Ka­er­lig­hed, ka­er­lig­hed og me­re ka­er­lig­hed

Weekendavisen - - Bøger - Af PERNILLE BRAMMING

Fa­bel­ag­tigt. Elif Sha­faks hi­sto­ri­ske ro­man fra 1500-tal­lets Istan­bul er skøn, skøn la­es­ning.

Elif Sha­fak: Ar­ki­tek­tens la­er­ling. Godt over­sat fra en­gelsk ef­ter »The Ar­chi­tect’s Ap­pren­ti­ce« af Kir­sten Vagn Jensen. 500 si­der. 349 kr. Un­der­sko­ven.

h ja, en rig­tig ro­man! Fa­bu­le­ren­de, smukt skre­vet og stort an­lagt med et fa­en­gen­de og ufor­ud­si­ge­ligt plot, hvor den tyr­ki­ske for­fat­ter Elif Sha­fak la­der hi­sto­ri­ske per­so­ner og ha­en­del­ser spil­le cen­tra­le rol­ler, så man som la­e­ser bå­de er ual­min­de­ligt godt un­der­holdt og bi­brin­ges ny ind­sigt. Det er i 1500-tal­lets Istan­bul, Ar­ki­tek­tens la­er­ling er sat, så der er sul­ta­ner, stor­ve­si­rer, ha­rem, pa­lads-in­tri­ger, uen­de­lig luksus, pe­st og men­ne­sker fra he­le Os­man­ner­ri­get, dra­get af stor­by­ens mu­lig­he­der el­ler tvun­get der­til som sla­ver: ara­be­re, kur­de­re, ne­sto­ri­a­ne­re, tjer­kes­ser, ka­sak­ker, ta­ta­rer, al­ba­ne­re, bul­ga­re­re, gra­e­ke­re, abk­ha­si­e­re, po­me­ra­ni­e­re, ge­or­gi­e­re, ar­me­ni­e­re. 72 og et halvt fol­ke­fa­erd, idet det hal­ve er si­gø­j­ner­ne, får ho­ved­per­so­nen Ja­han at vi­de, da han som 12-årig an­kom­mer fra Goa til by­en i sel­skab med en hvid ele­fant, Cho­ta, hans sto­re ka­er­lig­hed. Ele­fan­ten er en ga­ve til sul­tan Süley­man, de to bli­ver ind­lo­ge­ret i pa­lad­sets me­na­ge­ri, og så ta­ger forta­el­lin­gen el­lers fart. For na­tur­lig­vis kom­mer sul­ta­nens smuk­ke dat­ter Mi­hri­mah ned for at kig­ge på ele­fan­ten. Da ind­le­des end­nu en ka­er­lig­heds­hi­sto­rie. Og sam­men med ele­fan­ten og dens ta­em­mer, som vi­ser sig at va­e­re bå­de me­re mo­dig, snar­rå­dig og kvik­ke­re end de fle­ste, kom­mer man rundt i he­le by­en og og­så uden­lands, for sul­ta­nen bru­ger det im­posan­te dyr bå­de til at gå for­an i fest­li­ge pro­ces­sio­ner og sør­ge­tog, i krig og til en ret­ter­gang mod en ka­et­ter. Ka­et­te­rens brø­de er at in­si­ste­re på, at

A»Gud er in­gen pa­disha på sin him­mel­ske tro­ne, Gud er in­gen køb­mand, hvorfor skul­le Han dog hol­de regn­skab?«, og på, at »Jeg el­sker Gud, li­ge­som Gud el­sker mig«. Den­ne tolk­ning af is­lam, som føl­ger en su­fi­tra­di­tion, lø­ber gen­nem he­le ro­ma­nen, hvor ka­er­lig­he­den til Gud og Guds ka­er­lig­hed til men­ne­sket va­e­ves sam­men med per­so­ner­nes ka­er­lig­hed ik­ke ba­re til hin­an­den el­ler de­res dyr, men og­så til ar­ki­tek­tur, kunst og vi­den. For det er Ja­hans tred­je, af­gø­ren­de mø­de: mø­det med Mi­mar Si­nan, che­far­ki­tekt for sul­tan Süley­man og hans to ef­ter­føl­ge­re og ver­dens­be­rømt for si­ne byg­nings­va­er­ker, som vi kan be­un­dre den dag i dag. Ja­han bli­ver hans la­er­ling, og det ene­ste i ro­ma­nen, man kan kla­ge over, er, at Elif Sha­fak ik­ke er fal­det for fri­stel­sen til at di­ske op med langt fle­re spa­en­den­de de­tal­jer om op­fø­rel­sen af al­le dis­se pra­eg­ti­ge byg­nin­ger og de­res in­dret­ning. Men nej, do­sen er per­fekt af­må­lt, og det sam­me ga­el­der Mi­mar Si­nans vi­de­re­gi­vel­se af sin ar­ki­tek­tur-fi­lo­so­fi til Ja­han: »Ar­ki­tek­tur er en sam­ta­le med Gud,« si­ger han. Og ef­ter at ha­ve fore­holdt sin la­er­ling, at ta­lent er en gud­dom­me­lig ga­ve, er­kla­e­rer han, at »Jeg ar­bej­der for at le­ve op til min gud­dom­me­li­ge ga­ve. En­hver hånd­va­er­ker og kunst­ner ind­går en pagt med det gud­dom­me­li­ge.« Det er den­ne tro, som gi­ver Si­nan styr­ken til at byg­ge og byg­ge midt i en ver­den af de­struk­tion og on­de kra­ef­ter i form af sna­e­ver­syn, over­tro, uvi­den­hed, magtsy­ge og ja­lou­si. Kra­ef­ter, der gen­tag­ne gan­ge i ro­ma­nen slip­pes løs, så »fol­kets« be­va­e­ge­li­ge sind brat skif­ter fra sorg til gla­e­de og fra ka­er­lig­hed til had. Hvor er det dog frem­ra­gen­de gjort af Elif Sha­fak. Vi får alt og til og med og­så håb, for hun er den mest la­e­ste for­fat­ter i Tyr­ki­et og sam­ti­dig be­st­sel­ler ver­den over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.