Som søn, så mor

Weekendavisen - - Bøger -

Årets stør­ste in­ter­na­tio­na­le bog­mes­se fin­der som al­tid sted i Frank­furt i ok­to­ber, hvor me­re end 7000 ud­stil­le­re fra me­re end 100 lan­de mø­des med hin­an­den og me­re end en kvart mil­li­on ga­e­ster for at vi­se bøger af i dag – og i mor­gen. Cen­tralt står de tu­sind­vis af ret­tig­heds­salg, der fo­re­går før, un­der og ef­ter mes­sen, og i år er en af de var­me tit­ler I Want You to Know We’re Still He­re, hvor Est­her Saf­ran Fo­er forta­el­ler sin fa­mi­lie­hi­sto­rie: Fora­el­dre­ne var sla­eg­tens ene­ste over­le­ven­de ef­ter Ho­lo­caust og kom til USA i 1949, men langt se­ne­re vi­ste det sig, cho­ke­ren­de for for­fat­te­ren, at fa­ren hav­de haft en an­den fa­mi­lie før kri­gen, og at hun hav­de en halv­sø­ster i Ukrai­ne. Min­der hi­sto­ri­en om no­get? Ja, om søn­ni­ke Jo­nat­han Saf­ran Fo­ers spe­e­de­de de­but, Alt bli­ver op­lyst (2002), hvor forta­el­le­ren ta­ger til Ukrai­ne for at for­stå sin jø­di­ske fa­mi­lies hi­sto­rie. De­tal­jer i dén ro­man sat­te mor Est­her på spo­ret af sin hi­sto­rie, og som hun si­ger iføl­ge Publis­her’s We­e­kly, »er [vi] fi­re ge­ne­ra­tio­ner af over­le­ve­re og over­le­ve­re af over­le­ve­re, hi­sto­ri­e­forta­el­le­re og hukom­mel­ser. Og vi er her sta­dig.« jo­ba

Ret­tel­ser: I Bøger 6/10 an­gav vi, at in­ter­viewet si­de 3 med Ka­zuo Is­hi­gu­ro hav­de va­e­ret bragt i The New York Re­view of Books; der skul­le ha­ve stå­et The New York Ti­mes. Li­ge­le­des var der fejl i ar­tik­len om Pon­top­pi­dan og Gjel­lerup (si­de 8-9): »Jørgen Ste­in« er skre­vet af Ja­cob Pa­lu­dan, og ik­ke over­sa­et­te­ren Ej­nar Tho­mas­sen, men pro­fes­sor Ej­nar Thom­sen skrev, at Gjel­lerups digt­ning »hand­ler me­re om Livsan­sku­el­ser end om Li­vet«. Vi be­kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.