Før det bli­ver af­ten

Mod­sa­et­nin­ger. An­svar­lig­hed mø­der ek­strem joie de viv­re. Der er få over­ra­skel­ser. Men me­gen var­me og vir­ke­lig­hed.

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GRE­EN JENSEN

Gen­sy­net (Sa­ge fem­me). In­str. og ma­nus: Mar­tin Pro­vost. Foto: Yves Ca­pe. 117 min. Frank­rig 2017. Ot­te bi­o­gra­fer.

Kory­fa­e­er­ne Cat­he­ri­ne De­ne­u­ve (73) og Cat­he­ri­ne Frot (61) spil­ler hen­holds­vis ek­stra­va­gant bonus­mor og frem­med­gjort sted­dat­ter i Mar­tin Pro­vosts med vil­je lidt lø­se og nedt­o­ne­de Gen­sy­net. Fil­men vil fan­ge livs­far­ven og hyl­de hver­da­gen, som glat­ter de fle­ste kon­flik­ter ud over tid. Til det for­mål har Pro­vost skre­vet et usen­ti­men­talt me­lodra­ma om to va­e­sens­for­skel­li­ge kvin­der, der fin­der hin­an­den igen. Fransk film el­sker ar­bejds­li­vet. Hvis der ind­går en ka­rak­ter, som er an­sat i et su­per­mar­ked, på en kage­fa­brik el­ler et atom­kraftva­erk, kan man va­e­re sik­ker på at få en grun­dig be­skri­vel­se af fa­gets ru­ti­ner. Sa­ge fem­me be­ty­der jor­de­mo­der, og det er på en fø­de­af­de­ling, at stoi­ke­ren Clai­re (Frot) har brugt sin tid på at hja­el­pe nyt liv til ver­den. Hun over­ve­jer nu at gå, for­di bud­get­tet skal be­ska­e­res. Hun er dyg­tig, varm og en­ga­ge­ret. Det be­hø­ver vi ik­ke at få at vi­de, det kan vi sim­pelt­hen se. Ind fra si­den kom­mer Béa­tri­ce (De­ne­u­ve), som for man­ge år si­den for­lod Clai­res far. Béa­tri­ce er livs­ny­der af prin­cip, en fan­tast med dy­re va­ner, som der ik­ke la­en­ge­re er kra­ef­ter el­ler pen­ge til. Hun er kom­met hjem til Pa­ris for at dø. Kun der­for ac­cep­te­rer Clai­re at mø­des med kvin­den, som gik fra det he­le. Der bli­ver talt og og­så hand­let lidt. For­hol­det ud­vik­ler sig mod en for­so­ning, skønt Clai­re sa­et­ter ha­e­le­ne i he­le vej­en. Fil­men hyl­der prin­cip­pet om at si­ge ja til li­vet, og skønt det for det me­ste er Clai­re, som må gi­ve, har hun sik­kert mest ud af Gen­sy­net. Mar­tin Pro­vost har la­vet to go­de film om kvin­de­li­ge kunst­ne­re: blom­s­ter­ma­le­ren Sérap­hine (2008) og for­fat­te­ren Vi­o­let­te (2013). Han skil­drer al­tid men­ne­sker sand­fa­er­digt og tro­va­er­digt. Gen­sy­net bli­ver hver­ken va­er­re el­ler bed­re af ik­ke at skul­le for­hol­de sig til en kon­kret bi­o­gra­fi. Der er få over­ra­skel­ser og me­get lidt py­nt. I sin egen und­se­li­ge gen­re er det en mo­den og me­get til­freds­stil­len­de film.

FOTO: STILLS FRA FIL­MEN

Få over­ra­skel­ser og me­get lidt py­nt. To kory­fa­e­er spil­ler ud. Cat­he­ri­ne De­ne­u­ve (tv.) og Cat­he­ri­ne Frot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.