Frem i ly­set

Weekendavisen - - Bøger - Af JENS BAERENTZEN

Gud­s­syn. Char­lot­te Rørth dra­ger hem­me­li­ge og ta­bu­belag­te er­fa­rin­ger frem i ef­ter­føl­ge­ren til sin over­ra­sken­de be­st­sel­ler, Jeg mød­te Jesus.

Char­lot­te Rørth: Vi mød­te Jesus. Og hvad kom­mer det an­dre ved? 269 si­der. 299,95 kr. Gyl­den­dal.

For­fat­te­ren Knud Ro­mer var ik­ke spor glad den af­ten i ja­nu­ar 2015, da han sad som kom­men­ta­tor i Kul­tu­ren på News. Med på en for­bin­del­se fra Aal­borg var Nord­jy­ske-jour­na­list Char­lot­te Rørth, der da­gen ef­ter skul­le ud­gi­ve Jeg mød­te Jesus om si­ne op­le­vel­ser i den span­ske by Úbe­da, og hvad der­af si­den var fulgt – og det pas­se­de slet, slet ik­ke den le­tan­ta­en­de­li­ge for­fat­ter. Hvis Rørth på for­hånd var nervøs for de re­ak­tio­ner, bo­gen vil­le kal­de frem, blev hun na­ep­pe be­ro­li­get af sin med­vir­ken i ud­sen­del­sen. Hun fik dår­ligt nok et ord ind­ført i den frå­den­de fal­strings ta­le­strøm, en ve­ri­ta­bel ud­lad­ning af, hvad min gam­le sko­le­ve­nin­des mor ik­ke vil­le ha­ve tø­vet med at kal­de wc-ord mod alt, hvad der hav­de med kri­sten­dom at gø­re. Ro­mer af­slut­te­de det ka­o­ti­ske indslag med hån­ligt ho­ved­rysten­de at an­be­fa­le Rørth et be­søg hos en psy­ko­log. Må­ske for­ven­te­ligt, men al­li­ge­vel: For bo­gens vi­de­re ska­eb­ne lo­ve­de det ik­ke godt. Men det gik helt an­der­le­des. Blandt folk, der fak­tisk hav­de la­est hen­des bog, var mod­ta­gel­sen så godt som enstem­migt po­si­tiv – og Jeg mød­te Jesus blev en for­bløf­fen­de suc­ces. Mas­siv om­ta­le i me­di­er­ne, fast op­hold på be­st­sel­ler­li­ster­ne og over­sa­et­tel­ser til ad­skil­li­ge sprog. Man kan kun hå­be det bed­ste for Knud Ro­mers blod­tryk. I årene si­den har Char­lot­te Rørth haft en ud­strakt fored­rags­virk­som­hed og en kor­re­spon­dan­ce, der in­di­mel­lem har truet med at vok­se for­fat­te­ren over ho­ve­d­et. Men­ne­sker i sto­re tal fra na­er og fjern i al­le al­dre og med vidt for­skel­lig bag­grund har hen­vendt sig til hen­de med be­ret­nin­ger, der lig­ner hen­des eg­ne – og ik­ke mindst med de­res tak­nem­me­lig­hed over en­de­lig at ha­ve få­et sat en stem­me og, for­søgs­vist, et sprog på de­res op­le­vel­ser. For ho­ved­par­tens ved­kom­men­de for før­ste gang. Det er den­ne ko­los­sa­le vi­dens­bank, Char­lot­te Rørth har sat sig for at brin­ge for en dag i sin nye bog, Vi mød­te Jesus. På­li­de­li­ge un­der­sø­gel­ser fra ud­lan­det har vist, at det er op mod halv­de­len af os, der har haft en el­ler an­den form for ufor­klar­li­ge, »over­na­tur­li­ge« op­le­vel­ser – som in­gen får at hø­re om. Der vi­ser sig nem­lig at va­e­re en ud­bredt frygt for at stå frem med dis­se livs­for­an­dren­de er­fa­rin­ger, om de så er di­rek­te mø­der med Gud, Jesus el­ler eng­le, uaf­vi­se­li­ge til­skyn­del­ser til sto­re be­slut­nin­ger el­ler an­dre må­der at va­e­re ble­vet for­vis­set om gud­dom­me­ligt na­er­va­er og ac­cept i til­va­e­rel­sen. Man­ge har for­ment­lig for­nem­met en snert af den Ro­mer’ske au­to­ma­tre­ak­tion og va­e­grer sig der­for mod at la­de sig na­ev­ne ved navn. Men her ta­ger Rørth skrid­tet fuldt ud. »Min mis­sion er yt­rings­fri­he­dens,« skri­ver hun – og skal dén ta­ges al­vor­ligt, må al­le bi­dra­gen­de og­så la­eg­ge navn til de­res hi­sto­ri­er. Man for­moder, at det­te krav har be­ty­det en ik­ke helt uvel­kom­men inds­na­evring af fel­tet. Omvendt har Rørth og­så med si­ne eg­ne pio­ner-er­fa­rin­ger et klart blik for, hvor­dan for­dom­me­ne tri­ves på beg­ge si­der, og hvor­dan fo­re­stil­lin­gen om om­ver­de­nens for­doms­fuld­hed og­så som­me ti­der kan skyl­des de be­rør­tes sår­bar­hed og der­af selvvalg­te iso­la­tion. For­fat­te­ren er sig na­tur­lig­vis be­vidst at va­e­re be­gun­sti­get med nog­le red­ska­ber og nog­le plat­for­me, som de fle­ste af hen­des med­vi­de­re ik­ke har til rå­dig­hed, og som de­res pen­ne­fø­rer er hun ove­ralt lyd­hør og na­en­som uden at mi­ste linj­en i sin frem­stil­ling. Men bo­gen er (hel­dig­vis) me­re end en sam­men­skriv­ning af an­dres be­ret­nin­ger, så na­tur­ligt fly­den­de det og­så er gjort. En be­ty­de­lig del af si­der­ne be­står af sam­ta­ler med kyn­di­ge men­ne­sker fra al­le si­der af det aka­de­misk-kul­tu­rel­le spek­trum, hvor Rørth fø­rer sin re­search og sin ef­tertan­ke vi­de­re og får sat tin­ge­ne i for­fri­sken­de per­spek­tiv. Re­sul­ta­tet er en vi­de­re­kom­men, me­re re­flek­te­ret, men li­ge så tan­ke­va­ek­ken­de og sted­vis li­ge så gri­ben­de bog som for­ga­en­ge­ren, og den fortje­ner li­ge så man­ge la­e­se­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.