ma­er­ker fra po­pu­la­e­re even­tyr­teg­ne­se­ri­er ind i. Så blev jeg lidt ae­l­dre, og mi­ne fora­el­dre fik et mon­strum af et gla­skol­be­sy­stem til at la­ve kaf­fe i. Det duf­te­de sta­dig godt og så ind­by­den­de ud, og jeg lag­de ud med at drik­ke lidt kaf­fe ef­ter en bed­re mid­dag, og da min far be­gynd­te at ser­ve­re cog­nac til dis­se se­an­cer, gik det end­nu bed­re. Ef­ter før­ste rej­se til Ita­li­en blev det uta­en­ke­ligt at slut­te et må­l­tid uden en espres­so, ger­ne med en grap­pa til. Før­ste for­søg re­sul­te­re­de selv­føl­ge­lig i et »adr­rr«, men øvel­se gør me­ster. Jeg for­søg­te og­så den dan­ske ver­sion, den lil­le sor­te, men jeg la­er­te al­drig kun­sten at pla­ce­re tiø­ren – De ved, man la­eg­ger en tiø­re i bun­den af kop­pen og ha­el­der kaf­fe i, til man ik­ke kan se den. Så ha­el­der man bra­en­de­vin i, til man kan se den igen – så lidt kaf­fe til den for­svin­der og så vi­de­re. En mun­ter leg, hvis man hu­sker at drik­ke af flu­i­dum’et, men jeg brød mig ik­ke om sma­gen. Re­sul­ta­tet er ble­vet, at jeg er helt på fin­ner­nes si­de. De har tre slags kaf­fe: kaf­fe nor­mal, kaf­fe brutal og kaf­fe de luxe. Den før­ste sort er kaf­fe og cog­nac, den an­den kaf­fe uden cog­nac og den tred­je cog­nac uden kaf­fe, og det er nok der, jeg i ny og nae har hol­de­plads. Ita­li­en er sta­dig det land, jeg drik­ker mest kaf­fe i, og med årene er jeg ble­vet så blød­sø­den, at caf­fe lat­ten har ind­ta­get før­ste­plad­sen. De fle­ste men­ne­sker be­gyn­der da­gen med en kop kaf­fe og ban­ker rust med var­me­kaf­fe på ar­bejds­plad­sen da­gen lang. Må jeg be­de om min te. Men espres­so­en med grap­pa er sta­dig på ef­ter en bed­re mid­dag, og jeg kan la­de mig ri­ve med af de man­ge for­skel­li­ge grap­pa-sor­ter. I åre­vis sla­eb­te min mand og jeg fla­sker med hjem, ind­til det gik op for os, at vi ik­ke hav­de den sam­me gla­e­de ved at ind­ta­ge de små gen­stan­de, som vi hav­de i de ita­li­en­ske fløjls­blø­de na­et­ter un­der stjer­ne­him­lens ska­er. Hvad skal man dog så bru­ge al den grap­pa til i det kol­de nord? Som al mu­lig an­den spi­ri­tus er og­så grap­pa­en god i bå­de for­ret­ter, kød- og sup­pe­gry­der og til des­ser­ter. Frem med fla­sker­ne og lav for ek­sem­pel en lil­le ap­pe­titva­ek­ker til et glas bob­ler, en tar­ti­ne med grap­pa og pa­e­re. 200 gram ma­scar­po­ne rø­res sam­men med 2 dl fro­ma­ge fra­is og 1 spsk grap­pa. Skra­el en pa­e­re, kvart den og ska­er dem i hal­ve styk­ker. Dryp med ci­trons­aft. Ska­er to ski­ver fon­ti­na (ita­li­ensk halvblød ko­ma­elksost med nød­des­mag) ud, hver ski­ve i fi­re kvar­te. Fi­re ski­ver hvidt brød af­skor­pes og ska­e­res i fir­kan­ter, som smø­res med ma­scar­po­ne­blan­din­gen. La­eg et styk­ke pa­e­re og en tre­kant fon­ti­na oven på hvert styk­ke. Det gjor­de ik­ke det sto­re ind­hug i fla­sken, så prøv igen. Løgsup­pe er pas­sen­de i det­te vin­domsu­ste og vå­de ef­ter­år. Pil og ska­er 350 gram løg i tyn­de ski­ver og smelt en god klat smør i en gry­de. Kom lø­ge­ne i sam­men med en kvist ti­mi­an og steg dem kla­re. Ha­eld 2 glas mous­se­ren­de ita­li­ensk vin, spu­man­te, i og drys med salt og pe­ber, og når det ko­ger, sup­ple­res med en halv li­ter vand samt 1 glas grap­pa. Lad gry­den sim­re stil­le og ro­ligt en halv ti­mes tid, til lø­ge­ne er helt blø­de. Pil ti­mi­a­nen op og kom 200 gram re­ven em­men­taler i og rør rundt. Kom evt. lidt me­re vin i sup­pen, som skal va­e­re tyk, men ik­ke alt for tyk. Pisk 3 ae­g­ge­blom­mer med end­nu 1 glas grap­pa og rør blan­din­gen i sup­pen og smag til med salt og pe­ber. 4 ski­ver ri­stet fransk­brød kvar­tes og la­eg­ges i fi­re dy­be tal­ler­ke­ner, og sup­pen ha­el­des over og ser­ve­res ry­gen­de varm. Grap­pa­en kan og­så bru­ges til en lil­le skal­dyrs­for­ret. Rens 16 ti­ger­re­jer og steg dem kvikt i smør, kom 2 fint­hak­ke­de ska­lot­te­løg ved sam­men med 2 hak­ke­de fed hvid­løg og 2 sto­re spsk di­jon­sen­nep og en kvart li­ter pi­ske­flø­de. Vend det godt sam­men og kom 3 spsk grap­pa i, frisk­hak­ket per­sil­le og saf­ten af en halv ci­tron. Skal ret­ten va­e­re me­re fyl­dig, så sup­pler med små bla­eks­p­rut­ter el­ler kam­mus­lin­ger i tyn­de ski­ver. Lidt chi­li kan sma­gen og­så ta­ge. Spis bagu­et­te til. Jagt­hor­net har gjal­det for sa­e­so­nen, og grap­pa kan gø­re me­get godt for en vildtsau­ce, bå­de den klas­si­ske vildt­fond med blå­skim­me­lost og ribs­gelé, el­ler sam­men med fri­ske sko­v­ba­er og flø­de og må­ske svam­pe. Men ska­enk med na­en­som hånd og smag flit­tigt til. Sau­cen må ik­ke va­e­re »sprit­tet«. Og så en af mi­ne ynd­lings­des­ser­ter, pan­de­ka­ger med blå­ba­er­sirup med grap­pa. Til fi­re per­so­ner skal bru­ges et halvt kg blå­ba­er, et halvt kg suk­ker, 5 spsk vand og 5 spsk grap­pa. Varm blå­ba­er og vand for­sig­tigt op og lad det sim­re i ca. 10 mi­nut­ter. Kom suk­ker i og lad det ko­ge un­der om­rø­ring, til suk­ke­ret er op­løst. Lad det sim­re end­nu et kvar­ter un­der om­rø­ring. Tag gry­den fra var­men og lad det kø­le lidt af. Kom grap­pa i og lad det kø­le helt af, in­den det ser­ve­res til ynd­lings­pan­de­ka­ger­ne.

Det lig­ger i na­tio­ners na­tur, at de vil ud af de im­pe­ri­er, de er en del af. Som her i Ca­ta­lo­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.