Det sto­re co­me­ba­ck

Ana­ly­se. Ef­ter sej­ren i Mon­te­ne­gro og det uaf­gjor­te re­sul­tat hjem­me mod Ru­ma­e­ni­en er Åge Ha­rei­des un­ge fod­bold­lands­hold klar til de af­gø­ren­de play­off-kam­pe om en VM-bil­let.

Weekendavisen - - Kultur - Af ASKER HEDEGAARD BOYE

For 12 må­ne­der si­den var den dan­ske VM-drøm bor­te og be­gra­vet ef­ter to flove ne­der­lag på fi­re da­ge. Det var den­gang, Vik­tor Fi­s­cher kald­te lands­hol­det for »pat­tebørn«. »Vi mang­ler hår på bry­stet, og får vi ik­ke det, så kom­mer vi ik­ke med til VM,« ud­tal­te den un­ge an­gri­ber i et si­tren­de li­ve-in­ter­view. Si­den er de un­ge dren­ge ble­vet til ma­end, og des­pe­ra­tio­nen ef­ter­hån­den af­løst af le­ven­de håb og mod­stands­dyg­tig selv­til­lid. I lø­bet af det se­ne­ste år har fod­bold­her­rer­ne spil­let ni land­skam­pe, her­af syv i VMkva­li­fi­ka­tio­nen, uden at ta­be. Se­ri­en uden ne­der­lag er den la­eng­ste for et dansk lands­hold i 11 år. Den strå­len­de gen­komst dre­vet af en ny, me­re di­rek­te og mål­sø­gen­de spil­lestil har sik­ret Dan­mark ad­gang til et dob­belt play­off-mø­de, ude og hjem­me, med en af den eu­ro­pa­ei­ske VM-kva­li­fi­ka­tions øv­ri­ge pul­je­to­e­re. Den sam­le­de vin­der sik­rer sig en bil­let til slut­run­den i Rusland, og de dan­ske chan­cer er go­de. Isa­er det se­ne­ste hal­ve års for­nem­me høst – 13 ud af 15 mu­li­ge po­int – har med­ført en gun­stig se­ed­ning før tirs­da­gens lod­tra­ek­ning. Dan­mark skal så­le­des i na­e­ste må­ned mø­de en af de fi­re for­modet sva­ge­ste to­e­re: Ir­land, Nor­dir­land, Gra­e­ken­land el­ler Sve­ri­ge. I al­le fi­re til­fa­el­de vil Dan­mark va­e­re svag fa­vo­rit. For­ud for søn­da­gens 1-1-kamp hjem­me mod Ru­ma­e­ni­en hav­de Dan­mark vun­det fi­re kam­pe i tra­ek. Der var den hak­ken­de ude­sejr over Ka­sak­h­stan, der først blev over­vun­det ef­ter en ud­vis­ning. Der var den musku­lø­se tri­umf over Po­len i den mest over­be­vi­sen­de ind­sats i Par­ken i det­te år­ti. Der var de tre po­int i Ar­me­ni­en, som kom i hus på ba­re en halv ti­me, og der var pligtsej­ren i Mon­te­ne­gro, der hver­ken var køn el­ler i fa­re. Mod ru­ma­e­ner­ne fik vi de fo­re­gå­en­de fi­re kam­pe i én. Som­me ti­der var spil­let usta­digt og fejl­e­ne ele­men­ta­e­re, som­me ti­der flød pas­nin­ger­ne hur­tigt og ef­fek­tivt, som­me ti­der var man i kon­trol, og som­me ti­der kom hol­det til at stå alt for dybt mod en tand­løs mod­stan­der. Og det er nok her, vi står: Åge Ha­rei­des mand­skab er ik­ke et hel­støbt fo­re­ta­gen­de og bli­ver det na­ep­pe, for­di det ik­ke er po­in­ten. Til gen­ga­eld er lands­hol­det fuldt af ner­ve og iver, vil­je og spil­le­lyst. Den li­ge­frem­me, kon­tan­te stil har lyk­ke­lig­vis for­løst ti­dens bed­ste dan­sker, Chri­sti­an Erik­sen, der ik­ke la­en­ge­re skal øds­le kra­ef­ter på at or­ke­stre­re, men nu først og frem­mest skal ef­fek­tu­e­re i mod­stan­de­rens sår­ba­re zo­ner. Med ot­te scor­in­ger og tre as­sists i ti kam­pe er Erik­sen blandt de mest af­gø­ren­de spil­le­re i he­le den eu­ro­pa­ei­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. Dan­sker­ne kun­ne ha­ve be­sej­ret Ru­ma­e­ni­en, hvis ik­ke dom­me­ras­si­stent Mar­kus Ha­ck­er fejl­ag­tigt hav­de un­der­kendt Ni­ck­las Bendt­ners flot­te scor­ing før pau­sen. I ste­det ud­lig­ne­de ga­ester­ne på et klu­de­mål i det 88. mi­nut. Men det er i de ned­slå­e­de blik­ke, vi fin­der hå­bet. Spil­ler­ne vid­ste ud­ma­er­ket, at de var klar til de to play­off-kam­pe; at de hav­de fuld­bragt et langt og sejt co­me­ba­ck. Ik­ke de­sto min­dre var de dødskuf­fe­de over, at det ik­ke blev til fem sej­re på stri­be. En rast­løs ae­r­ger­rig­hed, der skal skaf­fe Dan­mark til VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.