Fri­hed på VNUXPS

Weekendavisen - - Ideer -

uni­ver­si­te­ter har sam­ar­bej­det om det dob­beltblin­de stu­die, der un­der­sø­ger, hvor­dan te­stoste­ron på­vir­ke­de 140 un­ge ma­ends op­før­sel på ak­tie­mar­ke­det. Halv­de­len af dem blev smurt med te­stoste­ron­gelé, den an­den halv­del med et pla­ce­bopro­dukt. Der­ef­ter skul­le de hand­le på et ak­tie- og ob­liga­tions­mar­ked op­fun­det til lej­lig­he­den. Her kun­ne de by­de på va­er­di­pa­pi­rer, spør­ge ef­ter pri­ser og kø­be og sa­el­ge de­res ak­ti­ver, som de vil­le. Ma­en­de­ne blev delt op i te­stoste­ron- og pla­ce­bogrup­per. Det vi­ste sig, at der var stør­re pris­bob­ler, la­en­ge­re­va­ren­de for­fej­l­e­de pris­sa­et­nin­ger og øget køb og salg af ak­ti­ver blandt de grup­per, der fik te­stoste­ron­geléen. Des­u­den hav­de dis­se grup­per en ten­dens til at aen­dre de­res op­fat­tel­se af og over­vur­de­re det en­kel­te ak­tivs va­er­di, selv­om den hav­de en ty­de­lig fast­lagt kurs for­sø­get igen­nem. Alt i alt ud­vi­ste de en »køb dyrt og sa­elg dy­re­re«ad­fa­erd, mens pla­ce­bogrup­per­ne ud­vi­ste en »køb bil­ligt og sa­elg dy­re­re«-ad­fa­erd. Det ty­der på, at et højt te­stoste­ron­ni­veau og alt­så ma­ends bi­o­lo­gi har no­get at si­ge på bør­ser ver­den over. For­sker­ne bag stu­di­et op­for­drer til, at man for­sker yder­li­ge­re i hor­moner­nes ind­fly­del­se på be­slut­nin­ger og va­er­disa­et­nin­ger i an­dre sfa­e­rer og­så. Må­ske man end­da skal op­fin­de me­ka­nis­mer på fi­nans­mar­ke­der­ne, der kan mini­me­re kon­se­kven­ser­ne af hor­monets ri­si­ko­vil­lig­hed. asan

Ma­na­ge­ment Sci­en­ce, 10. ok­to­ber Iføl­ge vi­den­skabs­hi­sto­ri­ke­ren Ja­mes Han­nam hav­de uni­ver­si­te­ter­ne i Mid­delal­de­ren over­ra­sken­de stor aka­de­misk fri­hed. Hvis en pro­fes­sor skrev no­get, der kun­ne be­trag­tes som ka­et­te­ri, vil­le det nor­malt bli­ve un­der­søgt af hans fag­fa­el­ler, men selv­om han blev fun­det skyl­dig, var straf­fen som re­gel ube­ty­de­lig. Hans skrif­ter vil­le bli­ve kom­men­te­ret og brugt som ek­sem­pel i de­bat­ter, men ik­ke un­der­trykt, og kun hvis han be­gynd­te at ud­bre­de si­ne tan­ker uden for uni­ver­si­tets­mil­jø­et, ri­si­ke­re­de han pro­ble­mer med in­k­vi­si­tio­nen. Man­ge uni­ver­si­te­ter og fle­re lan­de har i dag et re­gel­sa­et, der skal sik­re den aka­de­mi­ske fri­hed, og isa­er ame­ri­kan­ske uni­ver­si­te­ter har en lang tra­di­tion for en høj grad af fri­hed til at be­ska­ef­ti­ge sig med kon­tro­ver­si­el­le tan­ker og ideer. I de se­ne­ste år er der imid­ler­tid man­ge ek­semp­ler på for­ske­re, der er ble­vet truet, ef­ter at de har frem­sat om­strid­te syns­punk­ter, og har måt­tet af­ly­se de­res fo­re­la­es­nin­ger el­ler helt hol­de sig va­ek fra de­res ar­bejds­plads. Nu vi­ser det sig, at selv de vi­den­ska­be­li­ge tids­skrif­ter ik­ke la­en­ge­re er ga­ran­ter for den aka­de­mi­ske fri­hed. Tids­skrif­tet Third Wor­ld Qu­ar­ter­ly måt­te så­le­des i den­ne uge fjer­ne en kon­tro­ver­si­el ar­ti­kel om ko­lo­ni­a­lis­me, ef­ter at tids­skrif­tets re­dak­tør, Sha­hid Qa­dir, hav­de mod­ta­get død­strus­ler. Ar­tik­len, der blev of­fent­lig­gjort den 8. sep­tem­ber, var skre­vet af lek­tor i statskun­skab ved Port­land Sta­te Uni­ver­si­te­tet Bru­ce Gil­ley og frem­ha­e­ve­de en ra­ek­ke for­de­le ved ko­lo­ni­a­lis­me. Det fik man­ge af la­e­ser­ne til at be­skyl­de Gil­ley for at va­e­re pro-ko­lo­ni­a­li­stisk, og på kort tid blev der ind­sam­let over 10.000 un­der­skrif­ter mod ar­tik­len li­ge­som stu­den­ter på uni­ver­si­te­tet for­lang­te, at Gil­ley blev af­ske­di­get. Re­dak­tør Sha­hid Qa­dir hen­vi­ste i før­ste om­gang til, at ar­tik­len hav­de gen­nem­gå­et den sa­ed­van­li­ge aka­de­mi­ske be­døm­mel­se af to ano­ny­me fag­fa­el­ler, samt at den ik­ke gav ud­tryk for re­dak­tio­nens syns­punk­ter. Tirs­dag i den­ne uge hav­de me­d­ar­bej­der­ne på tids­skrif­tets for­lag, Tay­l­or & Fran­cis, imid­ler­tid mod­ta­get så man­ge trus­ler, der af for­la­get blev be­skre­vet som »al­vor­li­ge og tro­va­er­di­ge«, at for­la­get af sik­ker­heds­hen­syn valg­te at tra­ek­ke ar­tik­len til­ba­ge. Tay­l­or & Fran­cis op­ly­ser, at si­tu­a­tio­nen er uden for­til­fa­el­de, og at de nu vil un­der­sø­ge, hvor­dan de frem­over skal re­a­ge­re på til­sva­ren­de sa­ger. jopp

Re­tra­ction Watch, 9. sep­tem­ber og 10. ok­to­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.